Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
CRE

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Jim Higgins, Alajos Mészáros, George Sabin Cutaş, Alexander Mirsky, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Oriol Junqueras Vies, Janusz Wojciechowski, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Σαλαβράκος, Diane Dodds, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπανικολάου, András Gyürk, Mairead McGuinness, Cătălin Sorin Ivan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Antonio Masip Hidalgo, Katarína Neveďalová, Ramon Tremosa i Balcells, Csaba Sógor και Rosa Estaràs Ferragut

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου