Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 221kWORD 152k
Esmaspäev, 4. aprill 2011 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 7.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Assigneeringute ümberpaigutamine
 11.Petitsioonid
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine ***I (arutelu)
 15.Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia ***I (arutelu)
 16.Euroopa turismistatistika ***I (arutelu)
 17.Naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi poliitiline raamistik (arutelu)
 18.Parlamendi koosseis
 19.ELi reageerimine rändevoogudele Põhja-Aafrikas ja Vahemere lõunapiirkonnas, eelkõige Lampedusal – Ebastabiilsusest tulenevad rändevood: ELi välispoliitika reguleerimisala ja roll (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Naiste roll põllumajanduses ja maapiirkondades (lühiettekanne)
 22.Uutes liikmesriikides asuvate tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks eraldatavad ELi vahendid (lühiettekanne)
 23.Euroopa rahvusvaheline investeerimispoliitika (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Véronique Mathieu on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule 24. märtsi 2011. aasta istungil, ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati 23. ja 24. märtsi 2011. aasta istungi protokollid.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president tuletas meelde, et on möödunud 25 aastat 26. aprillil 1986. aastal Tšornobõli tuumajaamas toimunud tuumakatastroofist, ja väljendas oma solidaarsust Jaapani rahvaga, kes kannatab 11. märtsil 2011. aastal toimunud maavärina ja Fukushima tuumajaamas toimunud tuumaõnnetuse tagajärjel.

Ta tuletas lisaks meelde, et on möödunud aasta 10. aprillil 2010. aastal Smolenskis toimunud lennuõnnetusest, milles hukkus 96 Poola presidendi lennukis viibinud isikut.

Parlamendi president märkis, et USA ülemkohus lükkas tagasi süüdimõistetud Troy Davise hukkamise edasilükkamise taotluse, ja nõudis Georgia ametivõimudelt, et surmanuhtlus asendataks eluaegse vangistusega.

Parlamendi president väljendas sügavat muret olukorra pärast Côte d'Ivoire'is, ta nõudis, et Laurent Gbagbo tunnistaks valimistulemusi, kutsus konflikti kahte osapoolt loobuma vägivallast rahva vastu ja palus rahvusvahelisel üldsusel teha kõik vajalik tsiviilisikute massilise tapmise ärahoidmiseks.

Parlamendi president käsitles veel kord teatavate parlamendiliikmete kohta esitatud korruptsioonisüüdistusi ja tuletas meelde kõigile parlamendiliikmetele neljapäeval saadetud selleteemalist kirja. Parlamendi president teatas, et täna toimuval juhatuse koosolekul käsitletakse ka kõnealust küsimust, ja märkis, et huvirühmade, lobitöötajate ja parlamendiliikmete jaoks on vaja siduvamaid käitumisjuhiseid.

Sõna võtsid James Nicholson, Bairbre de Brún, Pat the Cope Gallagher Omaghis (Põhja-Iirimaa) laupäeval toimunud autoplahvatuse teemal, milles hukkus 25-aastane politseinik. Parlamendi president tuletas meelde, et ta on juba teinud avalduse kõnealuse rünnaku hukkamõistmiseks.


4. Parlamendi koosseis

Ernst Strasser on teatanud tagasiastumisest Euroopa Parlamendi liikme ametist alates 24. märtsist 2011.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 võttis parlament selle teadmiseks ja märkis, et Ernst Strasseri ametikoht jääb alates 24. märtsist 2011 vabaks.

Austria pädevad ametiasutused on teatanud Ernst Strasseri asemel Hubert Pirkeri valimisest Euroopa Parlamenti. Parlament võttis teadmiseks muudatuse jõustumise alates 31. märtsist 2011.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Hubert Pirker vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Hella Ranner on teatanud tagasiastumisest Euroopa Parlamendi liikme ametist alates 1. aprillist 2011.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 võttis parlament selle teadmiseks ja märkis, et Hella Ranneri ametikoht jääb alates 1. aprillist 2011 vabaks.

Austria pädevad ametiasutused on teatanud Hella Ranneri asemel Heinz K. Beckeri valimisest Euroopa Parlamenti. Parlament võttis teadmiseks muudatuse jõustumise alates 1. aprillist 2011.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Heinz K. Becker vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Sõna võtsid Barry Madlener väidetavate korruptsioonijuhtumite teemal parlamendis ja Antonio Masip Hidalgo Troy Davise juhtumi teemal.


5. Fraktsioonide koosseis

Trevor Colman on teatanud parlamendi presidendile, et ta ei kuulu enam fraktsiooni EFD ja on alates 25. märtsist 2011 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


6. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta teisipäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (kodifitseeritud tekst) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (kodifitseeritud tekst) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))


7. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 0090/2011, 0091/2011, 0092/2011, 0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 0098/2011, 0099/2011, 0100/2011 ja 0101/2011 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta oktoobri II, novembri I ja novembri II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000040/2011), mille esitas(id) Erminia Mazzoni PETI komisjoni nimel komisjonile: José Maria Pozancose (Hispaania) petitsioon nr 1565/2009 tomatite importimise kohta Marokost ELi (B7-0211/2011)

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda ja Ivo Vajgl: Euroopa–Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomine (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries ja Hannu Takkula: Terrorism ja ekstremism Pakistanis (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin ja Anna Rosbach: Ühise kalanduspoliitika reform (0017/2011).


10. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 06/2011 (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD)).

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 08/2011 (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD)).


11. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

15. märts 2011

Dieter Gräfe (nr 0206/2011); (nimi salastatud) (nr 0207/2011); Hans-Peter Kopetsch (nr 0208/2011); Bernhard Zuendorff (nr 0209/2011); Uwe Schein (nr 0210/2011); Anna Śliwa (nr 0211/2011); Reyes Yoel Confesor Nova (nr 0212/2011); Egon Stein (nr 0213/2011); Susanne Maier (nr 0214/2011); Piotr Misiowiec (nr 0215/2011); Rosel Lock (nr 0216/2011); Hans-Gerd Visarius (nr 0217/2011); Christa Anna Marie Endler (nr 0218/2011); Siegfried Klattner (nr 0219/2011); Claudia Lotte-Braesemann (nr 0220/2011); Albert Dettmer (nr 0221/2011); Peter Weiss (Apac Presse GmbH) (nr 0222/2011); Esther Wollscheid (nr 0223/2011); (nimi salastatud) (nr 0224/2011); Silke M. Lachmund (nr 0225/2011); Thomas Körschgen (nr 0226/2011); Wacław Mokrzycki (Społeczny Komitet Powodziowy ZAKANALE) (nr 0227/2011).

23. märts 2011

Maria Angels Giménez i Gimferrer (nr 0228/2011); Daniel Duval (Association pour la Recherche et l'installation de Médecins Européens) (nr 0229/2011); Marta Vaquero Huertas (nr 0230/2011); Jouko Palmroth (nr 0231/2011); (nimi salastatud) (nr 0232/2011); (nimi salastatud) (nr 0233/2011); (nimi salastatud) (nr 0234/2011); (nimi salastatud) (nr 0235/2011); Jacques Maret (nr 0236/2011); (nimi salastatud) (nr 0237/2011); Michel Potier (nr 0238/2011); (nimi salastatud) (nr 0239/2011); Francisco Javier Ciézar Muñoz (Asaja Málaga ) (nr 0240/2011); José Ortega Ortega (nr 0241/2011).

30. märts 2011

(nimi salastatud) (nr 0242/2011); Grażyna Skorupka (Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich przy Oddziale Onkologii szpitala PCK) (nr 0243/2011); Christopher Eichner (nr 0244/2011); Antal Kovacs (nr 0245/2011); Heiko Lewerenz (nr 0246/2011); Aniello Di Iorio (nr 0247/2011); Ryszard Czarnecki (2 allkirja) (nr 0248/2011); Waldemar Florkowski (nr 0249/2011); Adam Józefowicz (nr 0250/2011); Günter Pröhl (nr 0251/2011); Mustafa Çelebi (nr 0252/2011); Tino Renken (nr 0253/2011); (nimi salastatud) (nr 0254/2011); (nimi salastatud) (nr 0255/2011); Harry Jideofor Nduka (nr 0256/2011); Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (nr 0257/2011); Karen Everett (38 allkirja) (nr 0258/2011); Radko Georgien Kesov (Obshtinski Suvetnitsi Sliven (Sliven Municipality Councilors)) (nr 0259/2011); Lucia Yva Barbera Leonardo (nr 0260/2011); J. Yarker Vernon (Sheltered Housing UK Association) (nr 0261/2011); Romanian Ornithological Society (nr 0262/2011); Giuseppe Mercurio (nr 0263/2011); Rodica Marieta Vincenz (nr 0264/2011); Aldevis Tibaldi (Comitato per la vita del Friuli Rurale) (nr 0265/2011); Michael Cummins (Architect's Alliance of Ireland) (nr 0266/2011); David Rock (nr 0267/2011); Marta Rovira Vergés (Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)) (nr 0268/2011); Kouwa Nkengni (nr 0269/2011); Roman Wilczyński (nr 0270/2011); José Maria Moreira dos Santos (19 allkirja) (nr 0271/2011); Christopher Prendergast (W.J. Prendersgast & Son Ltd. - Knitwear Manufacturers) (nr 0272/2011); Constantin Radu (nr 0273/2011); (nimi salastatud) (nr 0274/2011); (nimi salastatud) (nr 0275/2011); Fernando Toffanello (nr 0276/2011); Alexandros Krystallidis (Krystallidis & Associates) (nr 0277/2011); Alberto Gouveia (nr 0278/2011); Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (nr 0279/2011); Pavel Dobrota (nr 0280/2011); Svetoslav Spasov (nr 0281/2011); (nimi salastatud) (nr 0282/2011); (nimi salastatud) (nr 0283/2011); (nimi salastatud) (nr 0284/2011); Jordi Martí (nr 0285/2011); Paicopoulos Demitrios (nr 0286/2011); (nimi salastatud) (nr 0287/2011); Fernando Cunha (nr 0288/2011); Paul Stillman (nr 0289/2011); (nimi salastatud) (nr 0290/2011); (nimi salastatud) (nr 0291/2011); (nimi salastatud) (2 allkirja) (nr 0292/2011); Angelo Romano (nr 0293/2011); Christopher Thompson (nr 0294/2011); Colin MacDonald (nr 0295/2011); Ibrahim Kheireldin (nr 0296/2011); (nimi salastatud) (nr 0297/2011); Graziano Benedetto (nr 0298/2011); Benedicte Kiehr (nr 0299/2011); (nimi salastatud) (nr 0300/2011); Zuzanna Kurtyka (9 allkirja) (nr 0301/2011); Rolf Wendner (nr 0302/2011); Christine Dreger (nr 0303/2011); Wolfgang Steinhardt (nr 0304/2011); Ursula Marx (nr 0305/2011); Carmel Spitieri (163 allkirja) (nr 0306/2011); Michael Schwingl (nr 0307/2011); Andrzej Klibisz (nr 0308/2011); Benjamin Weber (nr 0309/2011).

31. märts 2011

Michel Pouzol (nr 0310/2011); Kostas Stravropoulos (nr 0311/2011); Miranda Suárez Saturnino (nr 0312/2011); Oscar García García (nr 0313/2011); Bouma BMevrouw A. (nr 0314/2011); Beniamin Aizman (nr 0315/2011); Florencio Salvador Díaz Fernández (nr 0316/2011); François Maillard (nr 0317/2011); Nathalie Moet (nr 0318/2011); César Solveira Rodríguez (nr 0319/2011); Fabiano Filippin (Studio Legale Contento) (nr 0320/2011); R Aurica Pantilin (nr 0321/2011); Josep Miquel Gascon Baz (nr 0322/2011); Alejandro Sánchez (Fundación EQUO) (nr 0323/2011); Gwenaël Le Gras (28 allkirja) (nr 0324/2011); Carlos Martín Puente (nr 0325/2011); Inmaculada Cano Álvarez (nr 0326/2011); Isabel Canas Salinas (Plataforma Ciudadana Zona Norte ) (nr 0327/2011); José Belmonte Menchón (Agrupación Nacional Transportes - Plataforma) (nr 0328/2011); George Mutascu (nr 0329/2011); Manuel Pardos Vicente (Asociación Usuarios Bancos, Cajas y Seguros) (nr 0330/2011); (nimi salastatud) (nr 0331/2011); Jouke Leij, bij de (nr 0332/2011); Miguel Chavarino Fernández (nr 0333/2011); Colleen Cockerill (nr 0334/2011); Luis Fernández Toribio (nr 0335/2011); Markéta Balcarová (4 allkirja) (nr 0336/2011); Emilio Izzo (22 allkirja) (nr 0337/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 allkirja) (nr 0338/2011); Sergio Diana (Comitato ProSardegnaNoGasdotto) (nr 0339/2011); David Sassi Louzoun (nr 0340/2011); Elsa Aimone (nr 0341/2011); František Piskura (nr 0342/2011); Sandra Saavedra (nr 0343/2011); Alice De Nijs (Daadkrachtig Nederland) (nr 0344/2011); Anthony Craven (Support Group for victims of failed Home Income Plans) (nr 0345/2011); Jean Mortes (nr 0346/2011).


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- Raport ühenduse finantshuvide kaitse kohta – pettusevastane võitlus – 2009. aasta aruanne (2010/2247(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

- Raport uutes liikmesriikides asuvate tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks eraldatavate ELi vahendite tõhususe ja tulemuslikkuse kohta (2010/2104(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse eeskirjad kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaaduste importimiseks Gröönimaalt Euroopa Liitu (KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/013 PL/Podkarpackie masinatehas Poolas) (KOM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0059/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/010 CZ/Unilever, Tšehhi Vabariik) (KOM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0060/2011)

- Raport Euroopa tasandi erakondi reguleerivaid määrusi ja erakondade rahastamise eeskirju käsitleva määruse (EÜ) 2004/2003 kohaldamise kohta (2010/2201(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta partnerlus- ja koostöölepingu (millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist raamlepingut Ukraina liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

- Raport naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteetide ja põhijoonte kohta (2010/2209(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimist, milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel protokolli vormis lepingu (milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes) sõlmimise kohta (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Emilio Menéndez Del Valle (A7-0067/2011)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise protokolli vormis lepingu (milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes) sõlmimise kohta (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile (KOM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: William (The Earl Of) Dartmouth (A7-0069/2011)

- Raport Euroopa tulevase rahvusvahelise investeerimispoliitika kohta (2010/2203(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Kader Arif (A7-0070/2011)

- Raport ühtse turu kohta ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana (2010/2277(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

- Raport ühtse turu kohta Euroopa kodanikele (2010/2278(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

- Raport Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruande kohta (2010/2248(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

- Raport äriühingu üldjuhtimise kohta finantsasutustes (2010/2303(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Ashley Fox (A7-0074/2011)

- Raport ebastabiilsusest tulenevate rändevoogude ning ELi välispoliitika reguleerimisala ja rolli kohta (2010/2269(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

- Raport juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel turul (2010/2289(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikides rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta (uuestisõnastamine) (KOM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

- Raport Euroopa Parlamendi 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta, I jagu – Euroopa Parlament (2011/2018(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja tähistamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmete kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi, juhtimiskohale ligipääsu ning uste ja akende kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 26 (KOM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A7-0114/2011)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2011 kohta, III jagu – Komisjon (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116)(B7-0210/2011)

nõukogule:

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Ţicău Silvia-Adriana, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Chountis Nikolaos, Higgins Jim, Balčytis Zigmantas, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija;

komisjonile:

- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Harkin Marian, Davies Chris, Higgins Jim, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papanikolaou Georgios, Tsoukalas Ioannis A., Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Mitchell Gay, Kelly Seán, La Via Giovanni, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Iotova Iliana Malinova, Girling Julie, Gerbrandy Gerben-Jan, Paleckis Justas Vincas, Áder János, Ludford Sarah, Liberadzki Bogusław, Gallagher Pat the Cope, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, van Nistelrooij Lambert, Padar Ivari, Bélier Sandrine, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Neynsky Nadezhda, Watson Graham, Belet Ivo.

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Franz Obermayr ja Csanád Szegedi. Resolutsiooni ettepanek tuumaenergiaalase julgeoleku suurendamise kohta Doonau piirkonnas (B7-0234/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI

2.3) soovituse ettepanekud (kodukorra artikkel 121)

- Graham Watson, fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule kooskõlastatud poliitika väljatöötamise kohta seoses autoritaarsete režiimidega, mille juhtide isiklike ja majandushuvidega seotud ELis toimuva tegevuse suhtes kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid (B7-0235/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: LIBE, INTA


13. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2011. aasta aprilli osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 461.047/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioon EFD taotles José Manuel Fernandesi raporti (A7-0087/2011) „Euroopa Parlamendi 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu – Euroopa Parlament” (lõpliku päevakorra projekti punkt 66) üle hääletuse edasilükkamist 2011. aasta mai osaistungjärgule;

Sõna võtsid Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, kes põhjendas taotlust, Francesco Enrico Speroni, kes toetas taotlust, ja Alain Lamassoure, kes oli taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Kolmapäev

Fraktsioon PPE taotles, et arutelu komisjoni avalduse üle riigihangete kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 129) lõpetataks resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, kes taotlust põhjendas, Evelyne Gebhardt, kes toetas taotlust ja tegi ettepaneku lükata hääletus edasi mai osaistungjärgule, ja Francesco Enrico Speroni, kes oli hääletuse edasilükkamise vastu.

Parlament kiitis taotluse ja hääletuse edasilükkamise heaks.

Kolmapäev ja neljapäev

Fraktsioon ALDE taotles, et kolmapäeva päevakorda lisataks olukorda Côte d’Ivoire’is käsitlev päevakorrapunkt, mis esialgu pidi päevakorras olema neljapäeval (lõpliku päevakorra projekti punkt 122), komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse kujul ja et neljapäeva päevakorda lisataks inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamise alla arutelu Ai WeiWei juhtumi üle Hiinas.

Sõna võtsid Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes taotlust põhjendas, ja Hannes Swoboda, kes taotlust toetas.

Parlament kiitis taotluse heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Sophia in 't Veld teatavate ELi institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendi, vastu suunatud küberrünnakute ja nendega seoses võetud julgeolekumeetmete teemal.


14. Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikides rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta (uuestisõnastamine) [KOM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Sylvie Guillaume tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Reinhard Bütikofer Daniël van der Stoepi sõnavõtu teemal, Anna Hedhi ja Tanja Fajoni.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Georgios Papanikolaou.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ioan Enciu, Jörg Leichtfried, Jaroslav Paška, Franz Obermayr ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Sylvie Guillaume.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2011protokoll punkt 8.9.


15. Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Jörg Leichtfried tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Reinhard Bütikofer (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Köstinger fraktsiooni PPE nimel, George Sabin Cutaş fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke ja Ioan Mircea Paşcu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr ja João Ferreira.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Jörg Leichtfried.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2011protokoll punkt 4.6.


16. Euroopa turismistatistika ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa turismistatistika kohta [KOM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Brian Simpson tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carlo Fidanza fraktsiooni PPE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni S&D nimel, Giommaria Uggias fraktsiooni ALDE nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Jim Higgins ja Inés Ayala Sender.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võtsid Gesine Meissner ja Georges Bach.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Jörg Leichtfried, Inés Ayala Sender, Andreas Mölzer, Elena Băsescu ja Janusz Władysław Zemke.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Brian Simpson.

Sõna võttis Jörg Leichtfried.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2011protokoll punkt 8.10.


17. Naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi poliitiline raamistik (arutelu)

Raport naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteetide ja põhijoonte kohta [2010/2209(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel, Britta Thomsen fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė ja Monika Flašíková Beňová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner ja Zuzana Roithová.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Eva-Britt Svensson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2011protokoll punkt 4.8.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

18. Parlamendi koosseis

Iirimaa pädevad ametiasutused on teatanud Joe Higginsi asemel Paul Murphy ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 1. aprillist 2011. aastal.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Paul Murphy vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


19. ELi reageerimine rändevoogudele Põhja-Aafrikas ja Vahemere lõunapiirkonnas, eelkõige Lampedusal – Ebastabiilsusest tulenevad rändevood: ELi välispoliitika reguleerimisala ja roll (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi reageerimine rändevoogudele Põhja-Aafrikas ja Vahemere lõunapiirkonnas, eelkõige Lampedusal

Raport ebastabiilsusest tulenevate rändevoogude ning ELi välispoliitika reguleerimisala ja rolli kohta [2010/2269(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Fiorello Provera tutvustas raportit.

Sõna võtsid Corina Creţu (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Franziska Keller (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Sonia Alfano, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Salvatore Iacolino, John Attard-Montalto, Sarah Ludford, Hélène Flautre, Willy Meyer, Gerard Batten, Daniël van der Stoep, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia Costa, Simon Busuttil, Claude Moraes, Cornelia Ernst, Constance Le Grip, David-Maria Sassoli, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Alfredo Pallone, Sylvie Guillaume, Cristian Dan Preda, Carlo Casini, Georgios Papanikolaou ja Jacek Protasiewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giovanni La Via, Barbara Matera, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Mario Pirillo, Ilda Figueiredo, Nikolaos Salavrakos, Corneliu Vadim Tudor, Marco Scurria, Elena Băsescu ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Mario Mauro, kes esitas komisjonile küsimuse, millele vastas Cecilia Malmström, ja Fiorello Provera.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2011protokoll punkt 4.2.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Jim Higgins, Alajos Mészáros, George Sabin Cutaş, Alexander Mirsky, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Oriol Junqueras Vies, Janusz Wojciechowski, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Diane Dodds, Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou, András Gyürk, Mairead McGuinness, Cătălin Sorin Ivan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Antonio Masip Hidalgo, Katarína Neveďalová, Ramon Tremosa i Balcells, Csaba Sógor ja Rosa Estaràs Ferragut.


21. Naiste roll põllumajanduses ja maapiirkondades (lühiettekanne)

Raport naiste rolli kohta põllumajanduses ja maapiirkondades [2010/2054(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Elisabeth Jeggle tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Marian Harkin, João Ferreira, Rareş-Lucian Niculescu ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2011protokoll punkt 4.3.


22. Uutes liikmesriikides asuvate tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks eraldatavad ELi vahendid (lühiettekanne)

Raport uutes liikmesriikides asuvate tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks eraldatavate ELi vahendite tõhususe ja tulemuslikkuse kohta [2010/2104(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Marian-Jean Marinescu tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, João Ferreira ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2011protokoll punkt 4.4.


23. Euroopa rahvusvaheline investeerimispoliitika (lühiettekanne)

Raport Euroopa tulevase rahvusvahelise investeerimispoliitika kohta [2010/2203(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Kader Arif (A7-0070/2011)

Kader Arif tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2011protokoll punkt 8.15.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” 461.047/OJMA).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker , Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collino, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika