Indeks 
Protokół
PDF 234kWORD 197k
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 7.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 10.Przesunięcie środków
 11.Petycje
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Udzielanie i cofanie ochrony międzynarodowej ***I (debata)
 15.Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (debata)
 16.Statystyki europejskie w dziedzinie turystyki ***I (debata)
 17.Ramy polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (debata)
 18.Skład Parlamentu
 19.Reakcja UE na ruchy migracyjne w północnej Afryce i na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Lampeduzie - Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (krótkie przedstawienie)
 22.Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (krótkie przedstawienie)
 23.Europejska polityka inwestycji międzynarodowych (krótkie przedstawienie)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.


2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń

Véronique Mathieu poinformowała, iż była obecna na posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 r., ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokoły posiedzeń z 23 i z 24 marca 2011 r. zostały przyjęte.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał o 25. rocznicy katastrofy, do której doszło dnia 26 kwietnia 1986 r. w elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz wyraził solidarność z mieszkańcami Japonii, która stała się ofiarą trzęsienia ziemi w dniu 11 marca 2011 r. i katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukuszimie.

Przypomniał ponadto o pierwszej rocznicy katastrofy lotniczej, do której doszło dnia 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku i w której zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie polskiego samolotu prezydenckiego.

Przewodniczący poinformował o odrzuceniu przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wniosku o przełożenie egzekucji przedstawionego przez skazanego Troya Davisa oraz zwrócił się do władz stanu Georgia o zamianę kary śmierci na karę dożywotniego więzienia.

Przewodniczący wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, zwrócił się do Laurenta Gbagbo o uznanie wyników wyborów, zaapelował do obu stron konfliktu o zaprzestanie przemocy wobec ludności i zwrócił się do wspólnoty międzynarodowej o poczynienie niezbędnych kroków w celu uniknięcia rzezi ludności cywilnej.

Przewodniczący nawiązał do oskarżeń o korupcję skierowanych wobec niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego i przypomniał o piśmie na ten temat przesłanym w czwartek do wszystkich posłów. Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium zajmie się również tą sprawą i podkreślił konieczność opracowania ściślejszego kodeksu postępowania dla grup interesu, lobbystów i posłów do Parlamentu.

Głos zabrali: James Nicholson, Bairbre de Brún, Pat the Cope Gallagher w sprawie zamachu z użyciem samochodu-pułapki w Omagh (Irlandia Północna), w którym w sobotę zginął dwudziestopięcioletni policjant. Przewodniczący przypomniał, że wydał już oświadczenie potępiające ten zamach.


4. Skład Parlamentu

Ernst Strasser zrzekł się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 24 marca 2011 r.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu i stwierdził wakat na miejscu Ernsta Strassera ze skutkiem od dnia 24 marca 2011 r.

Właściwe organy Austrii poinformowały o wyborze Huberta Pirkera do Parlamentu Europejskiego w miejsce Ernsta Strassera. Parlament przyjął ten fakt do wiadomości ze skutkiem od dnia 31 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Hubert Pirker bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Hella Ranner zrzekła się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1ego kwietnia 2011 r.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu i stwierdził wakat na miejscu Helli Ranner ze skutkiem od dnia 1ego kwietnia 2011 r.

Właściwe organy Austrii poinformowały o wyborze Heinza K. Beckera do Parlamentu Europejskiego w miejsce Helli Ranner. Parlament przyjął ten fakt do wiadomości ze skutkiem od dnia 1ego kwietnia 2011 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Heinz K. Becker bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Głos zabrał Barry Madlener w sprawie przypadków domniemanej korupcji w Parlamencie i Antonio Masip Hidalgo w sprawie Troya Davisa.


5. Skład grup politycznych

Trevor Colman poinformował przewodniczącego Parlamentu, że nie jest już członkiem grupy EFD i że zasiada w ławach posłów niezrzeszonych od dnia 25 marca 2011 r.


6. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi we wtorek do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (ujednolicenie) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (ujednolicenie) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))


7. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0090/2011, 0091/2011, 0092/2011, 0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 0098/2011, 0099/2011, 0100/2011 i 0101/2011 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


8. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament podczas drugiej sesji październikowej, pierwszej sesji listopadowej i drugiej sesji listopadowej w 2010 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


9. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu)

- (O-000040/2011) zadane przez Erminię Mazzoni w imieniu komisji PETI do Komisji: petycja 1565/2009, którą złożył José Maria Pozancos (Hiszpania), w sprawie importu przez UE pomidorów z Maroka (B7-0211/2011)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda i Ivo Vajgl w sprawie utworzenia euro-śródziemnomorskich programów „Erasmus” i„Leonardo da Vinci” (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries i Hannu Takkula w sprawie terroryzmu i ekstremizmu w Pakistanie (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin i Anna Rosbach w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (0017/2011).


10. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 06/2011 (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD)).

°
° ° °

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 08/2011 (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD)).


11. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 15 marca 2011

Dieter Gräfe (nr 0206/2011); (nazwisko poufne) (nr 0207/2011); Hans-Peter Kopetsch (nr 0208/2011); Bernhard Zuendorff (nr 0209/2011); Uwe Schein (nr 0210/2011); Anna Śliwa (nr 0211/2011); Reyes Yoel Confesor Nova (nr 0212/2011); Egon Stein (nr 0213/2011); Susanne Maier (nr 0214/2011); Piotr Misiowiec (nr 0215/2011); Rosel Lock (nr 0216/2011); Hans-Gerd Visarius (nr 0217/2011); Christa Anna Marie Endler (nr 0218/2011); Siegfried Klattner (nr 0219/2011); Claudia Lotte-Braesemann (nr 0220/2011); Albert Dettmer (nr 0221/2011); Peter Weiss (Apac Presse GmbH) (nr 0222/2011); Esther Wollscheid (nr 0223/2011); (nazwisko poufne) (nr 0224/2011); Silke M. Lachmund (nr 0225/2011); Thomas Körschgen (nr 0226/2011); Wacław Mokrzycki (Społeczny Komitet Powodziowy ZAKANALE) (nr 0227/2011).

Dnia 23 marca 2011

Maria Angels Giménez i Gimferrer (nr 0228/2011); Daniel Duval (Association pour la Recherche et l'installation de Médecins Européens) (nr 0229/2011); Marta Vaquero Huertas (nr 0230/2011); Jouko Palmroth (nr 0231/2011); (nazwisko poufne) (nr 0232/2011); (nazwisko poufne) (nr 0233/2011); (nazwisko poufne) (nr 0234/2011); (nazwisko poufne) (nr 0235/2011); Jacques Maret (nr 0236/2011); (nazwisko poufne) (nr 0237/2011); Michel Potier (nr 0238/2011); (nazwisko poufne) (nr 0239/2011); Francisco Javier Ciézar Muñoz (Asaja Málaga ) (nr 0240/2011); José Ortega Ortega (nr 0241/2011).

Dnia 30 marca 2011

(nazwisko poufne) (nr 0242/2011); Grażyna Skorupka (Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich przy Oddziale Onkologii szpitala PCK) (nr 0243/2011); Christopher Eichner (nr 0244/2011); Antal Kovacs (nr 0245/2011); Heiko Lewerenz (nr 0246/2011); Aniello Di Iorio (nr 0247/2011); Ryszard Czarnecki (2 podpisy) (nr 0248/2011); Waldemar Florkowski (nr 0249/2011); Adam Józefowicz (nr 0250/2011); Günter Pröhl (nr 0251/2011); Mustafa Çelebi (nr 0252/2011); Tino Renken (nr 0253/2011); (nazwisko poufne) (nr 0254/2011); (nazwisko poufne) (nr 0255/2011); Harry Jideofor Nduka (nr 0256/2011); Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (nr 0257/2011); Karen Everett (38 podpisów) (nr 0258/2011); Radko Georgien Kesov (Obshtinski Suvetnitsi Sliven (Sliven Municipality Councilors)) (nr 0259/2011); Lucia Yva Barbera Leonardo (nr 0260/2011); J. Yarker Vernon (Sheltered Housing UK Association) (nr 0261/2011); Romanian Ornithological Society (nr 0262/2011); Giuseppe Mercurio (nr 0263/2011); Rodica Marieta Vincenz (nr 0264/2011); Aldevis Tibaldi (Comitato per la vita del Friuli Rurale) (nr 0265/2011); Michael Cummins (Architect's Alliance of Ireland) (nr 0266/2011); David Rock (nr 0267/2011); Marta Rovira Vergés (Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)) (nr 0268/2011); Kouwa Nkengni (nr 0269/2011); Roman Wilczyński (nr 0270/2011); José Maria Moreira dos Santos (19 podpisów) (nr 0271/2011); Christopher Prendergast (W.J. Prendersgast & Son Ltd. - Knitwear Manufacturers) (nr 0272/2011); Constantin Radu (nr 0273/2011); (nazwisko poufne) (nr 0274/2011); (nazwisko poufne) (nr 0275/2011); Fernando Toffanello (nr 0276/2011); Alexandros Krystallidis (Krystallidis & Associates) (nr 0277/2011); Alberto Gouveia (nr 0278/2011); Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (nr 0279/2011); Pavel Dobrota (nr 0280/2011); Svetoslav Spasov (nr 0281/2011); (nazwisko poufne) (nr 0282/2011); (nazwisko poufne) (nr 0283/2011); (nazwisko poufne) (nr 0284/2011); Jordi Martí (nr 0285/2011); Paicopoulos Demitrios (nr 0286/2011); (nazwisko poufne) (nr 0287/2011); Fernando Cunha (nr 0288/2011); Paul Stillman (nr 0289/2011); (nazwisko poufne) (nr 0290/2011); (nazwisko poufne) (nr 0291/2011); (nazwisko poufne) (2 podpisy) (nr 0292/2011); Angelo Romano (nr 0293/2011); Christopher Thompson (nr 0294/2011); Colin MacDonald (nr 0295/2011); Ibrahim Kheireldin (nr 0296/2011); (nazwisko poufne) (nr 0297/2011); Graziano Benedetto (nr 0298/2011); Benedicte Kiehr (nr 0299/2011); (nazwisko poufne) (nr 0300/2011); Zuzanna Kurtyka (9 podpisów) (nr 0301/2011); Rolf Wendner (nr 0302/2011); Christine Dreger (nr 0303/2011); Wolfgang Steinhardt (nr 0304/2011); Ursula Marx (nr 0305/2011); Carmel Spitieri (163 podpisy) (nr 0306/2011); Michael Schwingl (nr 0307/2011); Andrzej Klibisz (nr 0308/2011); Benjamin Weber (nr 0309/2011).

Dnia 31 marca 2011

Michel Pouzol (nr 0310/2011); Kostas Stravropoulos (nr 0311/2011); Miranda Suárez Saturnino (nr 0312/2011); Oscar García García (nr 0313/2011); Bouma BMevrouw A. (nr 0314/2011); Beniamin Aizman (nr 0315/2011); Florencio Salvador Díaz Fernández (nr 0316/2011); François Maillard (nr 0317/2011); Nathalie Moet (nr 0318/2011); César Solveira Rodríguez (nr 0319/2011); Fabiano Filippin (Studio Legale Contento) (nr 0320/2011); R Aurica Pantilin (nr 0321/2011); Josep Miquel Gascon Baz (nr 0322/2011); Alejandro Sánchez (Fundación EQUO) (nr 0323/2011); Gwenaël Le Gras (28 podpisów) (nr 0324/2011); Carlos Martín Puente (nr 0325/2011); Inmaculada Cano Álvarez (nr 0326/2011); Isabel Canas Salinas (Plataforma Ciudadana Zona Norte ) (nr 0327/2011); José Belmonte Menchón (Agrupación Nacional Transportes - Plataforma) (nr 0328/2011); George Mutascu (nr 0329/2011); Manuel Pardos Vicente (Asociación Usuarios Bancos, Cajas y Seguros) (nr 0330/2011); (nazwisko poufne) (nr 0331/2011); Jouke Leij, bij de (nr 0332/2011); Miguel Chavarino Fernández (nr 0333/2011); Colleen Cockerill (nr 0334/2011); Luis Fernández Toribio (nr 0335/2011); Markéta Balcarová (4 podpisy) (nr 0336/2011); Emilio Izzo (22 podpisy) (nr 0337/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 podpisy) (nr 0338/2011); Sergio Diana (Comitato ProSardegnaNoGasdotto) (nr 0339/2011); David Sassi Louzoun (nr 0340/2011); Elsa Aimone (nr 0341/2011); František Piskura (nr 0342/2011); Sandra Saavedra (nr 0343/2011); Alice De Nijs (Daadkrachtig Nederland) (nr 0344/2011); Anthony Craven (Support Group for victims of failed Home Income Plans) (nr 0345/2011); Jean Mortes (nr 0346/2011).


12. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych – Sprawozdanie roczne za 2009 r. (2010/2247(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

- Sprawozdanie w sprawie efektywności i skuteczności finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (2010/2104(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery z Polski) (COM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0059/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/010 CZ/Unilever z Republiki Czeskiej) (COM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0060/2011)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (2010/2201(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącego zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Ukrainą z drugiej strony w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

- Sprawozdanie w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (2010/2209(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

- *** Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiającej mechanizm rozstrzygania sporów (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Emilio Menéndez Del Valle (A7-0067/2011)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: William (The Earl Of) Dartmouth (A7-0069/2011)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych (2010/2203(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Kader Arif (A7-0070/2011)

- Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (2010/2277(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

- Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków (2010/2278(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za 2009 r. (2010/2248(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

- Sprawozdanie w sprawie ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych (2010/2303(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ashley Fox (A7-0074/2011)

- Sprawozdanie w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (2010/2269(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku (2010/2289(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich (przekształcenie) (COM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament (2011/2018(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (tekst ujednolicony) (COM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instalacji, położenia, działania i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (tekst ujednolicony) (COM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst jednolity) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (tekst ujednolicony) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (tekst jednolity) (COM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst ujednolicony) (COM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0114/2011)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

2) przez posłów

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0210/2011)

do Rady:

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Ţicău Silvia-Adriana, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Chountis Nikolaos, Higgins Jim, Balčytis Zigmantas, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija

do Komisji:

- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Harkin Marian, Davies Chris, Higgins Jim, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papanikolaou Georgios, Tsoukalas Ioannis A., Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Mitchell Gay, Kelly Seán, La Via Giovanni, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Iotova Iliana Malinova, Girling Julie, Gerbrandy Gerben-Jan, Paleckis Justas Vincas, Áder János, Ludford Sarah, Liberadzki Bogusław, Gallagher Pat the Cope, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, van Nistelrooij Lambert, Padar Ivari, Bélier Sandrine, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Neynsky Nadezhda, Watson Graham, Belet Ivo.

2.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Franz Obermayr i Csanád Szegedi. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa jądrowego w regionie naddunajskim (B7-0234/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

2.3) projekty zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Graham Watson w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie spójnej polityki wobec reżimów autorytarnych, w stosunku do których UE stosuje środki ograniczające w sytuacji gdy dbają one o osobiste i handlowe interesy w granicach UE (B7-0235/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: LIBE, INTA


13. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w kwietniu 2011 r. (PE 461.047/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grupy EFD dotyczący przesunięcia głosowania nad sprawozdaniem José Manuela Fernandesa (A7-0087/2011) pt. „Preliminarza wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 - sekcja I - Parlament” (punkt 66 PDOJ) na posiedzenie plenarne w maju 2011 r.;

Głos zabrali: Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, w celu uargumentowania wniosku, Francesco Enrico Speroni w celu poparcia wniosku oraz Alain Lamassoure przeciw temu wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek

Środa

Wniosek grupy PPE dotyczący zamknięcia debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie „Zamówień publicznych(punkt 129 PDOJ) złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, w celu uargumentowania wniosku, Evelyne Gebhardt w celu poparcia wniosku i zaproponowania przesunięcia głosowania na sesję majową, a także Francesco Enrico Speroni przeciw wnioskowi.

Parlament zatwierdził wniosek oraz przesunięcie głosowania.

Środa i czwartek

Wniosek grupy ALDE dotyczący włączenia do porządku obrad w środę punktu odnoszącego się do sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej, początkowo przewidzianego na czwartek (punkt 122 PDOJ), w formie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz włączenia do porządku obrad w czwartek w punkcie debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawadebaty w sprawie Ai WeiWei w Chinach.

Głos zabrali: Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który uargumentował wniosek oraz Hannes Swoboda, który poparł wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrała Sophia in 't Veld w sprawie cyberataków, którego ofiarą padły niektóre z inctytucji europejskich, a wśród nich Parlament Europejski, a także na temat podjętych w związku z tym środków bezpieczeństwa.


14. Udzielanie i cofanie ochrony międzynarodowej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich (przekształcenie) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Sylvie Guillaume przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Reinhard Bütikofer, w sprawie wypowiedzi Daniëla van der Stoepa, Anny Hedh i Tanji Fajon.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Georgios Papanikolaou.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ioan Enciu, Jörg Leichtfried, Jaroslav Paška, Franz Obermayr i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Sylvie Guillaume.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 6.4.2011.


15. Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Jörg Leichtfried przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Reinhard Bütikofer (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Elisabeth Köstinger w imieniu grupy PPE, George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke i Ioan Mircea Paşcu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr i João Ferreira.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Jörg Leichtfried.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 5.4.2011.


16. Statystyki europejskie w dziedzinie turystyki ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki europejskiej w dziedzinie turystyki [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Brian Simpson przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Carlo Fidanza w imieniu grupy PPE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy S&D, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Jim Higgins i Inés Ayala Sender.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gesine Meissner i Georges Bach.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Jörg Leichtfried, Inés Ayala Sender, Andreas Mölzer, Elena Băsescu i Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Brian Simpson.

Głos zabrał Jörg Leichtfried.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 6.4.2011.


17. Ramy polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (debata)

Sprawozdanie w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet [2010/2209(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Britta Thomsen w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Andrea Češková w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner i Zuzana Roithová.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Eva-Britt Svensson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.8 protokołu z dnia 5.4.2011.


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

18. Skład Parlamentu

Właściwe organy Irlandii powiadomiły o powołaniu Paula Murphy'ego w miejsce Joe Higginsa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Paul Murphy bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


19. Reakcja UE na ruchy migracyjne w północnej Afryce i na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Lampeduzie - Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Reakcja UE na ruchy migracyjne w północnej Afryce i na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Lampeduzie

Sprawozdanie w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE [2010/2269(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Cecilia Malmström (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Fiorello Provera przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Corina Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Franziska Keller (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Mario Mauro w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Sonia Alfano, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Salvatore Iacolino, John Attard-Montalto, Sarah Ludford, Hélène Flautre, Willy Meyer, Gerard Batten, Daniël van der Stoep, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Silvia Costa, Simon Busuttil, Claude Moraes, Cornelia Ernst, Constance Le Grip, David-Maria Sassoli, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Alfredo Pallone, Sylvie Guillaume, Cristian Dan Preda, Carlo Casini, Georgios Papanikolaou i Jacek Protasiewicz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Barbara Matera, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Mario Pirillo, Ilda Figueiredo, Nikolaos Salavrakos, Corneliu Vadim Tudor, Marco Scurria, Elena Băsescu i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Mario Mauro w celu skierowania pytania do Komisji, na które Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi, a także Fiorello Provera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 5.4.2011.


20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Jim Higgins, Alajos Mészáros, George Sabin Cutaş, Alexander Mirsky, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Oriol Junqueras Vies, Janusz Wojciechowski, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Diane Dodds, Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou, András Gyürk, Mairead McGuinness, Cătălin Sorin Ivan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Antonio Masip Hidalgo, Katarína Neveďalová, Ramon Tremosa i Balcells, Csaba Sógor i Rosa Estaràs Ferragut


21. Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich [2010/2054(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Elisabeth Jeggle dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Marian Harkin, João Ferreira, Rareş-Lucian Niculescu i Vasilica Viorica Dăncilă.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 5.4.2011.


22. Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie efektywności i skuteczności finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich [2010/2104(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Marian-Jean Marinescu dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, João Ferreira i Jaroslav Paška.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 4.4 protokołu z dnia 5.4.2011.


23. Europejska polityka inwestycji międzynarodowych (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych [2010/2203(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Kader Arif (A7-0070/2011)

Kader Arif dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău i Jaroslav Paška.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 6.4.2011.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” 461.047/OJMA).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collino, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności