Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург

10. Рамка на ЕС за координиране на националните стратегии за интегриране на ромите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Рамка на ЕС за координиране на националните стратегии за интегриране на ромите

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и László Andor (член на Комисията) правят изявлението.

Изказа се Enikő Győri (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: László Tőkés, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Franz Obermayr, Станимир Илчев, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, и Mario Borghezio, от името на групата EFD.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност