Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

10. Ευρωπαϊκό πλαίσιο συντονισμού των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό πλαίσιο συντονισμού των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά

Οι Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και László Andor (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Franz Obermayr, Stanimir Ilchev, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου