Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2018(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0087/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0087/2011

Συζήτηση :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0140

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

11. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο [2011/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

Ο José Manuel Fernandes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Barbara Matera, Göran Färm, που απαντά επίσης σε ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" των Lucas Hartong και Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann και Paul Rübig.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo και Riikka Manner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes και Miguel Portas, ο τελευταίος για να θέσει ερώτηση στον José Manuel Fernandes, ο οποίος απαντά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου