Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2247(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0050/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0050/2011

Συζήτηση :

PV 05/04/2011 - 12
CRE 05/04/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0142

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

12. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 2009 [2010/2247(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Ο Cătălin Sorin Ivan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Γεώργιος Σταυρακάκης και Ivailo Kalfin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Franz Obermayr και Markus Pieper.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Cătălin Sorin Ivan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2011.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου