Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

13. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0210/2011).

Ερώτηση 11 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τα κράτη της Βορείου Αφρικής.

Η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου και Zigmantas Balčytis.

Ερώτηση 12 (Zigmantas Balčytis): Ανισότητες στα κράτη μέλη όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη.

Η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Zigmantas Balčytis, Νικόλαου Χουντή και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 13 (Marian Harkin): Τεχνολογίες γενικής εφαρμογής.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Marian Harkin.

Ερώτηση 14 (Chris Davies): Το μέλλον της αλιευτικής βιομηχανίας της ΕΕ.

Η Μαρία Δαμανάκη απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Chris Davies, Barbara Matera και Seán Kelly.

Ερώτηση 15 (Jim Higgins): Πρόταση απαγόρευσης της αφαίρεσης των πτερυγίων των καρχαριών.

Η Μαρία Δαμανάκη απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins, Brian Crowley και Chris Davies.

Ερώτηση 16 (Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου): Νέα θαλάσσια στρατηγική της Μεσογείου.

Η Μαρία Δαμανάκη απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Giovanni La Via και Ivo Vajgl.

Ερώτηση 17 (Γεωργίου Παπανικολάου): Εκπαίδευση ερευνητών και αξιολόγηση πανεπιστημίων στην εμβληματική πρωτοβουλία για την καινοτομία.

Η Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεώργιου Παπανικολάου και Seán Kelly.

Ερώτηση 18 (Ιωάννη Τσουκαλά): Ελάχιστοι έλεγχοι και υψηλά ποσοστά λαθών στα έργα του 7ου ΠΠ για την έρευνα.

Η Máire Geoghegan-Quinn απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Ιωάννη Α. Τσουκαλά.

Ερώτηση 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Συμμετοχή των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία.

Η Máire Geoghegan-Quinn απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Zigmantas Balčytis (αναπλ, της συντάκτριας).

Ερώτηση 26 (Bernd Posselt): Ατμοσφαιρική ρύπανση στις μεγαλουπόλεις της Γερμανίας.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 27 (Karin Kadenbach): Στρατηγική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα.

Ο Janez Potočnik απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Κρίτωνα Αρσένη (αναπλ, της συντάκτριας), Bernd Posselt και Gerben-Jan Gerbrandy.

Ερώτηση 28 (Νικόλαου Χουντή): Διαχείριση απορριμάτων στην Ελλάδα.

Ο Janez Potočnik απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Νικόλαου Χουντή.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου