Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2201(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0062/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0062/2011

Συζήτηση :

PV 05/04/2011 - 14
CRE 05/04/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0143

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.20 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

14. Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο [2010/2201(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαριεττα Γιαννάκου (A7-0062/2011)

Η Μαριεττα Γιαννάκου παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlo Casini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanimir Ilchev, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniel Hannan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Andrew Duff, που απαντά, Søren Bo Søndergaard, Νικόλαος Σαλαβράκος, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Νικόλαος Χουντής, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep και Γεώργιος Τούσσας.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Elena Băsescu και Diane Dodds.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Μαριεττα Γιαννάκου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου