Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 5. aprill 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Euroopa Ülemkogu kohtumise (24.–25.3.2011) järeldused (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Poola – Podkarpackie – Masinatehas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.2.Ebastabiilsusest tulenevad rändevood: ELi välispoliitika reguleerimisala ja roll (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.3.Naiste roll põllumajanduses ja maapiirkondades (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.4.Uutes liikmesriikides asuvate tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks eraldatavad ELi vahendid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Tšehhi Vabariik – UNILEVER (hääletus)
  
4.6.Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia ***I (hääletus)
  
4.7.Riiklikult toetatavad ekspordikrediidid ***I (hääletus)
  
4.8.Naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi poliitiline raamistik (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Infotund komisjoni presidendi osavõtul
  
9.1.Vabad küsimused
  
9.2.ELi reageerimine tragöödiale Jaapanis
 10.ELi raamistik romade integreerimise riiklike strateegiate koordineerimiseks (arutelu)
 11.Euroopa Parlamendi 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)
 12.Ühenduse finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus (arutelu)
 13.Infotund (küsimused komisjonile)
 14.Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad (arutelu)
 15.EÜ ja Komooride vaheline kalandusalane partnerluseping *** – Ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas ***I – Kalandus – tehnilised üleminekumeetmed ***I – Kalandustoodete importimine Gröönimaalt * (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (162 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (669 kb) 
 
Protokoll (149 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (147 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (364 kb) 
 
Protokoll (211 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (294 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (805 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika