Показалец 
Протокол
PDF 243kWORD 176k
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Заключения на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.) (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Полша - Podkarpackie - Производство на машини (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.2.Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.3.Роля на жените в селското стопанство и селските райони (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.4.Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Чешка република - UNILEVER (гласуване)
  4.6.Контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба ***I (гласуване)
  4.7.Официално подкрепяните експортни кредити ***I (гласуване)
  4.8.Нова политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Внесени документи
 9.Време за въпроси към председателя на Комисията
  9.1.Свободни въпроси
  9.2.Реакция на Европейския съюз на трагедията в Япония
 10.Рамка на ЕС за координиране на националните стратегии за интегриране на ромите (разискване)
 11.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2012 г. - Раздел I - Парламент (разискване)
 12.Защита на финансовите интереси на Европейските общности — Борба с измамите (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 14.Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище (разискване)
 15.Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови *** - Финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право ***I - Рибарство — Преходни технически мерки ***I - Внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти * (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Случаят на Ai WeiWei в Китай

- Edward McMillan-Scott, от името на групата ALDE, по случая на Ai WeiWei (B7-0274/2011);

- Rui Tavares и Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, по случая на Ai WeiWei (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, по случая на Ai WeiWei (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, по случая на Ai WeiWei в Китай (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, по случая на Ai WeiWei (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser, от името на групата S&D, по случая на Ai WeiWei (B7-0279/2011).

II.   Забрана на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно забраната на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, относно забраната на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, относно забраната на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно забраната на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser, от името на групата S&D, sотносно забраната на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно забраната на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал (B7-0270/2011).

III.   Зимбабве

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно Зимбабве (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно Зимбабве (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Зимбабве (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно положението в Зимбабве (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно положението в Зимбабве (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Зимбабве (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Зимбабве (B7-0273/2011).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Заключения на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.) (разискване)

: Заключения на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.)

Herman Van Rompuy (Председател на Европейския съвет) направи изявление.

Изказа се José Manuel Barroso (председател на Комисията).

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата EFD, Barry Madlener, независим член на ЕП, и Werner Langen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

Изказаха се: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Андрей Ковачев, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се: José Manuel Barroso и Herman Van Rompuy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Martin Schulz.

Разискването приключи.


4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Полша - Podkarpackie - Производство на машини (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery, подадено от Полша) [2011/2045(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0120)


4.2. Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС [2010/2269(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0121)


4.3. Роля на жените в селското стопанство и селските райони (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони [2010/2054(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0122)


4.4. Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки [2010/2104(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0123)


4.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Чешка република - UNILEVER (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/010 CZ/Unilever от Чешката република) [2011/2044(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0124)


4.6. Контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0125)

Изказване

Jörg Leichtfried (докладчик), който, съгласно член 57, параграф 2 от правилника, прави формално предложение пред Парламента относно това дали е уместно да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Парламентът решава да отложи гласуването на проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за върнат на компетентната комисия за ново разглеждане.


4.7. Официално подкрепяните експортни кредити ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0126)

Изказвания

Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, за да оттегли искането за поименно гласуване на изменение 10 и Yannick Jadot (докладчик) който, съгласно член 57, параграф 2 от правилника, прави формално предложение пред Парламента относно това дали е уместно да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Парламентът решава да отложи гласуването на проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за върнат на компетентната комисия за ново разглеждане.


4.8. Нова политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени (гласуване)

Доклад относно приоритетите и очертаването на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени [2010/2209(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0127)


5. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo и Carlo Fidanza

°
° ° °

Изказа се Nicole Sinclaire относно протичането на разискванията.

Доклад Fiorello Provera - A7-0075/2011 (продължение)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan и Anna Záborská

Доклад Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Доклад Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire и Seán Kelly

Доклад Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská и Nicole Sinclaire


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Philippe Boulland, Brian Crowley и Jacek Olgierd Kurski които уведомиха, че по технически причини не са успели да участват в днешните гласувания.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 06/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


9. Време за въпроси към председателя на Комисията

9.1. Свободни въпроси

Изказаха се: за да зададат въпроси и допълнителни въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), на които той отговаря: Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, и Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП.


9.2. Реакция на Европейския съюз на трагедията в Япония

Изказаха се: съгласно процедурата с привличане на вниманието ("catch the eye"), за да зададат въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), на които тай отговаря: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr и Linda McAvan.

Времето за въпроси към председателя на Комисията приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател


10. Рамка на ЕС за координиране на националните стратегии за интегриране на ромите (разискване)

Изявление на Комисията: Рамка на ЕС за координиране на националните стратегии за интегриране на ромите

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и László Andor (член на Комисията) правят изявлението.

Изказа се Enikő Győri (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: László Tőkés, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Franz Obermayr, Станимир Илчев, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, и Mario Borghezio, от името на групата EFD.

Разискването приключи.


11. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2012 г. - Раздел I - Парламент (разискване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент [2011/2018(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes представи доклада.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Derek Vaughan, от името на групата S&D, Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Lajos Bokros, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Barbara Matera, Göran Färm, който също така отговаря на въпросите, зададени чрез вдигане на синя карта от Lucas Hartong и Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann и Paul Rübig.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo и Riikka Manner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се: José Manuel Fernandes и Miguel Portas, последният, за да зададе въпрос на José Manuel Fernandes, който му отговаря.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 6.4.2011.


12. Защита на финансовите интереси на Европейските общности — Борба с измамите (разискване)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — годишен доклад за 2009 г. [2010/2247(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Andrea Češková, от името на групата ECR, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Илиaна Ивaнова, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis и Ивайло Калфин.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Franz Obermayr и Markus Pieper.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Cătălin Sorin Ivan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 6.4.2011.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател


13. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0210/2011).

Въпрос 11 (Georgios Papastamkos): Предоставяне на хуманитарна помощ на държавите от Северна Африка.

Кристалина Георгиева (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos и Zigmantas Balčytis.

Въпрос 12 (Zigmantas Balčytis): Различия между държавите-членки в областта на здравните грижи.

Maria Damanaki (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 13 (Marian Harkin): Базови технологии.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marian Harkin.

Въпрос 14 (Chris Davies): Бъдеще на сектора на рибното стопанство в ЕС.

Maria Damanaki отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Chris Davies, Barbara Matera и Seán Kelly.

Въпрос 15 (Jim Higgins): Предложението за забрана на премахването на перките на акулите.

Maria Damanaki отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins, Brian Crowley и Chris Davies.

Въпрос 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Нова морска стратегия за Средиземноморието.

Maria Damanaki отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via и Ivo Vajgl.

Въпрос 17 (Georgios Papanikolaou): Обучение на изследователи и оценка на университети в емблематичната инициатива за иновации.

Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papanikolaou и Seán Kelly.

Въпрос 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Минимален контрол и голямо количество грешки в дейностите на Седма рамкова програма за научноизследователска дейност.

Máire Geoghegan-Quinn отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Ioannis A. Tsoukalas.

Въпрос 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Участие на МСП в европейската изследователска и иновационна дейност.

Máire Geoghegan-Quinn отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Zigmantas Balčytis (заместващ автора).

Въпрос 26 (Bernd Posselt): Замърсяване на въздуха в германските градове.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 27 (Karin Kadenbach): Стратегия на ЕС относно биоразнообразието.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Kriton Arsenis (заместващ автора), Bernd Posselt и Gerben-Jan Gerbrandy.

Въпрос 28 (Nikolaos Chountis): Обезвреждане на отпадъците в Гърция.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Nikolaos Chountis.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.20 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

14. Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище (разискване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище [2010/2201(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Carlo Casini, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Станимир Илчев, от името на групата ALDE, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, Daniel Hannan, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, който отговаря също така на въпрос „синя карта“ Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, за да зададе въпрос „синя карта“ на Andrew Duff, който отговаря, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Мария Неделчева, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep и Georgios Toussas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu и Diane Dodds.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Marietta Giannakou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.17 от протокола от 6.4.2011.


15. Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови *** - Финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право ***I - Рибарство — Преходни технически мерки ***I - Внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти * (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A7-0017/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за определяне на правилата за внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и странични продукти от тях [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos представи препоръката.

João Ferreira, Estelle Grelier и Carmen Fraga Estévez

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: François Alfonsi (докладчик по становището на комисията BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Pat the Cope Gallagher, от името на групата ALDE, Isabella Lövin, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo и Vasilica Viorica Dăncilă.

Изказаха се: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier и Carmen Fraga Estévez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 6.4.2011, точка 8.11 от протокола от 6.4.2011, точка 8.12 от протокола от 6.4.2011 и точка 8.8 от протокола от 6.4.2011.


16. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 461.047/OJME).


17. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.20 ч.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност