Seznam 
Zápis
PDF 220kWORD 167k
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Závěry zasedání Evropské rady (24.–25. března 2011) (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Polsko – Podkarpackie – strojírenství (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.2.Migrační toky plynoucí z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.3.Úloha žen v zemědělství a ve venkovských oblastech (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.4.Financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Česká republika – UNILEVER (hlasování)
  
4.6.Kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití ***I (hlasování)
  
4.7.Státem podporované vývozní úvěry ***I (hlasování)
  
4.8.Nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Předložení dokumentů
 9.Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise
  
9.1.Libovolné otázky
  
9.2.Reakce EU na tragédii v Japonsku
 10.Rámec EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů (rozprava)
 11.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (rozprava)
 12.Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům (rozprava)
 13.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 14.Statut a financování politických stran na evropské úrovni (rozprava)
 15.Dohody o partnerství mezi ES a Komorským svazem v odvětví rybolovu *** – Finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva ***I – Rybolov – přechodná technická opatření ***I – Dovoz produktů rybolovu z Grónska * (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího denního zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 5. DUBNA 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Případ Aj Wej-weje v Číně

- Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE o případu Aj Wej-weje (B7-0274/2011);

- Rui Tavares a Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL o případu Aj Wej-weje (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR o případu Aj Wej-weje (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik za skupinu PPE o případu Aj Wej-weje (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o případu Aj Wej-weje (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser za skupinu S&D o případu Aj Wej-weje (B7-0279/2011).

II.   Zákaz voleb do tibetské vlády v nepálském exilu

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška a Juozas Imbrasas za skupinu EFD o zákazu voleb do tibetské vlády v nepálském exilu (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR o zákazu voleb do tibetské vlády v nepálském exilu (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE o zákazu voleb do tibetské vlády v nepálském exilu (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake a Sonia Alfano za skupinu ALDE o zákazu voleb do tibetské vlády v nepálském exilu (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser za skupinu S&D o zákazu voleb do tibetské vlády v nepálském exilu (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik za skupinu PPE o zákazu voleb do tibetské vlády v nepálském exilu (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas za skupinu EFD o Zimbabwe (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o Zimbabwe (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o Zimbabwe (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano a Marietje Schaake za skupinu ALDE o situaci v Zimbabwe (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman a Ana Gomes za skupinu S&D o situaci v Zimbabwe (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Zimbabwe (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Zimbabwe (B7-0273/2011).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


3. Závěry zasedání Evropské rady (24.–25. března 2011) (rozprava)

Prohlášení předsedy Evropské rady: Závěry zasedání Evropské rady (24.–25. března 2011)

Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady) učinil prohlášení.

Vystoupil José Manuel Barroso (předseda Komise).

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Jan Zahradil za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu EFD, Barry Madlener nezařazený, a Werner Langen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann a Zigmantas Balčytis.

Vystoupili: José Manuel Barroso a Herman Van Rompuy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupil Martin Schulz.

Rozprava byla ukončena.


4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Polsko – Podkarpackie – strojírenství (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery, Polsko) [2011/2045(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0120)


4.2. Migrační toky plynoucí z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o migračních tocích plynoucích z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU [2010/2269(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0121)


4.3. Úloha žen v zemědělství a ve venkovských oblastech (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech [2010/2054(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0122)


4.4. Financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o účinnosti financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech [2010/2104(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0123)


4.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Česká republika – UNILEVER (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika) [2011/2044(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0124)


4.6. Kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0125)

Vystoupení

Jörg Leichtfried (zpravodaj), který v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament rozhodl odložit hlasování o návrhu legislativního usnesení. Záležitost byla postoupena věcně příslušnému výboru k opětovnému projednání.


4.7. Státem podporované vývozní úvěry ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů [KOM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0126)

Vystoupení

Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, aby stáhl žádost o jmenovité hlasování o pozměňovacím návrhu 10, a Yannick Jadot (zpravodaj), který v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament rozhodl odložit hlasování o návrhu legislativního usnesení. Záležitost byla postoupena věcně příslušnému výboru k opětovnému projednání.


4.8. Nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách (hlasování)

Zpráva o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách [2010/2209(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0127)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo a Carlo Fidanza

°
° ° °

Vystoupila Nicole Sinclaire k průběhu rozprav.

zpráva Fiorello Provera - A7-0075/2011 (pokračování)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan a Anna Záborská

zpráva Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

zpráva Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire a Seán Kelly

zpráva Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská a Nicole Sinclaire


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Philippe Boulland, Brian Crowley a Jacek Olgierd Kurski oznámili, že se z technických důvodů nemohli zúčastnit dnešního hlasování.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

7. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


8. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (KOM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (KOM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh na převod prostředků DEC 06/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 07/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 08/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG


9. Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise

9.1. Libovolné otázky

Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Jan Zahradil za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, a Andrew Henry William Brons nezařazený vystoupili, aby položili otázky a doplňující otázky. Odpověď: José Manuel Barroso (předseda Komise).


9.2. Reakce EU na tragédii v Japonsku

Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr a Linda McAvan vystoupili na základě přihlášení se zvednutím ruky, aby položili otázky. Odpověď: José Manuel Barroso (předseda Komise).

Hodina vyhrazená pro otázky předsedovi Komise skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně


10. Rámec EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů (rozprava)

Prohlášení Komise: Rámec EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a László Andor (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupila Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady).

Vystoupili: László Tőkés za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Stanimir Ilchev za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, a Mario Borghezio za skupinu EFD.

Rozprava byla ukončena.


11. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (rozprava)

Zpráva o předběžném odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament [2011/2018(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes uvedl zprávu.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Derek Vaughan za skupinu S&D, Alexander Alvaro za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Lajos Bokros za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, Lucas Hartong nezařazený, Barbara Matera, Göran Färm, který rovněž odpověděl na otázky, které zvednutím modré karty položili Lucas Hartong a Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann a Paul Rübig.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo a Riikka Manner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka a Zigmantas Balčytis.

Vystoupili: José Manuel Fernandes a Miguel Portas, posledně jmenovaný, aby položil otázku Josému Manuelovi Fernandesovi, který na ni odpověděl.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 6.4.2011.


12. Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům (rozprava)

Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva za rok 2009 [2010/2247(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan uvedl zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Monica Luisa Macovei za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Andrea Češková za skupinu ECR, Marta Andreasen za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis a Ivailo Kalfin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Franz Obermayr a Markus Pieper.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Cătălin Sorin Ivan.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 6.4.2011.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně


13. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0210/2011).

Otázka 11 (Georgios Papastamkos): Poskytnutí humanitární pomoci zemím severní Afriky.

Otázka a doplňující otázky: Georgios Papastamkos a Zigmantas Balčytis. Odpověď: Kristalina Georgieva (členka Komise).

Otázka 12 (Zigmantas Balčytis): Rozdíly v oblasti zdravotní péče v členských státech.

Otázka a doplňující otázky: Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Maria Damanaki (členka Komise).

Otázka 13 (Marian Harkin): Klíčové technologie pro rozvoj.

Otázka a doplňující otázka: Marian Harkin. Odpověď: Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Otázka 14 (Chris Davies): Budoucnost odvětví rybolovu v EU.

Otázka a doplňující otázky: Chris Davies, Barbara Matera a Seán Kelly. Odpověď: Maria Damanaki.

Otázka 15 (Jim Higgins): Navrhovaný zákaz odstraňování žraločích ploutví.

Otázka a doplňující otázky: Jim Higgins, Brian Crowley a Chris Davies. Odpověď: Maria Damanaki.

Otázka 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Nová námořní strategie ve Středomoří.

Otázka a doplňující otázky: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via a Ivo Vajgl. Odpověď: Maria Damanaki.

Otázka 17 (Georgios Papanikolaou): Vzdělávání výzkumných pracovníků a hodnocení univerzit v rámci stěžejní iniciativy týkající se inovací.

Otázka a doplňující otázky: Georgios Papanikolaou a Seán Kelly. Odpověď: Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise).

Otázka 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimální kontroly a vysoký počet chyb v provádění 7. rámcového programu pro výzkum.

Otázka a doplňující otázka: Ioannis A. Tsoukalas. Odpověď: Máire Geoghegan-Quinn.

Otázka 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Účast MSP na výzkumu a inovacích v EU.

Otázka a doplňující otázka: Zigmantas Balčytis (zastupující autorku). Odpověď: Máire Geoghegan-Quinn.

Otázka 26 (Bernd Posselt): Čistota ovzduší v německých velkoměstech.

Otázka a doplňující otázka: Bernd Posselt. Odpověď: Janez Potočnik (člen Komise).

Otázka 27 (Karin Kadenbach): Strategie EU týkající se biologické rozmanitosti.

Otázka a doplňující otázky: Kriton Arsenis (zastupující autora), Bernd Posselt a Gerben-Jan Gerbrandy. Odpověď: Janez Potočnik.

Otázka 28 (Nikolaos Chountis): Nakládání s odpady v Řecku.

Otázka a doplňující otázka: Nikolaos Chountis. Odpověď: Janez Potočnik.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:20, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

14. Statut a financování politických stran na evropské úrovni (rozprava)

Zpráva o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni [2010/2201(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou uvedla zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Carlo Casini za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Stanimir Ilchev za skupinu ALDE, Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE, Daniel Hannan za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Andrew Duff, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položil Daniël van der Stoep, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep a Georgios Toussas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Elena Băsescu a Diane Dodds.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Marietta Giannakou.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.17 zápisu ze dne 6.4.2011.


15. Dohody o partnerství mezi ES a Komorským svazem v odvětví rybolovu *** – Finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva ***I – Rybolov – přechodná technická opatření ***I – Dovoz produktů rybolovu z Grónska * (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A7-0017/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1288/2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011 [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos uvedl doporučení.

João Ferreira, Estelle Grelier a Carmen Fraga Estévez uvedli zprávy.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: François Alfonsi (navrhovatel výboru BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Pat the Cope Gallagher za skupinu ALDE, Isabella Lövin za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo a Vasilica Viorica Dăncilă.

Vystoupili: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier a Carmen Fraga Estévez.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 6.4.2011, bod 8.11 zápisu ze dne 6.4.2011, bod 8.12 zápisu ze dne 6.4.2011 a bod 8.8 zápisu ze dne 6.4.2011.


16. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 461.047/OJME).


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:20.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí