Indeks 
Protokol
PDF 219kWORD 150k
Tirsdag den 5. april 2011 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (24.-25. marts 2011) (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Polen – Podkarpackie – Produktion af maskiner (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
4.2.Migrationsstrømme som følge af manglende stabilitet: EU-udenrigspolitikkens omfang og rolle (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
4.3.Kvinders rolle i landbrug og landdistrikter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
4.4.EU-finansieringens effektivitet i forbindelse med nedlukning af kernekraftværker i de nye medlemsstater (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
4.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Tjekkiet – Unilever (afstemning)
  
4.6.Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse ***I (afstemning)
  
4.7.Offentligt støttede eksportkreditter ***I (afstemning)
  
4.8.Ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Modtagne dokumenter
 9.Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
  
9.1.Valgfrie emner
  
9.2.EU's reaktion på tragedien i Japan
 10.EU-ramme for samordning af nationale strategier for integration af romaer (forhandling)
 11.Overslag over indtægter og udgifter for 2012 - Sektion I - Parlamentet (forhandling)
 12.Beskyttelse af EU’s finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (forhandling)
 13.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 14.Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (forhandling)
 15.Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Comorerne *** - EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten ***I - Fiskeri – tekniske overgangsforanstaltninger ***I - Import fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf * (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Sagen om Ai Weiwei i Kina

- Edward McMillan-Scott for ALDE-Gruppen om sagen om Ai Weiwei (B7-0274/2011);

- Rui Tavares og Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen om sagen om Ai Weiwei (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan og Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen om sagen om Ai Weiwei (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om sagen om Ai Weiwei i Kina (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen om sagen om Ai Weiwei (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om sagen om Ai Weiwei (B7-0279/2011).

II.   Forbud mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen om forbuddet mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen om forbuddet mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen om forbuddet mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen om forbuddet mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om forbuddet mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om forbuddet mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen om Zimbabwe (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen om Zimbabwe (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen om Zimbabwe (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om situationen i Zimbabwe (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman og Ana Gomes for S&D-Gruppen om situationen i Zimbabwe (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om Zimbabwe (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Zimbabwe (B7-0273/2011).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


3. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (24.-25. marts 2011) (forhandling)

Redegørelse fra formanden for Det Europæiske Råd: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (24.-25. marts 2011)

Herman Van Rompuy (formand for Det Europæiske Råd) afgav redegørelsen.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) tog ordet.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, Barry Madlener, løsgænger, og Werner Langen.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

Talere: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann og Zigmantas Balčytis

Talere: José Manuel Barroso og Herman Van Rompuy.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Martin Schulz tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Polen – Podkarpackie – Produktion af maskiner (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/013 PL/Podkarpackie - maskiner, Polen) [2011/2045(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0120)


4.2. Migrationsstrømme som følge af manglende stabilitet: EU-udenrigspolitikkens omfang og rolle (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om migrationsstrømme som følge af manglende stabilitet: EU-udenrigspolitikkens omfang og rolle [2010/2269(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0121)


4.3. Kvinders rolle i landbrug og landdistrikter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om kvinders rolle inden for landbruget og i landdistrikterne [2010/2054(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0122)


4.4. EU-finansieringens effektivitet i forbindelse med nedlukning af kernekraftværker i de nye medlemsstater (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om EU-finansieringens effektivitet i forbindelse med nedlukning af kernekraftværker i de nye medlemsstater [2010/2104(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0123)


4.5. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Tjekkiet – Unilever (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/010 CZ/Unilever fra Tjekkiet) [2011/2044(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0124)


4.6. Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0125)

Indlæg

Jörg Leichtfried (ordfører) fremsatte i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet skulle gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Parlamentet vedtog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Sagen betragtes som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


4.7. Offentligt støttede eksportkreditter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter [KOM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0126)

Indlæg

Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen for at trække anmodningen om afstemning ved navneopråb om ændringsforslag 10 tilbage og Yannick Jadot (ordfører), der i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, fremsatte et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet skulle gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Parlamentet vedtog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Sagen betragtes som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvaltg.


4.8. Ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder (afstemning)

Betænkning om prioriteringer og udkast til en ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder [2010/2209(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0127)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo og Carlo Fidanza

°
° ° °

Nicole Sinclaire tog ordet om afviklingen af forhandlingerne.

Betænkning: Fiorello Provera - A7-0075/2011 (fortsat)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan og Anna Záborská

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betænkning: Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire og Seán Kelly

Betænkning: Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská og Nicole Sinclaire


6. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Philippe Boulland, Brian Crowley og Jacek Olgierd Kurski havde meddelt, at de af tekniske årsager ikke havde været i stand til at deltage i dagens afstemninger.


(Mødet udsat kl. 13.25 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (KOM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (KOM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (KOM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 06/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 07/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 08/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


9. Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)

9.1. Valgfrie emner

Talere: Følgende medlemmer stillede supplerende spørgsmål til José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), der besvarede disse: Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen og Andrew Henry William Brons, løsgænger.


9.2. EU's reaktion på tragedien i Japan

Talere: Følgende medlemmer stillede spørgsmål efter catch the eye-proceduren til José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), der besvarede disse: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr og Linda McAvan.

Formanden erklærede spørgetiden med formanden for Kommissionen for afsluttet.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand


10. EU-ramme for samordning af nationale strategier for integration af romaer (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: EU-ramme for samordning af nationale strategier for integration af romaer

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) og László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Enikő Győri (formand for Rådet) tog ordet.

Talere: László Tőkés for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Franz Obermayr, Stanimir Ilchev for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen og Mario Borghezio for EFD-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Overslag over indtægter og udgifter for 2012 - Sektion I - Parlamentet (forhandling)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012 – Sektion I – Europa-Parlamentet [2011/2018(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes forelagde sin betænkning.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Derek Vaughan for S&D-Gruppen, Alexander Alvaro for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Lajos Bokros for ECR-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Lucas Hartong løsgænger, Barbara Matera, Göran Färm, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra hhv. Lucas Hartong og Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann og Paul Rübig.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo og Riikka Manner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka og Zigmantas Balčytis.

Talere: José Manuel Fernandes og Miguel Portas, sidstnævnte for at stille et spørgsmål til José Manuel Fernandes, der besvarede dette.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 6.4.2011.


12. Beskyttelse af EU’s finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (forhandling)

Betænkning om beskyttelse af EU’s finansielle interesser – Bekæmpelse af svig – Årsberetning for 2009 [2010/2247(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan forelagde sin betænkning.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Andrea Češková for ECR-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis og Ivailo Kalfin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Franz Obermayr og Markus Pieper.

Talere: Algirdas Šemeta og Cătălin Sorin Ivan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.16 i protokollen af 6.4.2011.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand


13. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0210/2011).

Spørgsmål nr. 11 (Georgios Papastamkos): Ydelse af humanitær hjælp til staterne i Nordafrika.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos og Zigmantas Balčytis.

Spørgsmål nr. 12 (Zigmantas Balčytis): Forskelle i sundhedsydelserne i medlemsstaterne.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 13 (Marian Harkin): Støtteteknologier.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 14 (Chris Davies): Fremtiden for EU's fiskeindustri.

Maria Damanaki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Chris Davies, Barbara Matera og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 15 (Jim Higgins): Forslag til forbud mod fjernelse af hajfinner.

Maria Damanaki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins, Brian Crowley og Chris Davies.

Spørgsmål nr. 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): En ny havstrategi for Middelhavet.

Maria Damanaki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via og Ivo Vajgl.

Spørgsmål nr. 17 (Georgios Papanikolaou): Uddannelse af forskere og evaluering af universiteter i forbindelse med flagskibsinitiativet for innovation.

Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimal kontrol og høje fejlprocenter i projekter under det syvende rammeprogram for forskning.

Máire Geoghegan-Quinn besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Ioannis A. Tsoukalas.

Spørgsmål nr. 19 (Silvia-Adriana Ţicău): SMV'ers deltagelse i europæisk forskning og innovation.

Máire Geoghegan-Quinn besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Zigmantas Balčytis (for stilleren).

Spørgsmål nr. 26 (Bernd Posselt): Luftkvaliteten i tyske storbyer.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 27 (Karin Kadenbach): EU's biodiversitetsstrategi.

Janez Potočnik besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Kriton Arsenis (for stilleren), Bernd Posselt og Gerben-Jan Gerbrandy.

Spørgsmål nr. 28 (Nikolaos Chountis): Affaldshåndtering i Grækenland.

Janez Potočnik besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Nikolaos Chountis.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden (spørgsmål til Kommissionen) for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.20 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

14. Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (forhandling)

Betænkning om anvendelsen af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan [2010/2201(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou forelagde sin betænkning.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Carlo Casini for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Stanimir Ilchev for ALDE-Gruppen, Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen, Daniel Hannan for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Andrew Duff, der besvarede det, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep og Georgios Toussas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og Diane Dodds.

Talere: Maroš Šefčovič og Marietta Giannakou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.17 i protokollen af 6.4.2011.


15. Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Comorerne *** - EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten ***I - Fiskeri – tekniske overgangsforanstaltninger ***I - Import fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf * (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A7-0017/2011)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011 [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos forelagde henstillingen.

João Ferreira, Estelle Grelier og Carmen Fraga Estévez forelagde deres betænkninger

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: François Alfonsi (ordfører for udtalelse fra BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa for PPE-Gruppen, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo og Vasilica Viorica Dăncilă.

Talere: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier og Carmen Fraga Estévez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 6.4.2011, punkt 8.11 i protokollen af 6.4.2011, punkt 8.12 i protokollen af 6.4.2011 og punkt 8.8 i protokollen af 6.4.2011.


16. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 461.047/OJME).


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik