Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 215kWORD 154k
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Eurooppa-neuvoston (24.–25. maaliskuuta 2011) päätelmät (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Puola - Podkarpackie - koneiden ja laitteiden valmistus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.2.Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat: EU:n ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.3.Naisten asema maataloudessa ja maaseudulla (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.4.EU:n rahoitus ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Tšekki – UNILEVER (äänestys)
  
4.6.Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä ***I (äänestys)
  
4.7.Julkisesti tuetut vientiluotot ***I (äänestys)
  
4.8.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva EU:n politiikka (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Kyselytunti (komission puheenjohtaja)
  
9.1.Vapaat kysymykset
  
9.2.EU:n toimet Japanin tragedian suhteen
 10.Romanien osallistamista koskevien kansallisten strategioiden koordinointia koskevat EU:n puitteet (keskustelu)
 11.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)
 12.Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 14.Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (keskustelu)
 15.EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus *** - Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet ***I - Kalastus - tekniset siirtymätoimenpiteet ***I - Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista * (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Ai Weiwein tapaus Kiinassa

- Edward McMillan-Scott ALDE-ryhmän puolesta Ai Weiwein tapauksesta (B7-0274/2011)

- Rui Tavares ja Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta Ai Weiwein tapauksesta (B7-0275/2011)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta Ai Weiwein tapauksesta (B7-0276/2011)

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Ai Weiwein tapauksesta Kiinassa (B7-0277/2011)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta Ai Weiwein tapauksesta (B7-0278/2011)

- Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta Ai Weiwein tapauksesta (B7-0279/2011).

II.   Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikielto

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikiellosta (B7-0238/2011)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikiellosta (B7-0263/2011)

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikiellosta (B7-0264/2011)

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikiellosta (B7-0266/2011)

- Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikiellosta (B7-0268/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikiellosta (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B7-0239/2011)

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B7-0265/2011)

- Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B7-0267/2011)

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwen tilanteesta (B7-0269/2011)

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Zimbabwen tilanteesta (B7-0271/2011)

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Zimbabwen tilanteesta (B7-0272/2011)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B7-0273/2011).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


3. Eurooppa-neuvoston (24.–25. maaliskuuta 2011) päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan julkilausuma: Eurooppa-neuvoston (24.–25. maaliskuuta 2011) päätelmät

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener ja Werner Langen.

Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

Puheenvuorot: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann ja Zigmantas Balčytis.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Herman Van Rompuy.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Martin Schulz käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Puola - Podkarpackie - koneiden ja laitteiden valmistus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/013 PL/Podkarpackie koneet ja laitteet, Puola) [2011/2045(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0120)


4.2. Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat: EU:n ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö epävakauden aiheuttamista muuttovirroista: EU:n ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä [2010/2269(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0121)


4.3. Naisten asema maataloudessa ja maaseudulla (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö naisten asemasta maataloudessa ja maaseudulla [2010/2054(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0122)


4.4. EU:n rahoitus ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n rahoituksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa [2010/2104(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0123)


4.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Tšekki – UNILEVER (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/010 CZ/Unilever, Tšekki) [2011/2044(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0124)


4.6. Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0125)

Puheenvuoro

Jörg Leichtfried (esittelijä) teki työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


4.7. Julkisesti tuetut vientiluotot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin [KOM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0126)

Puheenvuorot:

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta peruutti pyynnön tarkistuksesta 10 toimitettavasta nimenhuutoäänestyksestä ja Yannick Jadot (esittelijä) teki työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


4.8. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva EU:n politiikka (äänestys)

Mietintö naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä [2010/2209(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0127)


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo ja Carlo Fidanza

°
° ° °

Nicole Sinclaire käytti puheenvuoron keskustelun kulusta.

Mietintö Fiorello Provera - A7-0075/2011 (jatkoa)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan ja Anna Záborská

Mietintö Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mietintö Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire ja Seán Kelly

Mietintö Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská ja Nicole Sinclaire


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Philippe Boulland, Brian Crowley ja Jacek Olgierd Kurski ilmoittivat, että teknisistä syistä johtuen he eivät olleet voineet osallistua tämänpäiväisiin äänestyksiin.


(Istunto keskeytettiin klo 13.25 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (KOM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o1049/2001 muuttamisesta (KOM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (KOM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 06/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 07/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 08/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


9. Kyselytunti (komission puheenjohtaja)

9.1. Vapaat kysymykset

Seuraavat jäsenet esittivät kysymyksiä ja lisäkysymyksiä komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle, joka vastasi kysymyksiin: Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Andrew Henry William Brons.


9.2. EU:n toimet Japanin tragedian suhteen

Seuraavat jäsenet esittivät "catch the eye" -menettelyä noudattaen kysymyksiä komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle, joka vastasi kysymyksiin: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr ja Linda McAvan.

Komission puheenjohtajan kyselytunti päättyi.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI


10. Romanien osallistamista koskevien kansallisten strategioiden koordinointia koskevat EU:n puitteet (keskustelu)

Komission julkilausuma: Romanien osallistamista koskevien kansallisten strategioiden koordinointia koskevat EU:n puitteet

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: László Tőkés PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Stanimir Ilchev ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)

Mietintö ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Parlamentti [2011/2018(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lajos Bokros ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Barbara Matera, Göran Färm, joka vastasi myös kysymyksiin, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Lucas Hartong ja Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann ja Paul Rübig.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo ja Riikka Manner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka ja Zigmantas Balčytis.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes ja Miguel Portas, joka esitti kysymyksen José Manuel Fernandesille, joka vastasi siihen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.13.


12. Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta (keskustelu)

Mietintö Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2009 [2010/2247(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan esitteli laatimansa mietinnön.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andrea Češková ECR-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Csanád Szegedi, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis ja Ivailo Kalfin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Franz Obermayr ja Markus Pieper.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Cătălin Sorin Ivan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.16.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS


13. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0210/2011).

Kysymys 11 (Georgios Papastamkos): Humanitaarisen avun toimittaminen Pohjois-Afrikan valtioille.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papastamkos ja Zigmantas Balčytis.

Kysymys 12 (Zigmantas Balčytis): Terveyspalvelutarjonnan erot jäsenvaltioissa.

Maria Damanaki (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 13 (Marian Harkin): Kehitystä vauhdittava teknologia.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marian Harkin.

Kysymys 14 (Chris Davies): EU:n kalatalousalan tulevaisuus.

Maria Damanaki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Chris Davies, Barbara Matera ja Seán Kelly.

Kysymys 15 (Jim Higgins): Hain eväpyynnin kieltämisehdotus.

Maria Damanaki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jim Higgins, Brian Crowley ja Chris Davies.

Kysymys 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Välimeren uusi meristrategia.

Maria Damanaki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via ja Ivo Vajgl.

Kysymys 17 (Georgios Papanikolaou): Tutkijoiden koulutus ja yliopistojen arviointi innovointia koskevan lippulaiva-aloitteen puitteissa.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papanikolaou ja Seán Kelly.

Kysymys 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman hankkeiden vähäinen valvonta ja korkea virheprosentti.

Máire Geoghegan-Quinn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Ioannis A. Tsoukalas.

Kysymys 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Pk-yritysten osallistuminen EU:n tutkimus- ja innovointitoimintaan.

Máire Geoghegan-Quinn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Zigmantas Balčytis (laatijan sijainen).

Kysymys 26 (Bernd Posselt): Ilmanlaadun hallinta Saksan suurkaupungeissa.

Janez Potočnik (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 27 (Karin Kadenbach): Biologista monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia.

Janez Potočnik vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Kriton Arsenis (laatijan sijainen), Bernd Posselt ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Kysymys 28 (Nikolaos Chountis): Jätteiden käsittely Kreikassa.

Janez Potočnik vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Nikolaos Chountis.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.20 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

14. Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (keskustelu)

Mietintö Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamisesta [2010/2201(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou esitteli laatimansa mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlo Casini PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Stanimir Ilchev ALDE-ryhmän puolesta, Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniel Hannan ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Andrew Duffille, joka vastasi siihen, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep ja Georgios Toussas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja Diane Dodds.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Marietta Giannakou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.17.


15. EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus *** - Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet ***I - Kalastus - tekniset siirtymätoimenpiteet ***I - Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista * (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 muuttamisesta [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A7-0017/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisistä siirtymätoimenpiteistä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 muuttamisesta [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos esitteli suosituksen.

João Ferreira, Estelle Grelier ja Carmen Fraga Estévez esittelivät mietintönsä

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: François Alfonsi (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jarosław Leszek Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Puheenvuorot: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier ja Carmen Fraga Estévez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.3, istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.11, istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.12 ja istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.8.


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 461.047/OJME).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö