Rodyklė 
Protokolas
PDF 220kWORD 171k
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Europos Vadovų Tarybos išvados (2011m. kovo 24–25 d.) (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Lenkija. Pakarpatė (mašinų gamyba) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.2.Migracijos srautai, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir vaidmuo (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.3.Moterų vaidmuo žemės ūkyje ir kaimo vietovėse (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.4.ES lėšų panaudojimas branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Čekijos Respublika (UNILEVER) (balsavimas)
  
4.6.Dvejopo naudojimo objektai ir technologijos ***I (balsavimas)
  
4.7.Oficialiai remiami eksporto kreditai ***I (balsavimas)
  
4.8.Nauja ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programa (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Gauti dokumentai
 9.Klausimų Komisijos pirmininkui valanda
  
9.1.Laisvi klausimai
  
9.2.Réaction de l'Union européenne face à la tragédie du Japon
 10.ES nacionalinių romų integravimo strategijų koordinavimo programa (diskusijos)
 11.2012 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)
 12.Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 14.Europos politinės partijos ir šių partijų finansavimo taisyklės (diskusijos)
 15.EB ir Komorų žuvininkystės susitarimas *** - Bendrijos finansines priemonės, skirtos bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti ***I - Žuvininkystė. Pereinamojo laikotarpio techninės priemonės ***I - Žuvininkystės produktų importas iš Grenlandijos * (diskusijos)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė
 17.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Ai WeiWei byla Kinijoje

- Edward McMillan-Scott ALDE frakcijos vardu – dėl Ai WeiWei bylos (B7-0274/2011);

- Rui Tavares ir Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, sur le cas d'Ai WeiWei (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu – dėl Ai WeiWei bylos (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Ai WeiWei bylos Kinijoje (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Ai WeiWei bylos (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu – dėl Ai WeiWei bylos (B7-0279/2011).

II.   Draudimas išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu – dėl draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu – dėl draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu, sur l'interdiction de l'élection du gouvernement tibétain en exil au Népal (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu – dėl draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale (B7-0270/2011).

III.   Zimbabvė

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Zimbabvėje (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu – dėl padėties Zimbabvėje (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B7-0273/2011).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


3. Europos Vadovų Tarybos išvados (2011m. kovo 24–25 d.) (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos išvados (2011m. kovo 24–25 d.)

Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom EFD frakcijos vardu, Barry Madlener , nepriklausomas Parlamento narys, ir Werner Langen.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo: José Manuel Barroso ir Herman Van Rompuy.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Martin Schulz.

Diskusijos baigtos.


4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Lenkija. Pakarpatė (mašinų gamyba) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery“) [2011/2045(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0120).


4.2. Migracijos srautai, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir vaidmuo (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl migracijos srautų, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir vaidmuo [2010/2269(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0121).


4.3. Moterų vaidmuo žemės ūkyje ir kaimo vietovėse (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse [2010/2054(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0122).


4.4. ES lėšų panaudojimas branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES lėšų panaudojimo branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse veiksmingumo ir efektyvumo [2010/2104(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0123).


4.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Čekijos Respublika (UNILEVER) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Čekijos paraiška „EGF/2010/010 CZ/Unilever“) [2011/2044(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0124).


4.6. Dvejopo naudojimo objektai ir technologijos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0125).

Kalbėjo

Jörg Leichtfried (pranešėjas), jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą, ar teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti.

Parlamentas nusprendė balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto atidėti. Klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


4.7. Oficialiai remiami eksporto kreditai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl tam tikrų rekomendacijų taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0126).

Kalbėjo:

Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, norėdamas atšaukti prašymą balsuoti dėl 10 pakeitimo vardiniu būdu, ir Yannick Jadot (pranešėjas), jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą, ar teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti.

Parlamentas nusprendė balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto atidėti. Klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


4.8. Nauja ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programa (balsavimas)

Pranešimas dėl naujos ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programos prioritetų ir metmenų [2010/2209(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0127).


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo ir Carlo Fidanza

°
° ° °

Kalbėjo Nicole Sinclaire dėl diskusijų eigos.

Pranešimas: Fiorello Provera - A7-0075/2011 (tęsinys)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan ir Anna Záborská

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pranešimas: Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire ir Seán Kelly

Pranešimas: Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská ir Nicole Sinclaire


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Philippe Boulland, Brian Crowley ir Jacek Olgierd Kurski pranešė, kad dėl techninių kliūčių jie negalėjo dalyvauti šiandienos balsavimuose.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Paisūlymas perkelti DEC 06/2011 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 07/2011 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 08/2011 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


9. Klausimų Komisijos pirmininkui valanda

9.1. Laisvi klausimai

Kalbėjo: norėdami užduoti klausimų ir papildomų klausimų José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas), kuris į juos atsakė: Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, ir Andrew Henry William Brons , nepriklausomas Parlamento narys.


9.2. Réaction de l'Union européenne face à la tragédie du Japon

Kalbėjo: pagal procedūrą „prašau žodžio“ norėdami užduoti klausimų José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas), kuris į juos atsakė: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr ir Linda McAvan.

Klausimų Komisijos pirmininkui valanda baigta.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja


10. ES nacionalinių romų integravimo strategijų koordinavimo programa (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES nacionalinių romų integravimo strategijų koordinavimo programa

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: László Tőkés PPE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Franz Obermayr pateiktą klausimą, Stanimir Ilchev ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu,ir Mario Borghezio EFD frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.


11. 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis. Parlamentas [2011/2018(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Derek Vaughan S&D frakcijos vardu, Alexander Alvaro ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Lajos Bokros ECR frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, Barbara Matera, Göran Färm, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lucas Hartong ir Miguel Portas pateiktus klausimus, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann ir Paul Rübig.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo ir Riikka Manner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo: José Manuel Fernandes ir Miguel Portas, pastarasis norėdamas užduoti klausimą José Manuel Fernandes, kuris į jį atsakė.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.13 protokolo 6.4.2011.


12. Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (diskusijos)

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu. 2009 m. metinis pranešimas [2010/2247(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Andrea Češková ECR frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Csanád Szegedi , nepriklausomas Parlamento narys, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bart Staes pateiktą klausimą, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis ir Ivailo Kalfin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Franz Obermayr ir Markus Pieper.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Cătălin Sorin Ivan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.16 protokolo 6.4.2011.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja


13. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0210/2011).

Klausimas 11 (Georgios Papastamkos): Humanitarinė pagalba Šiaurės Afrikos šalims.

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos ir Zigmantas Balčytis papildomus klausimus.

Klausimas 12 (Zigmantas Balčytis): Sveikatos priežiūros skirtumai valstybėse narėse.

Maria Damanaki (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Zigmanto Balčyčio, Nikolaos Chountis ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 13 (Marian Harkin): Pažangą užtikrinančios technologijos.

Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Marian Harkin papildomą klausimą.

Klausimas 14 (Chris Davies): ES žuvininkystės sektoriaus ateitis.

Maria Damanaki atsakė į klausimą ir į Chris Davies, Barbara Matera ir Seán Kelly papildomus klausimus.

Klausimas 15 (Jim Higgins): Pasiūlymas uždrausti šalinti pelekus rykliams.

Maria Damanaki atsakė į klausimą ir į Jim Higgins, Brian Crowley ir Chris Davies papildomus klausimus.

Klausimas 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Naujoji jūrų strategija Viduržemio jūrai.

Maria Damanaki atsakė į klausimą ir į Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via ir Ivo Vajgl papildomus klausimus.

Klausimas 17 (Georgios Papanikolaou): Mokslininkų rengimas ir universitetų vertinimas pagal pavyzdinę iniciatyvą dėl inovacijų.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou ir Seán Kelly papildomus klausimus.

Klausimas 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimali pagal Mokslinių tyrimų septintąją bendrąją programą vykdomų projektų kontrolė ir didelis klaidų kiekis.

Máire Geoghegan-Quinn atsakė į klausimą ir į Ioannis A. Tsoukalas papildomą klausimą.

Klausimas 19 (Silvia-Adriana Ţicău): MVĮ dalyvavimas Europos moksliniuose tyrimuose ir inovacijose.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Zigmanto Balčyčio(pavaduojantis autorių) papildomą klausimą.

Klausimas 26 (Bernd Posselt): Vokietijos didmiesčių oro taršos mažinimas.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 27 (Karin Kadenbach): ES biologinės įvairovės strategija.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Kriton Arsenis (pavaduojantis autorių), Bernd Posselt ir Gerben-Jan Gerbrandy papildomus klausimus.

Klausimas 28 (Nikolaos Chountis): Atliekų tvarkymas Graikijoje.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į Nikolaos Chountis papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.20 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

14. Europos politinės partijos ir šių partijų finansavimo taisyklės (diskusijos)

Pranešimas dėl Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių, taikymo [2010/2201(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Carlo Casini PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Stanimir Ilchev ALDE frakcijos vardu, Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu, Daniel Hannan ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Sinclaire pateiktą klausimą, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Andrew Duff, kuris į jį atsakė, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep ir Georgios Toussas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Diane Dodds.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir Marietta Giannakou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.17 protokolo 6.4.2011.


15. EB ir Komorų žuvininkystės susitarimas *** - Bendrijos finansines priemonės, skirtos bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti ***I - Žuvininkystė. Pereinamojo laikotarpio techninės priemonės ***I - Žuvininkystės produktų importas iš Grenlandijos * (diskusijos)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A7-0017/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių nustatymo 2010 m. sausio 1 d.–2011 m. birželio 30 d. laikotarpiui [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos pateikė rekomendaciją.

João Ferreira, Estelle Grelier ir Carmen Fraga Estévez pristatė savo pranešimus

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: François Alfonsi (BUDG komiteto nuomonės referentas), Jarosław Leszek Wałęsa PPE frakcijos vardu, Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu, Pat the Cope Gallagher ALDE frakcijos vardu, Isabella Lövin Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo ir Vasilica Viorica Dăncilă.

Kalbėjo: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier ir Carmen Fraga Estévez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.3 protokolo 6.4.2011, punktas 8.11 protokolo 6.4.2011, punktas 8.12 protokolo 6.4.2011 ir punktas 8.8 protokolo 6.4.2011.


16. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 461.047/OJME).


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika