Indekss 
Protokols
PDF 225kWORD 170k
Otrdiena, 2011. gada 5. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Eiropadomes 2011. gada 24. un 25. marta sanāksmē pieņemtie secinājumi (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Polija, Podkarpackie — mašīnbūve (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.2.Nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas — ES ārpolitikas darbības joma un nozīme (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.3.Sieviešu nozīme lauksaimniecībā un lauku apvidos (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.4.Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētais ES finansējums jaunajās dalībvalstīs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Čehijas Republika, UNILEVER (balsošana)
  
4.6.Divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas ***I (balsošana)
  
4.7.Valsts atbalstīti eksporta kredīti ***I (balsošana)
  
4.8.ES politikas pamatvirzieni pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai (balsošana)
 5.Balsojuma skaidrojumi
 6.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)
  
9.1.Brīvie jautājumi
  
9.2.Eiropas Savienības reakcija uz traģēdiju Japānā
 10.ES pamatsistēma romu integrācijas valsts stratēģiju koordinācijai (debates)
 11.2012. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Parlaments (debates)
 12.Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 14.Eiropas līmeņa politiskās partijas un noteikumi par to finansēšanu (debates)
 15.Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības zivsaimniecības nolīgums *** - Kopienas finanšu pasākumi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā ***I - Zivsaimniecība - pārejas posma tehniskie pasākumi ***I - Zivsaimniecības produktu imports no Grenlandes * (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Ai WeiWei lieta Ķīnā

- Edward McMillan-Scott ALDE grupas vārdā - par Ai WeiWei lietu (B7-0274/2011).

- Rui Tavares un Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā - par Ai WeiWei lietu (B7-0275/2011).

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā - par Ai WeiWei lietu (B7-0276/2011).

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā - par Ai WeiWei lietu Ķīnā (B7-0277/2011).

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par Ai WeiWei lietu (B7-0278/2011).

- Véronique De Keyser S&D grupas vārdā - par Ai WeiWei lietu (B7-0279/2011).

II.   Aizliegums rīkot trimdā esošās Tibetas valdības vēlēšanas Nepālā

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā - par aizliegumu rīkot trimdā esošās Tibetas valdības vēlēšanas Nepālā (B7-0238/2011).

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā - par aizliegumu rīkot trimdā esošās Tibetas valdības vēlēšanas Nepālā (B7-0263/2011).

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā - par aizliegumu rīkot trimdā esošās Tibetas valdības vēlēšanas Nepālā (B7-0264/2011).

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par aizliegumu rīkot trimdā esošās Tibetas valdības vēlēšanas Nepālā (B7-0266/2011).

- Véronique De Keyser S&D grupas vārdā - par aizliegumu rīkot trimdā esošās Tibetas valdības vēlēšanas Nepālā (B7-0268/2011).

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā - par aizliegumu rīkot trimdā esošās Tibetas valdības vēlēšanas Nepālā (B7-0270/2011).

III.   Zimbabve

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā - par Zimbabvi (B7-0239/2011).

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā - par Zimbabvi (B7-0265/2011).

- Barbara Lochbihler un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par Zimbabvi (B7-0267/2011).

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par stāvokli Zimbabvē (B7-0269/2011).

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman un Ana Gomes S&D grupas vārdā - par stāvokli Zimbabvē (B7-0271/2011).

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā - par Zimbabvi (B7-0272/2011).

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par Zimbabvi (B7-0273/2011).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


3. Eiropadomes 2011. gada 24. un 25. marta sanāksmē pieņemtie secinājumi (debates)

Eiropadomes priekšsēdētāja paziņojums: Eiropadomes 2011. gada 24. un 25. marta sanāksmē pieņemtie secinājumi.

Herman Van Rompuy (Eiropadomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, Barry Madlener, pie grupām nepiederošs deputāts un Werner Langen.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann un Zigmantas Balčytis.

Uzstājās José Manuel Barroso un Herman Van Rompuy.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Martin Schulz.

Debates tika slēgtas.


4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Polija, Podkarpackie — mašīnbūve (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2010/013 PL/Podkarpackie, mašīnbūve) [2011/2045(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0059/2011).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0120).


4.2. Nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas — ES ārpolitikas darbības joma un nozīme (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par nestabilitātes radītajām migrācijas plūsmām — ES ārpolitikas darbības joma un nozīme [2010/2269(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Fiorello Provera (A7-0075/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0121).


4.3. Sieviešu nozīme lauksaimniecībā un lauku apvidos (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par sieviešu nozīmi lauksaimniecībā un lauku apvidos [2010/2054(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0122).


4.4. Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētais ES finansējums jaunajās dalībvalstīs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētā ES finansējuma efektivitāti un lietderību jaunajās dalībvalstīs [2010/2104(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0123).


4.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Čehijas Republika, UNILEVER (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Čehijas pieteikums EGF/2010/010 CZ/Unilever) [2011/2044(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0060/2011).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0124).


4.6. Divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0125).

Uzstāšanās

Jörg Leichtfried (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu pāriet pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu nolēma atlikt. Jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


4.7. Valsts atbalstīti eksporta kredīti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par atsevišķu pamatnostādņu piemērošanu valsts atbalstītu eksporta kredītu jomā [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0364/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0126).

Uzstāšanās

Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā atsauca pieprasījumu pēc saraksta balsot par 10. grozījumu un Yannick Jadot (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu pāriet pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu nolēma atlikt. Jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


4.8. ES politikas pamatvirzieni pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai (balsošana)

Ziņojums par prioritātēm un pamatnostādņu izklāstu jaunai ES politikai vardarbības pret sievietēm apkarošanai [2010/2209(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0127).


5. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Fiorello Provera ziņojums - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo un Carlo Fidanza

°
° ° °

Uzstājās Nicole Sinclaire, kura runāja par debašu norisi.

Fiorello Provera ziņojums - A7-0075/2011 (turpinājums)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan un Syed Kamall

Elisabeth Jeggle ziņojums - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan un Anna Záborská

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Barbara Matera ziņojums - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire un Seán Kelly

Eva-Britt Svensson ziņojums - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská un Nicole Sinclaire


6. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Philippe Boulland, Brian Crowley un Jacek Olgierd Kurski ir paziņojuši, ka tehnisku iemeslu dēļ viņi nav varējuši piedalīties šodienas balsojumos.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.25 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 – 2011/0073(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 06/2011 - III iedaļa - Komisija (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 – 2011/2061(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 07/2011 - III iedaļa - Komisija (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 – 2011/2062(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 08/2011 - III iedaļa - Komisija (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 – 2011/2063(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


9. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)

9.1. Brīvie jautājumi

Uzstājās Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā un Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, uzdodot jautājumus un papildjautājumus José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājam), kurš uz tiem atbildēja.


9.2. Eiropas Savienības reakcija uz traģēdiju Japānā

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr un Linda McAvan, uzdodot jautājumus José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājam), kurš uz tiem atbildēja.

Komisijas priekšsēdētājam adresēto jautājumu laiks bija beidzies.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece


10. ES pamatsistēma romu integrācijas valsts stratēģiju koordinācijai (debates)

Komisijas paziņojums: ES pamatsistēma romu integrācijas valsts stratēģiju koordinācijai.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja).

Uzstājās László Tőkés PPE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Stanimir Ilchev ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā un Mario Borghezio EFD grupas vārdā.

Debates tika slēgtas.


11. 2012. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Parlaments (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2012. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Parlaments [2011/2018(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011).

José Manuel Fernandes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Derek Vaughan S&D grupas vārdā, Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Lajos Bokros ECR grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, Barbara Matera, Göran Färm, kurš atbildēja arī uz Lucas Hartong un Miguel Portas uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann un Paul Rübig.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo un Riikka Manner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka un Zigmantas Balčytis.

Uzstājās José Manuel Fernandes un Miguel Portas, kurš uzdeva jautājumu José Manuel Fernandes, kas uz to atbildēja.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 6. aprīļa protokola 8.13. punkts.


12. Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — Krāpšanas apkarošana — 2009. gada pārskats [2010/2247(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011).

Cătălin Sorin Ivan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Andrea Češková ECR grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Csanád Szegedi, pie grupām nepiederošs deputāts, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis un Ivailo Kalfin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Franz Obermayr un Markus Pieper.

Uzstājās Algirdas Šemeta un Cătălin Sorin Ivan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 6. aprīļa protokola 8.16. punkts.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece


13. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0210/2011).

Jautājums Nr. 11 (Georgios Papastamkos): Humānās palīdzības piešķiršana Ziemeļāfrikas valstīm.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos un Zigmantas Balčytis.

Jautājums Nr. 12 (Zigmantas Balčytis): Veselības aprūpes atšķirības dalībvalstīs.

Maria Damanaki (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 13 (Marian Harkin): Pamattehnoloģijas.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Jautājums Nr. 14 (Chris Davies): ES zvejniecības nozares nākotne.

Maria Damanaki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Chris Davies, Barbara Matera un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 15 (Jim Higgins): Ierosinātais haizivs spuru atdalīšanas aizliegums.

Maria Damanaki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jim Higgins, Brian Crowley un Chris Davies.

Jautājums Nr. 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Jauna Vidusjūras stratēģija.

Maria Damanaki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via un Ivo Vajgl.

Jautājums Nr. 17 (Georgios Papanikolaou): Pētnieku sagatavošana un universitāšu novērtēšana saistībā ar inovācijas pamatiniciatīvu.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papanikolaou un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 18 (Ioannis A. Tsoukalas): 7. pētniecības pamatprogrammas darbības minimālā kontrole un lielais kļūdu skaits.

Máire Geoghegan-Quinn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Ioannis A. Tsoukalas.

Jautājums Nr. 19 (Silvia-Adriana Ţicău): MVU līdzdalība Eiropas pētniecībā un inovācijā.

Máire Geoghegan-Quinn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Zigmantas Balčytis (aizstājot autoru).

Jautājums Nr. 26 (Bernd Posselt): Gaisa tīrības nodrošināšana Vācijas lielpilsētās.

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 27 (Karin Kadenbach): ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Kriton Arsenis (aizstājot autoru), Bernd Posselt un Gerben-Jan Gerbrandy.

Jautājums Nr. 28 (Nikolaos Chountis): Atkritumu apsaimniekošana Grieķijā.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Nikolaos Chountis.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks bija beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.20 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Eiropas līmeņa politiskās partijas un noteikumi par to finansēšanu (debates)

Ziņojums par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu [2010/2201(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Marietta Giannakou (A7-0062/2011).

Marietta Giannakou iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Carlo Casini PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Stanimir Ilchev ALDE grupas vārdā, Gerald Häfner Verts/ALE grupas vārdā, Daniel Hannan ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, atbildot arī uz Nicole Sinclaire uzdoto zilās kartītes jautājumu, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Andrew Duff, kurš uz to atbildēja, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep un Georgios Toussas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu un Diane Dodds.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Marietta Giannakou.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 6. aprīļa protokola 8.17. punkts.


15. Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības zivsaimniecības nolīgums *** - Kopienas finanšu pasākumi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā ***I - Zivsaimniecība - pārejas posma tehniskie pasākumi ***I - Zivsaimniecības produktu imports no Grenlandes * (debates)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, kurā noteiktas zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2006. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A7-0017/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009, ar ko nosaka pārejas posma tehniskos pasākumus laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Estelle Grelier (A7-0024/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas Savienībā no Grenlandes [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011).

Luis Manuel Capoulas Santos iepazīstināja ar ieteikumu.

João Ferreira, Estelle Grelier un Carmen Fraga Estévez iepazīstināja ar ziņojumiem

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Uzstājās François Alfonsi (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Jarosław Leszek Wałęsa PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Pat the Cope Gallagher ALDE grupas vārdā, Isabella Lövin Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo un Vasilica Viorica Dăncilă.

Uzstājās Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier un Carmen Fraga Estévez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 6. aprīļa protokola 8.3. punkts, 2011. gada 6. aprīļa protokola 8.11. punkts, 2011. gada 6. aprīļa protokola 8.12. punkts un 2011. gada 6. aprīļa protokola 8.8. punkts.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 461.047/OJME).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika