Index 
Notulen
PDF 222kWORD 150k
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Conclusies van de Europese Raad (24-25 maart 2011) (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Polen - Podkarpackie - Machines (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.2.Migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.3.De rol van vrouwen in de landbouw en in plattelandsgebieden (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.4.EU-financiering voor het ontmantelen van kerncentrales in de nieuwe lidstaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Tsjechische Republiek - UNILEVER (stemming)
  
4.6.Producten en technologie voor tweeërlei gebruik ***I (stemming)
  
4.7.Door de overheid gesteunde exportkredieten ***I (stemming)
  
4.8.Een beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Ingekomen stukken
 9.Vragenuur met de voorzitter van de Commissie
  
9.1.Vrije vragen
  
9.2.Reactie van de Europese Unie op de tragedie van Japan
 10.EU-kader voor de coördinatie van nationale strategieën voor de integratie van de Roma (debat)
 11.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (debat)
 12.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.De financiering van politieke partijen op Europees niveau (debat)
 15.Visserijovereenkomst tussen de EG en de Comoren *** - Communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht ***I - Visserij - Technische overgangsmaatregelen ***I - Invoer van visserijproducten uit Groenland * (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Het geval van Ai Weiwei in China

- Edward McMillan-Scott, namens de ALDE-Fractie, over het geval van Ai Weiwei (B7-0274/2011);

- Rui Tavares en Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, over het geval van Ai Weiwei (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, over het geval van Ai Weiwei (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over het geval van Ai Weiwei in China (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over het geval van Ai Weiwei (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, over het geval van Ai Weiwei (B7-0279/2011).

II.   Verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška en Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, over het verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, over het verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over het verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, over het verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, over het verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over het verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas en Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, over Zimbabwe (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, over Zimbabwe (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zimbabwe (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over Zimbabwe (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zimbabwe (B7-0273/2011).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


3. Conclusies van de Europese Raad (24-25 maart 2011) (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Europese RaadVerklaring van de voorzitter van de Europese RaadVerklaring van de voorzitter van de Europese Raad: Conclusies van de Europese Raad (24-25 maart 2011)

Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Barry Madlener, niet-ingeschrevene, en Werner Langen.

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann en Zigmantas Balčytis.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso en Herman Van Rompuy.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz.

Het debat wordt gesloten.


4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Polen - Podkarpackie - Machines (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machines uit Polen) [2011/2045(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0120)


4.2. Migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU [2010/2269(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0121)


4.3. De rol van vrouwen in de landbouw en in plattelandsgebieden (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de rol van vrouwen in de landbouw en in plattelandsgebieden [2010/2054(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0122)


4.4. EU-financiering voor het ontmantelen van kerncentrales in de nieuwe lidstaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de efficiëntie en doeltreffendheid van de EU-financiering voor het ontmantelen van kerncentrales in de nieuwe lidstaten [2010/2104(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0123)


4.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Tsjechische Republiek - UNILEVER (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/010 CZ/Unilever, Tsjechische Republiek) [2011/2044(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0124)


4.6. Producten en technologie voor tweeërlei gebruik ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0125)

Het woord werd gevoerd door:

Jörg Leichtfried (rapporteur) die overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Het Parlement besluit de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


4.7. Door de overheid gesteunde exportkredieten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0126)

Het woord werd gevoerd door:

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, om het verzoek om hoofdelijke stemming over amendement 10 in te trekken, en Yannick Jadot (rapporteur) die overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen..

Het Parlement besluit de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


4.8. Een beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (stemming)

Verslag over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen [2010/2209(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0127)


5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo en Carlo Fidanza

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire over het verloop van de debatten.

Verslag Fiorello Provera - A7-0075/2011 (voortzetting)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan en Anna Záborská

Verslag Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Verslag Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire en Seán Kelly

Verslag Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská en Nicole Sinclaire


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Philippe Boulland, Brian Crowley en Jacek Olgierd Kurski hebben laten weten dat zij om technische redenen niet aan de stemmingen van vandaag hebben kunnen deelnemen.


(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening(EG)nr.1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 06/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 08/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


9. Vragenuur met de voorzitter van de Commissie

9.1. Vrije vragen

Voor het stellen van vragen en aanvullende vragen aan José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), die deze beantwoordt, wordt het woord gevoerd door: Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, en Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene.


9.2. Reactie van de Europese Unie op de tragedie van Japan

Voor het stellen van vragen volgens de “catch the eye”-procedure aan José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), die deze beantwoordt, wordt het woord gevoerd door: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr en Linda McAvan.

Het vragenuur met de voorzitter van de Commissie is gesloten.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter


10. EU-kader voor de coördinatie van nationale strategieën voor de integratie van de Roma (debat)

Verklaring van de Commissie: EU-kader voor de coördinatie van nationale strategieën voor de integratie van de Roma

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) en László Andor (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door László Tőkés, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Stanimir Ilchev, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, en Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie.

Het debat wordt gesloten.


11. Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (debat)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement [2011/2018(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Lajos Bokros, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, Barbara Matera, Göran Färm, die tevens antwoordt op “blauwe kaart”-vragen van Lucas Hartong en Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann en Paul Rübig.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo en Riikka Manner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka en Zigmantas Balčytis.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes en Miguel Portas, laatstgenoemde om een vraag te stellen aan José Manuel Fernandes, die deze beantwoordt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 6.4.2011.


12. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (debat)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding – Jaarverslag 2009 [2010/2247(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-ingeschrevene, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis en Ivailo Kalfin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Franz Obermayr en Markus Pieper.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Cătălin Sorin Ivan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 6.4.2011.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter


13. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0210/2011).

Vraag 11 (Georgios Papastamkos): Humanitaire hulp aan de Noord-Afrikaanse staten.

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos en Zigmantas Balčytis.

Vraag 12 (Zigmantas Balčytis): Verschillen tussen de lidstaten op het vlak van de gezondheidszorg.

Maria Damanaki (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 13 (Marian Harkin): Activerende technologieën.

Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 14 (Chris Davies): Toekomst van de visserijindustrie van de EU.

Maria Damanaki beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Chris Davies, Barbara Matera en Seán Kelly.

Vraag 15 (Jim Higgins): Voorgesteld verbod op het ontvinnen van haaien.

Maria Damanaki beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins, Brian Crowley en Chris Davies.

Vraag 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Nieuwe mariene strategie voor de Middellandse Zee.

Maria Damanaki beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via en Ivo Vajgl.

Vraag 17 (Georgios Papanikolaou): Opleiding van onderzoekers en beoordeling van universiteiten in het kader van het kerninitiatief voor innovatie.

Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou en Seán Kelly.

Vraag 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Nauwelijks controles en hoge foutenpercentages bij het 7e kaderprogramma voor onderzoek.

Máire Geoghegan-Quinn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Ioannis A. Tsoukalas.

Vraag 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Inbreng van het mkb in onderzoek en innovatie in Europa.

Máire Geoghegan-Quinn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Zigmantas Balčytis (ter vervanging van de auteur).

Vraag 26 (Bernd Posselt): Luchtkwaliteitsbewaking in Duitse steden.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 27 (Karin Kadenbach): EU-strategie biologische verscheidenheid.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Kriton Arsenis (ter vervanging van de auteur), Bernd Posselt en Gerben-Jan Gerbrandy.

Vraag 28 (Nikolaos Chountis): Afvalverwerking in Griekenland.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Nikolaos Chountis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.20 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

14. De financiering van politieke partijen op Europees niveau (debat)

Verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau [2010/2201(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlo Casini, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Stanimir Ilchev, namens de ALDE-Fractie, Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniel Hannan, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Andrew Duff, die deze beantwoordt, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep en Georgios Toussas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu en Diane Dodds.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Marietta Giannakou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 6.4.2011.


15. Visserijovereenkomst tussen de EG en de Comoren *** - Communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht ***I - Visserij - Technische overgangsmaatregelen ***I - Invoer van visserijproducten uit Groenland * (debat)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A7-0017/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1288/2009 van de Raad tot vaststelling van technische overgangsmaatregelen van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2011 [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de invoer in de Europese Unie van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en bijproducten daarvan uit Groenland [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos licht de aanbeveling toe.

João Ferreira, Estelle Grelier en Carmen Fraga Estévez leiden hun verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door François Alfonsi (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Pat the Cope Gallagher, namens de ALDE-Fractie, Isabella Lövin, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo en Vasilica Viorica Dăncilă.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier en Carmen Fraga Estévez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 6.4.2011, punt 8.11 van de notulen van 6.4.2011, punt 8.12 van de notulen van 6.4.2011 en punt 8.8 van de notulen van 6.4.2011.


16. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 461.047/OJME).


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid