Indeks 
Protokół
PDF 224kWORD 186k
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Polska, Podkarpackie - produkcja urządzeń (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.4.Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Republika Czeska - UNILEVER (głosowanie)
  
4.6.Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (głosowanie)
  
4.7.Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I (głosowanie)
  
4.8.Ramy polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Składanie dokumentów
 9.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
  
9.1.Pytania dowolne
  
9.2.Reakcja Unii Europejskiej na tragedię w Japonii
 10.Unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji Romów (debata)
 11.Preliminarz wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 - sekcja I - Parlament (debata)
 12.Ochrona interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 13.Tura pytań (pytania do Komisji)
 14.Partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich finansowania (debata)
 15.Umowa w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami *** - Wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza ***I - Rybołówstwo - przejściowe środki techniczne ***I - Przywóz produktów rybołówstwa z Grenlandii * (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sprawa Ai Weiwei w Chinach

- Edward McMillan-Scott w imieniu grupy ALDE w sprawie Ai WeiWei (B7-0274/2011);

- Rui Tavares i Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Ai WeiWei (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR w sprawie Ai WeiWei (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie Ai WeiWei w Chinach (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Ai WeiWei (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D w sprawie Ai WeiWei (B7-0279/2011).

II.   Zakaz organizacji wyborów do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD w sprawie zakazu organizacji wyborów do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR w sprawie zakazu organizacji wyborów do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie zakazu organizacji wyborów do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE w sprawie zakazu organizacji wyborów do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D w sprawie zakazu organizacji wyborów do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie zakazu organizacji wyborów do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD w sprawie Zimbabwe (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR w sprawie Zimbabwe (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Zimbabwe (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman i Ana Gomes w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie Zimbabwe (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Zimbabwe (B7-0273/2011).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


3. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Rady EuropejskiejKonkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.)

Herman Van Rompuy (Przewodniczący Rady Europejskiej) złożył oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, i Werner Langen.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann i Zigmantas Balčytis.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Herman Van Rompuy.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Martin Schulz.

Debata została zamknięta.


4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Polska, Podkarpackie - produkcja urządzeń (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/013 PL/Podkarpackie, urządzenia z Polski) [2011/2045(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0120)


4.2. Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE [2010/2269(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0121)


4.3. Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich [2010/2054(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0122)


4.4. Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie efektywności i skuteczności finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich [2010/2104(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0123)


4.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Republika Czeska - UNILEVER (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/010 CZ/Unilever z Republiki Czeskiej) [2011/2044(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0124)


4.6. Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0125)

Wystąpienie

Jörg Leichtfried (sprawozdawca), który zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu złożył oficjalny wniosek do Parlamentu dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej.

Parlament zadecydował o odroczeniu głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej. Sprawa została uznana za odesłaną do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia.


4.7. Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0126)

Wystąpienia

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w celu wycofania wniosku o głosowanie imienne nad poprawką 10 oraz Yannick Jadot (sprawozdawca), który zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu złożył oficjalny wniosek do Parlamentu dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej.

Parlament zadecydował o odroczeniu głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej. Sprawa została uznana za odesłaną do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia.


4.8. Ramy polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet [2010/2209(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0127)


5. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo i Carlo Fidanza

°
° ° °

Głos zabrała Nicole Sinclaire w sprawie przebiegu debaty.

Sprawozdanie Fiorello Provera - A7-0075/2011 (suite)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan i Anna Záborská

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Sprawozdanie Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire i Seán Kelly

Sprawozdanie Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská i Nicole Sinclaire


6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Philippe Boulland, Brian Crowley i Jacek Olgierd Kurski, którzy poinformowali, że z powodów natury technicznej nie mogli wziąć udziału w dzisiejszym głosowaniu.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.25 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

7. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone

przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 06/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 07/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG


9. Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

9.1. Pytania dowolne

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony, którzy zadali pytania i pytania uzupełniające José Manuelowi Barroso (Przewodniczącemu Komisji), który udzielił odpowiedzi.


9.2. Reakcja Unii Europejskiej na tragedię w Japonii

Głos zabrali: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr i Linda McAvan, zgodnie z procedurą pytań z sali, którzy zadali pytania José Manuelowi Barroso (Przewodniczącemu Komisji), który udzielił odpowiedzi

Tura pytań do przewodniczącego Komisji została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca


10. Unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji Romów (debata)

Oświadczenie Komisji: Unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji Romów

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) i László Andor (członek Komisji) przedstawili oświadczenie.

Głos zabrał Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady).

Głos zabrali: László Tőkés w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Franz Obermayr, Stanimir Ilchev w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, i Mario Borghezio w imieniu grupy EFD.

Debata została zamknięta.


11. Preliminarz wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 - sekcja I - Parlament (debata)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament [2011/2018(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Derek Vaughan w imieniu grupy S&D, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Lajos Bokros w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, Barbara Matera, Göran Färm, który odpowiedział również na pytania zadane przez Lucasa Hartonga i Miguela Portasa poprzez podniesienie niebieskiej kartki, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann i Paul Rübig.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo i Riikka Manner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka i Zigmantas Balčytis.

Głos zabrali: José Manuel Fernandes i Miguel Portas, z których ten ostatni w celu zadania pytania José Manuelowi Fernandesowi, który udzielił na nie odpowiedzi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 6.4.2011.


12. Ochrona interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych – Sprawozdanie roczne za 2009 r. [2010/2247(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Andrea Češková w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis i Ivailo Kalfin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Franz Obermayr i Markus Pieper.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Cătălin Sorin Ivan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.16 protokołu z dnia 6.4.2011.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca


13. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0210/2011).

Pytanie 11 (Georgios Papastamkos): Świadczenie pomocy humanitarnej dla krajów północnej Afryki.

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos i Zigmantas Balčytis.

Pytanie 12 (Zigmantas Balčytis): Różnice dotyczące opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.

Maria Damanaki (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 13 (Marian Harkin): Technologie wspomagające.

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Marian Harkin.

Pytanie 14 (Chris Davies): Przyszłość sektora rybołówstwa w UE.

Maria Damanaki udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Chris Davies, Barbara Matera i Seán Kelly.

Pytanie 15 (Jim Higgins): Proponowany zakaz odcinania płetw rekinom.

Maria Damanaki udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins, Brian Crowley i Chris Davies.

Pytanie 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Nowa strategia morska dla Morza Śródziemnego.

Maria Damanaki udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via i Ivo Vajgl.

Pytanie 17 (Georgios Papanikolaou): Kształcenie badaczy i ocena uniwersytetów w sztandarowej inicjatywie na rzecz innowacyjności.

Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papanikolaou i Seán Kelly.

Pytanie 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Niedostateczne kontrole i wysoka liczba nieprawidłowości w pracach siódmego ramowego programu badań.

Máire Geoghegan-Quinn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Ioannis A. Tsoukalas.

Pytanie 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Udział MŚP w europejskich badaniach naukowych i innowacji.

Máire Geoghegan-Quinn udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Zigmantas Balčytis (zastępujący autora).

Pytanie 26 (Bernd Posselt): Zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach w Niemczech.

Janez Potočnik (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt.

Pytanie 27 (Karin Kadenbach): Wspólnotowa strategia ochrony różnorodności biologicznej.

Janez Potočnik udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Kriton Arsenis (zastępujący autora), Bernd Posselt i Gerben-Jan Gerbrandy.

Pytanie 28 (Nikolaos Chountis): Gospodarowanie odpadami w Grecji.

Janez Potočnik udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Nikolaos Chountis.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.20 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

14. Partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich finansowania (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania [2010/2201(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Carlo Casini w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Stanimir Ilchev w imieniu grupy ALDE, Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE, Daniel Hannan w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, by zadać pytanie zgodnie z procedurą "niebieskiej kartki" skierowane do Andrew Duffa, który udzielił na nie odpowiedzi, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep i Georgios Toussas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu i Diane Dodds.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Marietta Giannakou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.17 protokołu z dnia 6.4.2011.


15. Umowa w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami *** - Wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza ***I - Rybołówstwo - przejściowe środki techniczne ***I - Przywóz produktów rybołówstwa z Grenlandii * (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0017/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos przedstawił zalecenie.

João Ferreira, Estelle Grelier i Carmen Fraga Estévez przedstawili sprawozdania

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: François Alfonsi (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo i Vasilica Viorica Dăncilă.

Głos zabrali: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier i Carmen Fraga Estévez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 6.4.2011, pkt 8.11 protokołu z dnia 6.4.2011, pkt 8.12 protokołu z dnia 6.4.2011 i pkt 8.8 protokołu z dnia 6.4.2011.


16. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 461.047/OJME).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności