Zoznam 
Zápisnica
PDF 222kWORD 181k
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011) (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Poľsko – Podkarpackie – strojárstvo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.2.Migračné toky vznikajúce z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.3.Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.4.Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.5.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Česká republika – UNILEVER (hlasovanie)
  4.6.Položky a technológie s dvojakým použitím ***I (hlasovanie)
  4.7.Štátom podporované vývozné úvery ***I (hlasovanie)
  4.8.Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Predložené dokumenty
 9.Hodina otázok pre predsedu Komisie
  9.1.Ľubovoľné otázky
  9.2.Reakcia Európskej únie na tragédiu v Japonsku
 10.Rámec EÚ týkajúci sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov (rozprava)
 11.Odhad príjmov a výdavkov na rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 12.Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom (rozprava)
 13.Hodina otázok (pre Komisiu)
 14.Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni (rozprava)
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Komorami *** - Finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva ***I - Rybné hospodárstvo – prechodné technické opatrenia ***I - Dovoz produktov rybolovu z Grónska * (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Prípad Aj Wej-weja v Číne

- Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE, o prípade Aj Wej-weja (B7-0274/2011);

- Rui Tavares a Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, o prípade Aj Wej-weja (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR, o prípade Aj Wej-weja (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o prípade Aj Wej-weja v Číne (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, o prípade Aj Wej-weja (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, o prípade Aj Wej-weja (B7-0279/2011).

II.   Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE, o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, o Zimbabwe (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, o Zimbabwe (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, o Zimbabwe (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, o situácii v Zimbabwe (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman a Ana Gomes v mene skupiny S&D, o situácii v Zimbabwe (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o Zimbabwe (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o Zimbabwe (B7-0273/2011).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Závery zo zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011) (rozprava)

Závery zo zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011)

Herman Van Rompuy (predseda Európskej rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, Barry Madlener nezaradený poslanec a Werner Langen.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil a Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann a Zigmantas Balčytis.

Vystúpili: José Manuel Barroso a Herman Van Rompuy.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

V rozprave vystúpil Martin Schulz.

Rozprava sa skončila.


4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Poľsko – Podkarpackie – strojárstvo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – strojárenstvo, Poľsko) [2011/2045(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0120)


4.2. Migračné toky vznikajúce z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o migračných tokoch vznikajúcich z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ [2010/2269(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0121)


4.3. Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o úlohe žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach [2010/2054(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0122)


4.4. Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o efektívnosti a účinnosti financovania EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky [2010/2104(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0123)


4.5. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Česká republika – UNILEVER (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika) [2011/2044(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0124)


4.6. Položky a technológie s dvojakým použitím ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0125)

Vystúpenie

Jörg Leichtfried (spravodajca) v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku pripravil formálny návrh pre Parlament, či sa má hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament sa rozhodol odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia. Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


4.7. Štátom podporované vývozné úvery ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov [KOM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0126)

Vystúpenia:

Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, k stiahnutiu žiadosti o hlasovanie podľa mien o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10, a Yannick Jadot (spravodajca), ktorý v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku pripravil formálny návrh pre Parlament, či sa má hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia..

Parlament sa rozhodol odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia. Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


4.8. Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách (hlasovanie)

Správa o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách [2010/2209(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0127)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo a Carlo Fidanza

°
° ° °

V rozprave vystúpila Nicole Sinclaire k priebehu rokovania.

Správa: Fiorello Provera - A7-0075/2011 (pokračovanie)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan a Anna Záborská

Správa: Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Správa: Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire a Seán Kelly

Správa: Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská a Nicole Sinclaire


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Philippe Boulland, Brian Crowley a Jacek Olgierd Kurski oznámili, že sa nemohli zúčastniť na dnešných hlasovaniach pre technické problémy.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (KOM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (KOM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (KOM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 06/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 07/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 08/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG


9. Hodina otázok pre predsedu Komisie

9.1. Ľubovoľné otázky

Vystúpili títo poslanci, ktorí položili otázky a doplňujúce otázky Josému Manuelovi Barrosovi (predsedovi Komisie), ktorý na ne odpovedal: Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD a Andrew Henry William Brons nezaradený poslanec.


9.2. Reakcia Európskej únie na tragédiu v Japonsku

Vystúpili títo poslanci, ktorí podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) položili otázky a doplňujúce otázky Josému Manuelovi Barrosovi (predsedovi Komisie), ktorý na ne odpovedal: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr a Linda McAvan.

Hodina otázok pre predsedu Komisie sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka


10. Rámec EÚ týkajúci sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rámec EÚ týkajúci sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) a László Andor (člen Komisie) predniesli vyhlásenie.

V rozprave vystúpila Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady).

Vystúpili títo poslanci: László Tőkés v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Stanimir Ilchev v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL a Mario Borghezio v mene skupiny EFD.

Rozprava sa skončila.


11. Odhad príjmov a výdavkov na rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament (rozprava)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament [2011/2018(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Derek Vaughan v mene skupiny S&D, Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Lucas Hartong nezaradený poslanec, Barbara Matera, Göran Färm, ktorý odpovedal na otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Lucas Hartong a Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann a Paul Rübig.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo a Riikka Manner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka a Zigmantas Balčytis.

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes a Miguel Portas, ktorý položil otázku Josému Manuelovi Fernandesovi, ktorý na ňu odpovedal.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 6.4.2011.


12. Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom (rozprava)

Správa o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2009 [2010/2247(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan uviedol správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi nezaradený poslanec, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis a Ivailo Kalfin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Franz Obermayr a Markus Pieper.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Cătălin Sorin Ivan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.16 zápisnice zo dňa 6.4.2011.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka


13. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0210/2011).

Otázka č. 11 (Georgios Papastamkos): Poskytovanie humanitárnej pomoci krajinám severnej Afriky.

Kristalina Georgieva (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos a Zigmantas Balčytis.

Otázka č. 12 (Zigmantas Balčytis): Rozdiely v oblasti zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ.

Maria Damanaki (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 13 (Marian Harkin): Podporné technológie.

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Marian Harkin.

Otázka č. 14 (Chris Davies): Budúcnosť odvetvia rybného hospodárstva v Európskej únii.

Maria Damanaki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Chris Davies, Barbara Matera a Seán Kelly.

Otázka č. 15 (Jim Higgins): Navrhovaný zákaz odstraňovania žraločích plutiev.

Maria Damanaki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins, Brian Crowley a Chris Davies.

Otázka č. 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Nová námorná stratégia v oblasti Stredozemného mora.

Maria Damanaki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via a Ivo Vajgl.

Otázka č. 17 (Georgios Papanikolaou): Odborná príprava výskumných pracovníkov a hodnotenie univerzít v rámci hlavnej iniciatívy týkajúcej sa inovácie.

Máire Geoghegan-Quinn (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papanikolaou a Seán Kelly.

Otázka č. 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimálne kontroly a vysoký počet chýb vo vykonávaní 7. rámcového programu pre výskum.

Máire Geoghegan-Quinn odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Ioannis A. Tsoukalas.

Otázka č. 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Účasť MSP na európskom výskume a inováciách.

Máire Geoghegan-Quinn odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Zigmantas Balčytis (zastupujúci autorku).

Otázka č. 26 (Bernd Posselt): Čistota ovzdušia v nemeckých veľkomestách.

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 27 (Karin Kadenbach): Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity.

Janez Potočnik odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Kriton Arsenis (zastupujúci autorku), Bernd Posselt a Gerben-Jan Gerbrandy.

Otázka č. 28 (Nikolaos Chountis): Nakladanie s odpadom v Grécku.

Janez Potočnik odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Nikolaos Chountis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

14. Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni (rozprava)

Správa o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni [2010/2201(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou uviedla správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlo Casini v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Stanimir Ilchev v mene skupiny ALDE, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, Daniel Hannan v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Andrew Duff, aby odpovedal na otázku, ktorú mu zdvihnutím modrej karty položil Daniël van der Stoep, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep a Georgios Toussas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu a Diane Dodds.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Marietta Giannakou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.17 zápisnice zo dňa 6.4.2011.


15. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Komorami *** - Finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva ***I - Rybné hospodárstvo – prechodné technické opatrenia ***I - Dovoz produktov rybolovu z Grónska * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca João Ferreira (A7-0017/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009, ktorým sa ustanovujú prechodné technické opatrenia od 1. januára 2010 do 30. júna 2011 [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dovozu produktov rybolovu, živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, ulitníkov a vedľajších produktov z nich z Grónska do Európskej únie [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos uviedol odporúčanie.

João Ferreira, Estelle Grelier a Carmen Fraga Estévez uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: François Alfonsi (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Jarosław Leszek Wałęsa v mene skupiny PPE, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Diane Dodds (nezaradená poslankyňa), Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo a Vasilica Viorica Dăncilă.

Vystúpili: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier a Carmen Fraga Estévez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 6.4.2011, bod 8.11 zápisnice zo dňa 6.4.2011, bod 8.12 zápisnice zo dňa 6.4.2011 a bod 8.8 zápisnice zo dňa 6.4.2011.


16. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 461.047/OJME).


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.20 h.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia