Kazalo 
Zapisnik
PDF 213kWORD 166k
Torek, 5. april 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Sklepi Evropskega sveta (24.-25. 3. 2011) (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Poljska - Podkarpackie - Proizvodnja strojev (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
4.2.Migracijski tokovi, ki nastajajo zaradi nestabilnosti: obseg in vloga zunanje politike EU (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
4.3.Vloga žensk v kmetijstvu in na podeželju (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
4.4.Financiranje EU na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
4.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Češka republika - UNILEVER (glasovanje)
  
4.6.Blago in tehnologija z dvojno rabo ***I (glasovanje)
  
4.7.Uradno podprti izvozni krediti ***I (glasovanje)
  
4.8.Politični okvir EU za boj proti nasilju nad ženskami (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Predložitev dokumentov
 9.Čas za vprašanja predsedniku Komisije
  
9.1.Prosta vprašanja
  
9.2.Odziv Evropske unije na tragedijo na Japonskem
 10.Okvir EU za usklajevanje nacionalnih strategij vključevanja Romov (razprava)
 11.Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012 - Oddelek I - Parlament (razprava)
 12.Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)
 13.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 14.Politične stranke na evropski ravni in pravila glede njihovega financiranja (razprava)
 15.Sporazum med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o ribolovu *** - Finančni ukrepi Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava ***I - Ribištvo - prehodni tehnični ukrepi ***I - Uvoz ribiških proizvodov iz Grenlandije * (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Primer Ai Weiweija na Kitajskem

- Edward McMillan-Scott v imenu skupine ALDE, o primeru Ai Weiweija (B7-0274/2011);

- Rui Tavares in Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, o primeru Ai Weiweija (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR, o primeru Ai Weiweija (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, o primeru Ai Weiweija na Kitajskem (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE o primeru Ai Weiweija (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser v imenu skupine S&D o primeru Ai Weiweija (B7-0279/2011).

II.   Prepoved volitev za tibetansko vlado v izgnanstvu v Nepalu

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD o prepovedi volitev za tibetansko vlado izgnanstvu Nepalu (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński in Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, o prepovedi volitev za tibetansko vlado izgnanstvu Nepalu (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE o prepovedi volitev za tibetansko vlado izgnanstvu Nepalu (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o prepovedi volitev za tibetansko vlado izgnanstvu Nepalu (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser v imenu skupine S&D o prepovedi volitev za tibetansko vlado izgnanstvu Nepalu (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o prepovedi volitev za tibetansko vlado izgnanstvu Nepalu (B7-0270/2011).

III.   Zimbabve

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD o Zimbabveju (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR o Zimbabveju (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE o Zimbabveju (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE o razmerah v Zimbabveju (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman in Ana Gomes v imenu skupine S&D o razmerah v Zimbabveju (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o Zimbabveju (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o Zimbabveju (B7-0273/2011).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 poslovnika.


3. Sklepi Evropskega sveta (24.-25. 3. 2011) (razprava)

Izjava predsednika Evropskega sveta: Sklepi Evropskega sveta (24.-25. 3. 2011)

Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) je podal izjavo.

Govoril je José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, in Werner Langen.

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica

Govorili so Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann in Zigmantas Balčytis.

Govorila sta José Manuel Barroso in Herman Van Rompuy.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govoril je Martin Schulz.

Razprava se je zaključila.


4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Poljska - Podkarpackie - Proizvodnja strojev (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – strojništvo, Poljska) [2011/2045(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0120)


4.2. Migracijski tokovi, ki nastajajo zaradi nestabilnosti: obseg in vloga zunanje politike EU (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o migracijskih tokovih, ki nastajajo zaradi nestabilnosti: obseg in vloga zunanje politike EU [2010/2269(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0121)


4.3. Vloga žensk v kmetijstvu in na podeželju (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o vlogi žensk v kmetijstvu in na podeželju [2010/2054(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0122)


4.4. Financiranje EU na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o učinkovitosti in uspešnosti financiranja EU na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah [2010/2104(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0123)


4.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Češka republika - UNILEVER (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/010 CZ/Unilever, Češka republika) [2011/2044(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0124)


4.6. Blago in tehnologija z dvojno rabo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0125)

Govoril je

Jörg Leichtfried (poročevalec), ki je v skladu s členom 57(2) poslovnika Parlamentu podal uradni predlog o tem, ali je primerno nadaljevati glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je sklenil, da se glasovanje preloži. Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


4.7. Uradno podprti izvozni krediti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0126)

Govorili so

Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je umaknil zahtevo za poimensko glasovanje, in Yannick Jadot (poročevalec), ki je v skladu s členom 57(2) poslovnika Parlamentu podal uradni predlog o tem, ali je primerno nadaljevati glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je sklenil, da se glasovanje preloži. Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


4.8. Politični okvir EU za boj proti nasilju nad ženskami (glasovanje)

Poročilo o prednostnih nalogah in splošnem pregledu novega političnega okvira EU za boj proti nasilju nad ženskami [2010/2209(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0127)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo in Carlo Fidanza

°
° ° °

Govorila je Nicole Sinclaire o poteku razprav.

Poročilo: Fiorello Provera - A7-0075/2011 (nadaljevanje)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan in Anna Záborská

Poročilo: Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Poročilo: Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire in Seán Kelly

Poročilo: Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská in Nicole Sinclaire


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Philippe Boulland, Brian Crowley in Jacek Olgierd Kurski so sporočili, da zaradi tehničnih razlogov danes niso mogli glasovati.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.25, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

posredovano

pristojni:

ECON

mnenje:

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

posredovano

pristojni:

BUDG

mnenje:

REGI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 06/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 07/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 08/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG


9. Čas za vprašanja predsedniku Komisije

9.1. Prosta vprašanja

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je odgovarjal na vprašanja in dodatna vprašanja, ki so mu jih postavili Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, in Andrew Henry William Brons samostojni poslanec.


9.2. Odziv Evropske unije na tragedijo na Japonskem

José Manuel Barroso (predsednik Komisije)je odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih po postopku "catch the eye" postavili Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr in Linda McAvan.

Čas za vprašanja predsedniku Komisije se je zaključil.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica


10. Okvir EU za usklajevanje nacionalnih strategij vključevanja Romov (razprava)

Izjava Komisije: Okvir EU za usklajevanje nacionalnih strategij vključevanja Romov

Viviane Reding (podpredsednica Komisije) in László Andor (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorila je Enikő Győri (predsedujoča Svetu).

Govorili so László Tőkés v imenu skupine PPE, Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Stanimir Ilchev v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, in Mario Borghezio v imenu skupine EFD.

Razprava se je zaključila.


11. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012 - Oddelek I - Parlament (razprava)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2012 - Oddelek I - Parlament [2011/2018(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes je predstavil poročilo.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Derek Vaughan v imenu skupine S&D, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Lajos Bokros v imenu skupine ECR, Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Lucas Hartong samostojni poslanec, Barbara Matera, Göran Färm, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta jih z dvigom modrega kartona postavila Lucas Hartong in Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann in Paul Rübig.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo in Riikka Manner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka in Zigmantas Balčytis.

Govorila sta José Manuel Fernandes in Miguel Portas, ki je postavil vprašanje Joséju Manuelu Fernandesu, ki je naj odgovoril.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 6.4.2011.


12. Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo 2009 [2010/2247(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan je predstavil poročilo.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Monica Luisa Macovei v imenu skupine PPE, Jens Geier v imenu skupine S&D, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Andrea Češková v imenu skupine ECR, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Csanád Szegedi samostojni poslanec, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis in Ivailo Kalfin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Franz Obermayr in Markus Pieper.

Govorila sta Algirdas Šemeta in Cătălin Sorin Ivan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 6.4.2011.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica


13. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B7-0210/2011).

Vprašanje 11 (Georgios Papastamkos): Nudenje humanitarne pomoči državam severne Afrike.

Kristalina Georgieva(članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Georgios Papastamkos in Zigmantas Balčytis.

Vprašanje 12 (Zigmantas Balčytis): Razlike v zdravstvenih storitvah med državami članicami.

Maria Damanaki (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis in Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 13 (Marian Harkin): Spodbujevalne tehnologije.

Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Marian Harkin.

Vprašanje 14 (Chris Davies): Prihodnost ribiške industrije EU.

Maria Damanaki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Chris Davies, Barbara Matera in Seán Kelly.

Vprašanje 15 (Jim Higgins): Predlagana prepoved rezanja plavuti morskim psom.

Maria Damanaki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Jim Higgins, Brian Crowley in Chris Davies.

Vprašanje 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Nova pomorska strategija v Sredozemlju.

Maria Damanaki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via in Ivo Vajgl.

Vprašanje 17 (Georgios Papanikolaou): Usposabljanje raziskovalcev in ocenjevanje univerz v okviru vodilne pobude o inovacijah.

Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Georgios Papanikolaou in Seán Kelly.

Vprašanje 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimalni nadzor in povečano število napak pri sedmem okvirnem programu za raziskave.

Máire Geoghegan-Quinn je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Ioannis A. Tsoukalas.

Vprašanje 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Sodelovanje malih in srednjih podjetij pri evropskih raziskavah in inovacijah.

Máire Geoghegan-Quinn je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Zigmantas Balčytis (namesto vlagatelja).

Vprašanje 26 (Bernd Posselt): Ohranjanje čistega zraka v nemških velemestih.

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 27 (Karin Kadenbach): Strategija EU za biotsko raznovrstnost.

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Kriton Arsenis (namesto vlagatelja), Bernd Posselt in Gerben-Jan Gerbrandy.

Vprašanje 28 (Nikolaos Chountis): Ravnanje z odpadki v Grčiji.

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Nikolaos Chountis.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.20, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

14. Politične stranke na evropski ravni in pravila glede njihovega financiranja (razprava)

Poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja [2010/2201(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou je predstavila poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Carlo Casini v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Stanimir Ilchev v imenu skupine ALDE, Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE, Daniel Hannan v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Andrewu Duffu, na katerega je le-ta odgovoril, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep in Georgios Toussas.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Elena Băsescu in Diane Dodds.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Marietta Giannakou.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.17 zapisnika z dne 6.4.2011.


15. Sporazum med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o ribolovu *** - Finančni ukrepi Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava ***I - Ribištvo - prehodni tehnični ukrepi ***I - Uvoz ribiških proizvodov iz Grenlandije * (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A7-0017/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1288/2009 o uvedbi prehodnih tehničnih ukrepov za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011 [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o določitvi pravil za uvoz ribiških proizvodov, živih školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in njihovih stranskih proizvodov iz Grenlandije v Evropsko unijo [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos je predstavil priporočilo.

João Ferreira, Estelle Grelier in Carmen Fraga Estévez so predstavili svoja poročila

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so François Alfonsi (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa v imenu skupine PPE, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D, Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Isabella Lövin v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo in Vasilica Viorica Dăncilă.

Govorili so Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier in Carmen Fraga Estévez.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 6.4.2011, točka 8.11 zapisnika z dne 6.4.2011, točka 8.12 zapisnika z dne 6.4.2011 in točka 8.8 zapisnika z dne 6.4.2011.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 461.047/OJME).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.20.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov