Index 
Protokoll
PDF 218kWORD 153k
Tisdagen den 5 april 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Europeiska rådets slutsatser (24-25 mars 2011) (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Polen – Podkarpackie – maskintillverkning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.2.Migrationsströmmar till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.3.Kvinnors roll inom jordbruket och i landsbygdsområden (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.4.EU-finansieringen vid avvecklingen av kärnkraftverk i de nya medlemsstaterna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Tjeckien – Unilever (omröstning)
  4.6.Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I (omröstning)
  4.7.Statsstödda exportkrediter ***I (omröstning)
  4.8.Ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Inkomna dokument
 9.Frågetimme med kommissionens ordförande
  9.1.Fria frågor
  9.2.Hur Europeiska unionen reagerat på tragedin i Japan
 10.EU:s ram för samordning av nationella strategier för integrering av romer (debatt)
 11.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet (debatt)
 12.Skydd av EU:s ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (debatt)
 13.Frågestund (frågor till kommissionen)
 14.Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (debatt)
 15.Fiskeavtalet mellan EG och Komorerna *** - Gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete ***I - Fiske – tekniska övergångsbestämmelser ***I - Import av fiskeriprodukter från Grönland * (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Fallet Ai Weiwei i Kina

- Edward McMillan-Scott för ALDE-gruppen, om fallet Ai Weiwei (B7-0274/2011);

- Rui Tavares och Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, om fallet Ai Weiwei (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, om fallet Ai Weiwei (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om fallet Ai Weiwei i Kina (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om fallet Ai Weiwei (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser för S&D-gruppen, om fallet Ai Weiwei (B7-0279/2011).

II.   Förbudet mot valet till den tibetanska exilregeringen i Nepal

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om förbudet mot valet till den tibetanska exilregeringen i Nepal (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński och Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, om förbudet mot valet till den tibetanska exilregeringen i Nepal (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om förbudet mot valet till den tibetanska exilregeringen i Nepal (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om förbudet mot valet till den tibetanska exilregeringen i Nepal (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser för S&D-gruppen, om förbudet mot valet till den tibetanska exilregeringen i Nepal (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om förbudet mot valet till den tibetanska exilregeringen i Nepal (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om Zimbabwe (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om Zimbabwe (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om Zimbabwe (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om situationen i Zimbabwe (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman och Ana Gomes för S&D-gruppen, om situationen i Zimbabwe (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Zimbabwe (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om Zimbabwe (B7-0273/2011).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


3. Europeiska rådets slutsatser (24-25 mars 2011) (debatt)

Europeiska rådets slutsatser (24-25 mars 2011)

Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, och Werner Langen.

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Talare: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann och Zigmantas Balčytis.

Talare: José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Martin Schulz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


4.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Polen – Podkarpackie – maskintillverkning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – maskintillverkning från Polen) [2011/2045(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0120)


4.2. Migrationsströmmar till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om migrationsströmmar till följd av instabilitet: omfattning och roll för EU:s utrikespolitik [2010/2269(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0121)


4.3. Kvinnors roll inom jordbruket och i landsbygdsområden (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kvinnors roll inom jordbruket och i landsbygdsområden [2010/2054(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0122)


4.4. EU-finansieringen vid avvecklingen av kärnkraftverk i de nya medlemsstaterna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om EU-finansieringens effektivitet och ändamålsenlighet vid avveckling av kärnkraftverk i de nya medlemsstaterna [2010/2104(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0123)


4.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Tjeckien – Unilever (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/010 CZ/Unilever från Tjeckien) [2011/2044(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0124)


4.6. Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0125)

Inlägg

Jörg Leichtfried (föredragande) som, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen, lade fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet beslutade att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution. Ärendet återvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


4.7. Statsstödda exportkrediter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter [KOM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0126)

Inlägg:

Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, för att dra tillbaka begäran om omröstning med namnupprop om ändringsförslag 10, och Yannick Jadot (föredragande) som, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen, lade fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet beslutade att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution. Ärendet återvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


4.8. Ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor (omröstning)

Betänkande om prioriteringar och utkast till en ny ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor [2010/2209(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0127)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo och Carlo Fidanza

°
° ° °

Talare: Nicole Sinclaire om hur debatterna fortlöpte.

Betänkande Fiorello Provera - A7-0075/2011 (fortsättning)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan och Anna Záborská

Betänkande Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betänkande Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire och Seán Kelly

Betänkande Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská och Nicole Sinclaire


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Philippe Boulland, Brian Crowley och Jacek Olgierd Kurski hade låtit meddela att de på grund av tekniska orsaker inte kunnat delta i dagens omröstningar.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (KOM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (KOM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 06/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 08/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


9. Frågetimme med kommissionens ordförande

9.1. Fria frågor

Talare: för att ställa frågor och följdfrågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, och Andrew Henry William Brons, grupplös.


9.2. Hur Europeiska unionen reagerat på tragedin i Japan

Talare: enligt ögonkontaktsförfarandet för att ställa frågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr och Linda McAvan.

Frågetimmen med kommissionens ordförande avslutades.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman


10. EU:s ram för samordning av nationella strategier för integrering av romer (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU:s ram för samordning av nationella strategier för integrering av romer

Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: László Tőkés för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") Franz Obermayr, Stanimir Ilchev för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, och Mario Borghezio för EFD-gruppen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet (debatt)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet [2011/2018(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Derek Vaughan för S&D-gruppen, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Lajos Bokros för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Barbara Matera, Göran Färm, som även besvarade frågor (”blått kort”) från Lucas Hartong och Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann och Paul Rübig.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo och Riikka Manner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka och Zigmantas Balčytis.

Talare: José Manuel Fernandes och Miguel Portas, vilken ställde en fråga till José Manuel Fernandes, som besvarade den.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 6.4.2011.


12. Skydd av EU:s ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (debatt)

Betänkande om skydd av Europeiska unionens finansiella intressen – Kampen mot bedrägerier – Årsrapport 2009 [2010/2247(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Andrea Češková för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, som även besvarade en fråga ("blått kort") Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis och Ivailo Kalfin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Franz Obermayr och Markus Pieper.

Talare: Algirdas Šemeta och Cătălin Sorin Ivan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 6.4.2011.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman


13. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B7-0210/2011).

Fråga 11 (Georgios Papastamkos): Humanitärt bistånd till länderna i Nordafrika.

Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos och Zigmantas Balčytis.

Fråga 12 (Zigmantas Balčytis): Skillnader i medlemsstaternas sjukvård.

Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 13 (Marian Harkin): Möjliggörande teknik.

Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Marian Harkin.

Fråga 14 (Chris Davies): Framtiden för EU:s fiskerinäring.

Maria Damanaki besvarade frågan samt följdfrågor från Chris Davies, Barbara Matera och Seán Kelly.

Fråga 15 (Jim Higgins): Förslag till förbud mot hajfenfiske.

Maria Damanaki besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins, Brian Crowley och Chris Davies.

Fråga 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): En ny marin strategi för Medelhavet.

Maria Damanaki besvarade frågan samt följdfrågor från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via och Ivo Vajgl.

Fråga 17 (Georgios Papanikolaou): Utbildning av forskare och utvärdering av universitet i samband med huvudinitiativet för innovation.

Máire Geoghegan-Quinn besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papanikolaou och Seán Kelly.

Fråga 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimikontroller och hög felprocent i projekt inom sjunde ramprogrammet för forskning.

Máire Geoghegan-Quinn besvarade frågan samt en följdfråga från Ioannis A. Tsoukalas.

Fråga 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Små och medelstora företags deltagande i europeisk forskning och innovation.

Máire Geoghegan-Quinn besvarade frågan samt en följdfråga från Zigmantas Balčytis (som ersatte frågeställaren).

Fråga 26 (Bernd Posselt): Luftföroreningar i tyska storstäder.

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 27 (Karin Kadenbach): EU:s strategi för biologisk mångfald.

Janez Potočnik besvarade frågan samt följdfrågor från Kriton Arsenis (som ersatte frågeställaren), Bernd Posselt och Gerben-Jan Gerbrandy.

Fråga 28 (Nikolaos Chountis): Avfallshanteringen i Grekland.

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från Nikolaos Chountis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.20 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

14. Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (debatt)

Betänkande om tillämpningen av förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå [2010/2201(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Carlo Casini för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Stanimir Ilchev för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Daniel Hannan för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, för att ställa en fråga ("blått kort") till Andrew Duff, som besvarade den, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep och Georgios Toussas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Diane Dodds.

Talare: Maroš Šefčovič och Marietta Giannakou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.17 i protokollet av den 6.4.2011.


15. Fiskeavtalet mellan EG och Komorerna *** - Gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete ***I - Fiske – tekniska övergångsbestämmelser ***I - Import av fiskeriprodukter från Grönland * (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A7-0017/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 om fastställande av tekniska övergångsbestämmelser för perioden 1 januari 2010–30 juni 2011 [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om regler för import till Europeiska unionen av fiskeriprodukter, levande musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och biprodukter av dessa från Grönland [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos redogjorde för rekommendationen.

João Ferreira, Estelle Grelier och Carmen Fraga Estévez redogjorde för sina betänkanden

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: François Alfonsi (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo och Vasilica Viorica Dăncilă.

Talare: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier och Carmen Fraga Estévez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 6.4.2011, punkt 8.11 i protokollet av den 6.4.2011, punkt 8.12 i protokollet av den 6.4.2011 och punkt 8.8 i protokollet av den 6.4.2011.


16. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 461.047/OJME).


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy