Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2650(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0236/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 6 април 2011 г. - Страсбург

12. Поуки, които могат да се извлекат по отношение на ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Поуки, които могат да се извлекат по отношение на ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Lena Ek, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Giles Chichester, от името на групата ECR, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig и Corinne Lepage, за да зададе два въпроса чрез вдигане на „синя карта“ на Catherine Trautmann, която отговаря, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Rebecca Harms, Giles Chichester, за напомняне във връзка с правилника, Michael Cramer, за да зададе въпрос „синя карта“ на Herbert Reul, който отговаря, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, който отговаря също така на три въпроса „синя карта“ на Sonia Alfano, Judith A. Merkies и Hannes Swoboda, Richard Seeber и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness и Kriton Arsenis.

Изказаха се: Günther Oettinger и Enikő Győri.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj и Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog, от името на групата S&D, относно изявлението на Комисията – Поуки, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański и Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0240/2011);

- Lena Ek и Fiona Hall, от името на групата ALDE, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0243/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 7.4.2011.

Правна информация - Политика за поверителност