Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2650(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0236/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 6 april 2011 - Strasbourg

12. Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Giles Chichester för ECR-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig och Corinne Lepage, för att ställa två frågor "blått kort" till Catherine Trautmann som besvarade dem, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") Rebecca Harms, Giles Chichester, som påminde om arbetsordningens bestämmelser, Michael Cramer, för att ställa en fråga ("blått kort") till Herbert Reul som besvarade den, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, som även besvarade tre frågor "blått kotr" från Sonia Alfano, Judith A. Merkies och Hannes Swoboda, Richard Seeber och Marian-Jean Marinescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness och Kriton Arsenis.

Talare: Günther Oettinger och Enikő Győri.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj och Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen, om kärnkraftssäkerheten i Europa och de lärdomar som kan dras av kärnkraftsolyckan i Japan (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog för S&D-gruppen, om kärnkraftssäkerheten i Europa och de lärdomar som kan dras av kärnkraftsolyckan i Japan (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański och Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, om kärnkraftssäkerheten i Europa och de lärdomar som kan dras av kärnkraftsolyckan i Japan (B7-0240/2011);

- Lena Ek och Fiona Hall för ALDE-gruppen, om kärnkraftssäkerheten i Europa och de lärdomar som kan dras av kärnkraftsolyckan i Japan (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om kärnsäkerheten i Europa och de lärdomar som kan dras av kärnkraftsolyckan i Japan (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om kärnkraftssäkerheten i Europa och de lärdomar som kan dras av kärnkraftsolyckan i Japan (B7-0243/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 7.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy