Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2645(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0249/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0148

Protokoll
Onsdagen den 6 april 2011 - Strasbourg

13. Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen

Zsolt Németh (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi och María Muñiz De Urquiza.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig och Diane Dodds.

Talare: Zsolt Németh.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten och Joanna Katarzyna Skrzydlewska för PPE-gruppen, om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om Syrien, Bahrain och Jemen (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Konrad Szymański för ECR-gruppen, om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (B7-0255/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 7.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy