Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0256/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0152

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

17. Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Ο Zsolt Németh (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder και Ilda Figueiredo.

Παρεμβαίνει ο Zsolt Németh.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0256/2011

Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0257/2011

- Judith Sargentini και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0258/2011

- Véronique De Keyser, Harlem Désir και Miguel Angel Martínez Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0259/2011

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστούσχετικά με την κατάσταση στην ακτή Ελεφαντoστού (B7-0260/2011

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0261/2011

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0262/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου