Показалец 
Протокол
PDF 277kWORD 221k
Сряда, 6 април 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2. Внесени документи
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Управление и партньорство в рамките на единния пазар - Единен пазар за европейците - Единният пазар за предприятията и растежа - Обществени поръчки (разискване)
 5.Съобщение на председателството
 6.Управление и партньорство в рамките на единния пазар - Единен пазар за европейците - Единният пазар за предприятията и растежа - Обществени поръчки (продължeние на разискването)
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 8.Време за гласуване
  8.1.Проект на коригиращ бюджет № 1/2011 - Раздел III - Комисия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС — Наводнения през 2010 г. в Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Хърватия и Румъния (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Йордания *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Споразумение между ЕС и Мароко за създаване на механизъм за уреждане на спорове *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на споровете, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Участие на Украйна в програми на Съюза *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.9.Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработен текст) ***I (гласуване)
  8.10.Европейска статистика за туризма ***I (гласуване)
  8.11.Финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право ***I (гласуване)
  8.12.Рибарство — Преходни технически мерки ***I (гласуване)
  8.13.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2012 г. - Раздел I - Парламент (гласуване)
  8.14.Разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до развитието и здравето на децата (гласуване)
  8.15.Бъдеща европейска политика в областта на международните инвестиции (гласуване)
  8.16.Защита на финансовите интереси на Европейските общности — Борба с измамите (гласуване)
  8.17.Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище (гласуване)
  8.18.Управление и партньорство в рамките на единния пазар (гласуване)
  8.19.Единен пазар за европейците (гласуване)
  8.20.Единният пазар за предприятията и растежа (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Поуки, които могат да се извлекат по отношение на ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (разискване)
 13.Положението в Сирия, Бахрейн и Йемен (разискване)
 14.Четвърта конференция на ООН относно най-слабо развитите страни. (разискване)
 15.Доклад относно напредъка, осъществен от Исландия през 2010 г. (разискване)
 16.Доклад относно осъществения напредък от страна на бивша югославска република Македония през 2010 г. (разискване)
 17.Положението в Кот д'Ивоар (разискване)
 18.Искане за защита на парламентарен имунитет
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Преглед на Европейската политика за съседство - Източно измерение - Преглед на европейската политика за съседство - Южно измерение (разискване)
 21.Използване на сексуалното наслие в конфликтите в Северна Африка и Близкия изток (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2.  Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/75/ЕО по отношение на ваксинацията против болестта син език (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) - AGRI - Докладчик: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)


3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от каптан, карбендазим, циромазин, етефон, фенамифос, тиофанат-метил, триасулфурон и тритиконазол във и върху определени продукти (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - срок: 24/05/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент (ЕО) № …/… на Комисията относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - срок: 30/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на решение на Комисията за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - срок: 01/07/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Проект на регламент (ЕС) № .../… на Комисията за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2011 г. (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - срок: 25/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE


4. Управление и партньорство в рамките на единния пазар - Единен пазар за европейците - Единният пазар за предприятията и растежа - Обществени поръчки (разискване)

Доклад относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар [2010/2289(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Доклад относно Единния пазар за европейците [2010/2278(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Доклад относно единния пазар за предприятията и растежа [2010/2277(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Изявление на Комисията: Обществени поръчки

Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos и Cristian Silviu Buşoi .

Michel Barnier (член на Комисията) направи изявление.

Изказа се Enikő Győri (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Josefa Andrés Barea (докладчик по становището на комисията INTA), Diogo Feio (докладчик по становището на комисията ECON), Raffaele Baldassarre (докладчик по становището на комисията EMPL), Liisa Jaakonsaari (докладчик по становището на комисията EMPL), Jürgen Creutzmann (докладчик по становището на комисията EMPL), Francesco De Angelis (докладчик по становището на комисията ITRE), Sophie Auconie (докладчик по становището на комисията REGI), Piotr Borys (докладчик по становището на комисията JURI), Toine Manders (докладчик по становището на комисията JURI) и Wim van de Camp (докладчик по становището на комисията LIBE).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказа се Erminia Mazzoni (докладчик по становището на комисията PETI).

(Прекъсване на разискването)


5. Съобщение на председателството

Председателят направи изявление относно корабокрушението на лодка с бежанци в близост до италианския остров Лампедуза и почете паметта на жертвите на земетресението в Акила, от преди две години.


6. Управление и партньорство в рамките на единния пазар - Единен пазар за европейците - Единният пазар за предприятията и растежа - Обществени поръчки (продължeние на разискването)

Доклад относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар [2010/2289(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Доклад относно Единния пазар за европейците [2010/2278(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Доклад относно единния пазар за предприятията и растежа [2010/2277(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Изявление на Комисията: Обществени поръчки

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Morten Løkkegaard, от името на групата ALDE, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Nicole Sinclaire, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Matteo Salvini, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, относно процедурата със "синя карта", Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel и Philippe Juvin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati и George Sabin Cutaş.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt и Sylvana Rapti.

Изказаха се: Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos и Cristian Silviu Buşoi.

Изказа се Nicole Sinclaire който направи лично изявление.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.18 от протокола от 6.4.2011, точка 8.19 от протокола от 6.4.2011 и точка 8.20 от протокола от 6.4.2011.

Гласуването относно изявлението на Комисията "Обществени поръчки" ще се проведе на следващата месечна сесия.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

7. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните румънски органи отправиха към председателя на Парламента молба за сваляне на парламентарния имунитет на Adrian Severin.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.

°
° ° °

Изказаха се: Sonia Alfano относно втората годишнина от земетресението в Акила, и David-Maria Sassoli и Rui Tavares относно корабокрушението в близост до италианския остров Лампедуза на лодка, превозваща близо 300 мигранти.

Парламентът запази минута мълчание в знак на почит към паметта на жертвите на корабокрушението.

Изказаха се: Bruno Gollnisch и Cristiana Muscardini.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Проект на коригиращ бюджет № 1/2011 - Раздел III - Комисия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0128)


8.2. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС — Наводнения през 2010 г. в Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Хърватия и Румъния (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0114/2011)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0129)


8.3. Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0130)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.4. Механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Йордания *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение под формата на протокол между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания за създаване на механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0131)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.5. Споразумение между ЕС и Мароко за създаване на механизъм за уреждане на спорове *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко за създаване на механизъм за уреждане на спорове [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0132)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.6. Механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на споровете, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение под формата на протокол между Европейския съюз и Арабска република Египет за създаване на механизъм за уреждане на спорове, приложим по отношение на споровете, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Eвропейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0133)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.7. Участие на Украйна в програми на Съюза *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Света относно сключването на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество, с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Украйна за общите принципи на участие на Украйна в програми на Съюза [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0134)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.8. Внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за определяне на правилата за внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и странични продукти от тях [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ et ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0135)


8.9. Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработен текст) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработена) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0136)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0136)


8.10. Европейска статистика за туризма ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика за туризма [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Brian Simpson (A7-0329/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0137)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0137)


8.11. Финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A7-0017/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0138)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0138)


8.12. Рибарство — Преходни технически мерки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0139)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0139)


8.13. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2012 г. - Раздел I - Парламент (гласуване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент [2011/2018(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0140)

Изказване

José Manuel Fernandes, докладчик, за да представи техническа поправка във връзка член 400.


8.14. Разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до развитието и здравето на децата (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0227/2011

(Мерки за изпълнение – член 88, параграф 4 от правилника – виж точка 3 от протокола от 24.3.2011)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се

Изказвания

Glenis Willmott и Esther de Lange относно предложението за резолюция.


8.15. Бъдеща европейска политика в областта на международните инвестиции (гласуване)

Доклад относно бъдещата европейска политика в областта на международните инвестиции [2010/2203(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Kader Arif (A7-0070/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0141)


8.16. Защита на финансовите интереси на Европейските общности — Борба с измамите (гласуване)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — годишен доклад за 2009 г. [2010/2247(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0142)


8.17. Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище (гласуване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище [2010/2201(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0143)


8.18. Управление и партньорство в рамките на единния пазар (гласуване)

Доклад относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар [2010/2289(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0144)


8.19. Единен пазар за европейците (гласуване)

Доклад относно Единния пазар за европейците [2010/2278(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0145)

Изказване

Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE, за да представи устно предложение за изменение на изменение 2. Предложението не бива прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид


8.20. Единният пазар за предприятията и растежа (гласуване)

Доклад относно единния пазар за предприятията и растежа [2010/2277(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0146)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Luis Manuel Capoulas SantosA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Доклад Sylvie Guillaume – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt и Gerard Batten

Доклад Brian Simpson – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica и Seán Kelly

Доклад Estelle Grelier – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica и Jim Higgins

Доклад João Ferreira – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Доклад José Manuel Fernandes – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula и Nicole Sinclaire

Доклад Cătălin Sorin Ivan – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi и Marian Harkin

Доклад Marietta Giannakou – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt и Nicole Sinclaire

Доклад Sandra Kalniete – A7-0083/2011

Roberta Angelilli и Emma McClarkin

Доклад António Fernando Correia De Campos – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík и Morten Messerschmidt

Доклад Cristian Silviu Buşoi – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin и Andrzej Grzyb


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Franz Obermayr уведоми, че по технически причини не е могъл да уачства в гласуването. относно Доклад João Ferreira - A7-0017/2011.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Evelyne Gebhardt уведоми, че е присъствала на заседанието, състояло се на 4 април 2011 г., но нейното име не е отбелязано в присъствения списък.


12. Поуки, които могат да се извлекат по отношение на ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Поуки, които могат да се извлекат по отношение на ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Lena Ek, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Giles Chichester, от името на групата ECR, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig и Corinne Lepage, за да зададе два въпроса чрез вдигане на „синя карта“ на Catherine Trautmann, която отговаря, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Rebecca Harms, Giles Chichester, за напомняне във връзка с правилника, Michael Cramer, за да зададе въпрос „синя карта“ на Herbert Reul, който отговаря, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, който отговаря също така на три въпроса „синя карта“ на Sonia Alfano, Judith A. Merkies и Hannes Swoboda, Richard Seeber и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness и Kriton Arsenis.

Изказаха се: Günther Oettinger и Enikő Győri.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj и Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog, от името на групата S&D, относно изявлението на Комисията – Поуки, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański и Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0240/2011);

- Lena Ek и Fiona Hall, от името на групата ALDE, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (B7-0243/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 7.4.2011.


13. Положението в Сирия, Бахрейн и Йемен (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия, Бахрейн и Йемен

Zsolt Németh (Действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi и María Muñiz De Urquiza.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig и Diane Dodds.

Изказа се Zsolt Németh.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten и Joanna Katarzyna Skrzydlewska, от името на групата PPE, относно положението в Сирия, Бахрейн и Йемен (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Сирия, Бахрейн и Йемен (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Konrad Szymański, от името на групата ECR, относно положението в Сирия, Бахрейн и Йемен (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon и Boris Zala, от името на групата S&D, относно положението в Сирия, Бахрейн и Йемен (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно положението в Сирия, Бахрейн и Йемен (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Сирия, Бахрейн и Йемен (B7-0255/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 7.4.2011.


14. Четвърта конференция на ООН относно най-слабо развитите страни. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Четвърта конференция на ООН относно най-слабо развитите страни.

Zsolt Németh (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Eleni Theocharous, от името на групата PPE, Thijs Berman, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Nirj Deva, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Thijs Berman, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Nirj Deva, и Marek Henryk Migalski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Мария Неделчева, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai и João Ferreira.

Изказаха се: Štefan Füle и Zsolt Németh.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Nirj Deva и Jan Zahradil, от името на групата ECR, oтносно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga и Alf Svensson, от името на групата PPE, относно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави (9-13 май 2011 г.) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Четвъртата конференция на ООН, посветена на най-слабо развитите държави (LDC – IV) (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira и Cornelis de Jong, от името на групата GUE/NGL, oтносно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu и Patrice Tirolien, от името на групата S&D, относно Четвъртата конференция на ООН, посветена на най-слабо развитите държави (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez и Charles Goerens, от името на групата ALDE, относно Четвъртата конференция на ООН, посветена на най-слабо развитите държави (B7-0233/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 7.4.2011.


15. Доклад относно напредъка, осъществен от Исландия през 2010 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад относно напредъка, осъществен от Исландия през 2010 г.

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, David-Maria Sassoli, от името на групата S&D, Pat the Cope Gallagher, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, David Campbell Bannerman, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson и Alain Cadec.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo и Katarína Neveďalová.

Изказаха се: Štefan Füle и Enikő Győri.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristian Dan Preda, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на Исландия за 2010 г. (B7-0226/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 7.4.2011.


16. Доклад относно осъществения напредък от страна на бивша югославска република Македония през 2010 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад относно осъществения напредък от страна на бивша югославска република Македония през 2010 г.

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Bernd Posselt, Eduard Kukan, от името на групата PPE, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Андрей Ковачев и Maria Eleni Koppa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos и Bernd Posselt.

Изказаха се: Štefan Füle и Enikő Győri.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Кристиан Вигенин, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония за 2010 г. (B7-0225/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 7.4.2011.


17. Положението в Кот д'Ивоар (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Кот д'Ивоар

Zsolt Németh (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Thijs Berman, от името на групата S&D, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler и Bernd Posselt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Мария Неделчева, Catherine Bearder и Ilda Figueiredo.

Изказа се Zsolt Németh.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Република Кот д’Ивоар (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно Кот д’Ивоар (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Кот д’Ивоар (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir и Miguel Angel Martínez Martínez, от името на групата S&D, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0262/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 7.4.2011.


(Заседанието, прекъснато в 20.35 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

18. Искане за защита на парламентарен имунитет

На 31 март и на 1 април 2011 г., Luigi de Magistris отправи към председателството две молби за защита на имунитета и привилегиите му, във връзка със съдебни производства съответно пред Съда в Катанзаро и пред Съда в Неапол.

Съгласно член 6, параграф 3 от правилника, тези две молби са изпратени в компетентната в тази област комисия по правни въпроси.


19. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и GUE/NGL следните искания за назначаване:

- комисия AFET: Othmar Karas

- комисия INTA: Paul Murphy

- комисия CONT: Paul Rübig на мястото на Elisabeth Köstinger

- комисия EMPL: Heinz K. Becker

- комисия ENVI: Sophie Auconie

- комисия TRAN: Hubert Pirker

- комисия REGI: Brice Hortefeux на мястото на Sophie Auconie

- комисия PETI: Heinz K. Becker

- Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Paul Rübig

- Делегация за връзки с държавите от Магреб и със Съюза на арабския Магреб: Paul Rübig

- Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Paul Murphy

- Делегация за връзки с Канада: Heinz K. Becker

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


20. Преглед на Европейската политика за съседство - Източно измерение - Преглед на европейската политика за съседство - Южно измерение (разискване)

Декларации на Комисията: Преглед на Европейската политика за съседство - Източно измерение и Преглед на европейската политика за съседство - Южно измерение

Štefan Füle (член на Комисията) прави декларациите.

Изказаха се: Mário David, от името на групата PPE, Marek Siwiec, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ William (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Кристиан Вигенин, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Евгени Кирилов, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos и Jacek Saryusz-Wolski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou и Laima Liucija Andrikienė.

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marek Siwiec, от името на комисията AFET, относно прегледа на европейската политика на съседство - Източното измерение (B7-0198/2011)

- Mário David, от името на комисията AFET, относно прегледа на Европейската политика за съседство – южно измерение (B7-0199/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 7.4.2011 и точка 6.9 от протокола от 7.4.2011.


21. Използване на сексуалното наслие в конфликтите в Северна Африка и Близкия изток (разискване)

Изявление на Комисията: Използване на сексуалното наслие в конфликтите в Северна Африка и Близкия изток

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Edit Bauer, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Emine Bozkurt и Kristiina Ojuland.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Anna Záborská.

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно използването на сексуално насилие по време на конфликти в Северна Африка и Близкия изток (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes и Maria Eleni Koppa, от името на групата S&D, относно използването на сексуално насилие по време на конфликти в Северна Африка и Близкия изток (B7-0245/2011);

- Антония Първанова, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно използването на сексуално насилие по време на конфликти в Северна Африка и Близкия изток (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно използването на сексуално насилие по време на конфликти в Северна Африка и Близкия изток (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно използването на сексуално насилие по време на конфликти в Северна Африка и Близкия изток (B7-0248/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 7.4.2010.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 461.047/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Libor Rouček

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност