Seznam 
Zápis
PDF 247kWORD 207k
Středa, 6. dubna 2011 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Správa a partnerství na jednotném trhu – Jednotný trh pro Evropany – Jednotný trh pro podniky a růst – Veřejné zakázky (rozprava)
 5.Sdělení předsednictví
 6.Správa a partnerství na jednotném trhu –Jednotný trh pro Evropany – Jednotný trh pro podniky a růst – Veřejné zakázky (pokračování rozpravy)
 7.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 8.Hlasování
  8.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2011 – oddíl III – Komise (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – záplavy v roce 2010 v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, České republice, Chorvatsku a Rumunsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Dohody o partnerství mezi ES a Komorským svazem v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi ES a Jordánskem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Dohoda mezi EU a Marokem, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Mechanismus pro urovnávání sporů v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi ES a Egyptem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.7.Účast Ukrajiny na programech Unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.8.Dovoz produktů rybolovu z Grónska * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.9.Přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany ***I (hlasování)
  8.10.Evropská statistika týkající se cestovního ruchu ***I (hlasování)
  8.11.Finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva ***I (hlasování)
  8.12.Rybolov – přechodná technická opatření ***I (hlasování)
  8.13.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (hlasování)
  8.14.Schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají vývoje a zdraví dětí (hlasování)
  8.15.Budoucí evropská mezinárodní investiční politika (hlasování)
  8.16.Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům (hlasování)
  8.17.Statut a financování politických stran na evropské úrovni (hlasování)
  8.18.Správa a partnerství na jednotném trhu (hlasování)
  8.19.Jednotný trh pro Evropany (hlasování)
  8.20.Jednotný trh pro podniky a růst (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Poučení, které by mělo být vyvozeno pro jadernou bezpečnost v Evropě v návaznosti na jadernou havárii v Japonsku (rozprava)
 13.Situace v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (rozprava)
 14.IV. konference OSN o nejméně rozvinutých zemích (rozprava)
 15.Zpráva o pokroku Islandu za rok 2010 (rozprava)
 16.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2010 (rozprava)
 17.Situace v Pobřeží slonoviny (rozprava)
 18.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Přezkum evropské politiky sousedství – východní rozměr – Přezkum evropské politiky sousedství – jižní rozměr (rozprava)
 21.Používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 6. DUBNA 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Výbor AGRI předložil tento dokument:

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)


3. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, karbendazim, cyromazin, ethefon, fenamifos, thiofanát-methyl, triasulfuron a tritikonazol v některých produktech nebo na jejich povrchu (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - lhůta: 24/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/…, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - lhůta: 30/06/2011)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - lhůta: 01/07/2011)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se na rok 2011 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - lhůta: 25/06/2011)
předáno příslušný výbor: ITRE


4. Správa a partnerství na jednotném trhu – Jednotný trh pro Evropany – Jednotný trh pro podniky a růst – Veřejné zakázky (rozprava)

Zpráva o správě a partnerství na jednotném trhu [2010/2289(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Zpráva o jednotném trhu pro Evropany [2010/2278(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Zpráva o jednotném trhu pro podniky a růst [2010/2277(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Prohlášení Komise: Veřejné zakázky

Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos a Cristian Silviu Buşoi uvedli zprávy.

Michel Barnier (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupila Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady).

Vystoupili: Josefa Andrés Barea (navrhovatelka výboru INTA), Diogo Feio (navrhovatel výboru ECON), Raffaele Baldassarre (navrhovatel výboru EMPL), Liisa Jaakonsaari (navrhovatelka výboru EMPL), Jürgen Creutzmann (navrhovatel výboru EMPL), Francesco De Angelis (navrhovatel výboru ITRE), Sophie Auconie (navrhovatelka výboru REGI), Piotr Borys (navrhovatel výboru JURI), Toine Manders (navrhovatel výboru JURI) a Wim van de Camp (navrhovatel výboru LIBE).

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupila Erminia Mazzoni (navrhovatelka výboru PETI).

(přerušení rozpravy)


5. Sdělení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém se zmínil o lodi s uprchlíky, která se potopila u italského ostrova Lampedusa, a vzdal čest památce obětí zemětřesení v Aquile, ke kterému došlo před dvěma lety.


6. Správa a partnerství na jednotném trhu –Jednotný trh pro Evropany – Jednotný trh pro podniky a růst – Veřejné zakázky (pokračování rozpravy)

Zpráva o správě a partnerství na jednotném trhu [2010/2289(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Zpráva o jednotném trhu pro Evropany [2010/2278(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Zpráva o jednotném trhu pro podniky a růst [2010/2277(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Prohlášení Komise: Veřejné zakázky

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Morten Løkkegaard za skupinu ALDE, Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Matteo Salvini za skupinu EFD, Nicole Sinclaire k postupu pokládání otázek zvednutím modré karty, Laurence J.A.J. Stassen nezařazená, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel a Philippe Juvin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

Vystoupili: Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati a George Sabin Cutaş.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt a Sylvana Rapti.

Vystoupili: Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos a Cristian Silviu Buşoi.

Vystoupila Nicole Sinclaire s osobním prohlášením.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.18 zápisu ze dne 6.4.2011, bod 8.19 zápisu ze dne 6.4.2011 a bod 8.20 zápisu ze dne 6.4.2011.

Hlasování o prohlášení Komise o veřejných zakázkách se bude konat na nadcházejícím dílčím zasedání.


PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

7. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné orgány Rumunské republiky zaslaly předsedovi Parlamentu žádost, aby byl Adrian Severin zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.

°
° ° °

Vystoupili: Sonia Alfano k druhému výročí zemětřesení v Aquile, David-Maria Sassoli a Rui Tavares k potopení lodi, na jejíž palubě bylo přibližně 300 osob, u italského ostrova Lampedusa.

Parlament uctil památku obětí potopení minutou ticha.

Vystoupili: Bruno Gollnisch a Cristiana Muscardini.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2011 – oddíl III – Komise (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0128)


8.2. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – záplavy v roce 2010 v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, České republice, Chorvatsku a Rumunsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení [KOM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0114/2011)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0129)


8.3. Dohody o partnerství mezi ES a Komorským svazem v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0130)

Parlament schválil uzavření protokolu.


8.4. Mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi ES a Jordánskem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0131)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.5. Dohoda mezi EU a Marokem, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0132)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.6. Mechanismus pro urovnávání sporů v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi ES a Egyptem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0133)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.7. Účast Ukrajiny na programech Unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou o obecných zásadách účasti Ukrajiny na programech Unie [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0134)

Parlament schválil uzavření protokolu.


8.8. Dovoz produktů rybolovu z Grónska * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0135)


8.9. Přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech pro přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracované znění) [KOM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0136)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0136)


8.10. Evropská statistika týkající se cestovního ruchu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice týkající se cestovního ruchu [KOM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0329/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0137)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0137)


8.11. Finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A7-0017/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0138)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0138)


8.12. Rybolov – přechodná technická opatření ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1288/2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011 [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0139)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0139)


8.13. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (hlasování)

Zpráva o předběžném odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament [2011/2018(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0140)

Vystoupení

zpravodaj José Manuel Fernandes s technickým upřesněním týkajícím se článku 400.


8.14. Schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají vývoje a zdraví dětí (hlasování)

Návrh usnesení B7-0227/2011

(Prováděcí opatření – čl. 88 odst. 4 jednacího řádu – viz bod 3 zápisu ze dne 24.3.2011)

(potřebná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Glenis Willmott a Esther de Lange k návrhu usnesení.


8.15. Budoucí evropská mezinárodní investiční politika (hlasování)

Zpráva o budoucí evropské mezinárodní investiční politice [2010/2203(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Kader Arif (A7-0070/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0141)


8.16. Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům (hlasování)

Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva za rok 2009 [2010/2247(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0142)


8.17. Statut a financování politických stran na evropské úrovni (hlasování)

Zpráva o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni [2010/2201(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0143)


8.18. Správa a partnerství na jednotném trhu (hlasování)

Zpráva o správě a partnerství na jednotném trhu [2010/2289(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0144)


8.19. Jednotný trh pro Evropany (hlasování)

Zpráva o jednotném trhu pro Evropany [2010/2278(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0145)

Vystoupení

Jürgen Creutzmann za skupinu ALDE, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2. Ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců


8.20. Jednotný trh pro podniky a růst (hlasování)

Zpráva o jednotném trhu pro podniky a růst [2010/2277(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0146)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Luis Manuel Capoulas SantosA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

zpráva Sylvie Guillaume – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt a Gerard Batten

zpráva Brian Simpson – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica a Seán Kelly

zpráva Estelle Grelier – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica a Jim Higgins

zpráva João Ferreira – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

zpráva José Manuel Fernandes – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula a Nicole Sinclaire

zpráva Cătălin Sorin Ivan – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi a Marian Harkin

zpráva Marietta Giannakou – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt a Nicole Sinclaire

zpráva Sandra Kalniete – A7-0083/2011

Roberta Angelilli a Emma McClarkin

zpráva António Fernando Correia De Campos – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík a Morten Messerschmidt

zpráva Cristian Silviu Buşoi – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin a Andrzej Grzyb


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Franz Obermayr oznámil, že se z technických důvodů nemohl zúčastnit hlasování o zprávě A7-0017/2011, kterou předkládá João Ferreira.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Evelyne Gebhardt oznámila, že byla přítomna na zasedání dne 4. dubna 2011, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.


12. Poučení, které by mělo být vyvozeno pro jadernou bezpečnost v Evropě v návaznosti na jadernou havárii v Japonsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Poučení, které by mělo být vyvozeno pro jadernou bezpečnost v Evropě v návaznosti na jadernou havárii v Japonsku

Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Lena Ek za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Giles Chichester za skupinu ECR, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig, Catherine Trautmann, aby odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položila Corinne Lepage, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, Giles Chichester s procesní připomínkou, Herbert Reul, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, který rovněž odpověděl na otázky, které zvednutím modré karty položila Sonia Alfano, Judith A. Merkies a Hannes Swoboda, Richard Seeber a Marian-Jean Marinescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness a Kriton Arsenis.

Vystoupili: Günther Oettinger a Enikő Győri.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj a Jean-Pierre Audy za skupinu PPE o ponaučení, jež je třeba vyvodit z jaderné havárie v Japonsku pro jadernou bezpečnost v Evropě (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog za skupinu S&D o prohlášení Komise – ponaučení pro jadernou bezpečnost v Evropě vyplývající z jaderné havárie v Japonsku (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański a Evžen Tošenovský za skupinu ECR o ponaučení, jež je třeba vyvodit z jaderné havárie v Japonsku pro jadernou bezpečnost v Evropě (B7-0240/2011);

- Lena Ek a Fiona Hall za skupinu ALDE o ponaučení pro jadernou bezpečnost v Evropě vyplývající z jaderné havárie v Japonsku (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o ponaučení, jež je třeba vyvodit z jaderné havárie v Japonsku pro jadernou bezpečnost v Evropě (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o ponaučeních pro jadernou bezpečnost v Evropě vyplývajících z jaderné havárie v Japonsku (B7-0243/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 7.4.2011.


13. Situace v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu

Zsolt Németh (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Sajjad Karim za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi a María Muñiz De Urquiza.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig a Diane Dodds.

Vystoupil Zsolt Németh.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten a Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Konrad Szymański za skupinu ECR o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon a Boris Zala za skupinu S&D o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano a Marietje Schaake za skupinu ALDE o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0255/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 7.4.2011.


14. IV. konference OSN o nejméně rozvinutých zemích (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: IV. konference OSN o nejméně rozvinutých zemích

Zsolt Németh (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Vystoupili: Eleni Theocharous za skupinu PPE, Thijs Berman za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Nirj Deva za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thijs Berman, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nirj Deva, a Marek Henryk Migalski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai a João Ferreira.

Vystoupili: Štefan Füle a Zsolt Németh.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Nirj Deva a Jan Zahradil za skupinu ECR o čtvrté konferenci OSN o nejméně rozvinutých zemích (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga a Alf Svensson za skupinu PPE o čtvrté konferenci Organizace spojených národů o nejméně rozvinutých zemích (9.–13. května 2011) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o čtvrté konferenci OSN o nejméně rozvinutých zemích (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira a Cornelis de Jong za skupinu GUE/NGL o čtvrté konferenci OSN o nejméně rozvinutých zemích (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu a Patrice Tirolien za skupinu S&D o čtvrté konferenci Organizace spojených národů o nejméně rozvinutých zemích (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE o čtvrté konferenci Organizace spojených národů o nejméně rozvinutých zemích (B7-0233/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 7.4.2011.


15. Zpráva o pokroku Islandu za rok 2010 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Islandu za rok 2010

Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, David-Maria Sassoli za skupinu S&D, Pat the Cope Gallagher za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, David Campbell Bannerman za skupinu EFD, Nick Griffin nezařazený, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson a Alain Cadec.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo a Katarína Neveďalová.

Vystoupili: Štefan Füle a Enikő Győri.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Cristian Dan Preda za výbor AFET o zprávě o pokroku Islandu za rok 2010 (B7-0226/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 7.4.2011.


16. Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2010 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2010

Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kristian Vigenin za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Eduard Kukan za skupinu PPE, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev a Maria Eleni Koppa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos a Bernd Posselt.

Vystoupili: Štefan Füle a Enikő Győri.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Kristian Vigenin za výbor AFET o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2010 (B7-0225/2011)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 7.4.2011.


17. Situace v Pobřeží slonoviny (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Pobřeží slonoviny

Zsolt Németh (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Thijs Berman za skupinu S&D, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Bruno Gollnisch nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler a Bernd Posselt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder a Ilda Figueiredo.

Vystoupil Zsolt Németh.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o situaci v Republice Pobřeží slonoviny (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas za skupinu EFD o Pobřeží slonoviny (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Pobřeží slonoviny (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir a Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu S&D o Pobřeží slonoviny (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu za skupinu PPE o situaci v Pobřeží slonoviny (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira a Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o Pobřeží slonoviny (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland a Sonia Alfano za skupinu ALDE o situaci v Pobřeží slonoviny (B7-0262/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 7.4.2011.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:35, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

18. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Dne 31. března a 1. dubna 2011 zaslal Luigi de Magistris předsednictví dvě žádosti o ochranu své imunity a svých výsad v souvislosti se soudními řízeními, které probíhají u soudu v Catanzaru a v Neapoli.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byly obě žádosti předány výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


19. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a GUE/NGL následující žádosti o jmenování:

- výbor AFET: Othmar Karas

- výbor INTA: Paul Murphy

- výbor CONT: Paul Rübig, kterým je nahrazena Elisabeth Köstinger

- výbor EMPL: Heinz K. Becker

- výbor ENVI: Sophie Auconie

- výbor TRAN: Hubert Pirker

- výbor REGI: Brice Hortefeux, kterým je nahrazena Sophie Auconie

- výbor PETI: Heinz K. Becker

- delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Paul Rübig

- delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: Paul Rübig

- delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Paul Murphy

- delegace pro vztahy s Kanadou: Heinz K. Becker

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


20. Přezkum evropské politiky sousedství – východní rozměr – Přezkum evropské politiky sousedství – jižní rozměr (rozprava)

Prohlášení Komise: Přezkum evropské politiky sousedství – východní rozměr a přezkum evropské politiky sousedství – jižní rozměr

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Mário David za skupinu PPE, Marek Siwiec za skupinu S&D, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos a Jacek Saryusz-Wolski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou a Laima Liucija Andrikienė.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marek Siwiec za výbor AFET o přezkumu evropské politiky sousedství – východním rozměru (B7-0198/2011)

- Mário David za výbor AFET o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním rozměru (B7-0199/2011)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 7.4.2011 a bod 6.9 zápisu ze dne 7.4.2011.


21. Používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě (rozprava)

Prohlášení Komise: Používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupily: Edit Bauer za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Emine Bozkurt a Kristiina Ojuland.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Anna Záborská.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes a Maria Eleni Koppa za skupinu S&D o používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott a Sonia Alfano za skupinu ALDE o používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda a Elena Băsescu za skupinu PPE o používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o používání sexuálního násilí v konfliktech v severní Africe a na Blízkém východě (B7-0248/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 7.4.2010.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 461.047/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:50.

Klaus Welle

Libor Rouček

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí