Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 270kWORD 222k
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγύης της ΕΕ - Οι πλημμύρες του 2010 στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Κροατία και τη Ρουμανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Συμφωνία ΕΕ/ Μαρόκου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στη ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ - Αιγύπτου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.9.Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας ***I (ψηφοφορία)
  8.10.Eυρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού ***I (ψηφοφορία)
  8.11.Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας ***I (ψηφοφορία)
  8.12.Αλιεία - θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων ***I (ψηφοφορία)
  8.13.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  8.14.Έγκριση και άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα και οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (ψηφοφορία)
  8.15.Ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων (ψηφοφορία)
  8.16.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)
  8.17.Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ψηφοφορία)
  8.18.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
  8.19.Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους (ψηφοφορία)
  8.20.Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (συζήτηση)
 14.Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (συζήτηση)
 15.Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία (συζήτηση)
 16.Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 17.Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (συζήτηση)
 18.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση - Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση (συζήτηση)
 21.Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Το ακόλουθο έγγραφο κατατέθηκε από την επιτροπή AGRI:

- ***IΕκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron και triticonazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - προθεσμία: 24/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για άδειες και ορισμένα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - προθεσμία: 30/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2004/452/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων οι ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - προθεσμία: 01/07/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση για το 2011 του καταλόγου βιομηχανικών προϊόντων Prodcom που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - προθεσμία: 25/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE


4. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά [2010/2289(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Εκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους [2010/2278(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Εκθεση σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη [2010/2277(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Δήλωση της Επιτροπής: Δημόσια σύμβαση

Οι Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos και Cristian Silviu Buşoi παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Josefa Andrés Barea (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Diogo Feio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Raffaele Baldassarre (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Liisa Jaakonsaari (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jürgen Creutzmann (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Francesco De Angelis (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Sophie Auconie (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Piotr Borys (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Toine Manders (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Wim van de Camp (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Erminia Mazzoni (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI).

(Διακοπή της συζήτησης)


5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σε συνέχεια του ναυαγίου ενός πλοίου με πρόσφυγες ανοικτά της νήσου της Ιταλίας Λαμπεντούζα και αποτίει φόρο τιμής στα θύματα του σεισμού της Άκουιλα που έγινε πριν δύο έτη.


6. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση (συνέχεια της συζήτησης)

Εκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά [2010/2289(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Εκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους [2010/2278(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Εκθεση σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη [2010/2277(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Δήλωση της Επιτροπής: Δημόσια σύμβαση

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Nicole Sinclaire, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, σχετικά με τη διαδικασία "γαλάζια κάρτα", Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel και Philippe Juvin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati και George Sabin Cutaş.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt και Συλβάνα Ράπτη.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos και Cristian Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνει η Nicole Sinclaire επί προσωπικού θέματος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2011, σημείο 8.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2011 και σημείο 8.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2011.

Η ψηφοφορία επί της δήλωσης της Επιτροπής για τη "Δημόσια σύμβαση" θα διεξαχθεί κατά την προσεχή περίοδο συνόδου.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

7. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Ρουμανίας απεύθυναν στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Adrian Severin.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Sonia Alfano σχετικά με τη δεύτερη επέτειο του σεισμού στην Άκουιλα, και David-Maria Sassoli και Rui Tavares όσον αφορά το ναυάγιο ανοικτά της ιταλικής νήσου Λαμπεντούζα ενός πλοίου που μετέφερε περίπου 300 άτομα.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του ναυαγίου.

Παρεμβαίνουν οι Bruno Gollnisch και Cristiana Muscardini.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της θέσεως του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0128)


8.2. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγύης της ΕΕ - Οι πλημμύρες του 2010 στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Κροατία και τη Ρουμανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0114/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0129)


8.3. Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0130)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


8.4. Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο εμπορικών διατάξεων της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0131)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.5. Συμφωνία ΕΕ/ Μαρόκου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0132)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.6. Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στη ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ - Αιγύπτου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο των εμπορικών διατάξεων της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0133)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.7. Συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0134)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


8.8. Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό κανόνων εισαγωγής από τη Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ et ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0135)


8.9. Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη (αναδιατύπωση) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0136)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0136)


8.10. Eυρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0329/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0137)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0137)


8.11. Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A7-0017/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0138)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0138)


8.12. Αλιεία - θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011 [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0139)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0139)


8.13. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο [2011/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0140)

Παρέμβαση

José Manuel Fernandes, εισηγητής, για να επιφέρει διόρθωση τεχνικής φύσεως στο άρθρο 400.


8.14. Έγκριση και άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα και οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0227/2011

(Εκτελεστικά μέτρα – άρθρο 88, παράγραφος 4, του Κανονισμού – βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.3.2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις:

Glenis Willmott και Esther de Lange επί της προτάσεως ψηφίσματος.


8.15. Ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2010/2203(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Kader Arif (A7-0070/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0141)


8.16. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 2009 [2010/2247(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0142)


8.17. Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο [2010/2201(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαριεττα Γιαννάκου (A7-0062/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0143)


8.18. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά [2010/2289(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0144)


8.19. Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους [2010/2278(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0145)

Παρέμβαση

Jürgen Creutzmann, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2. Η προφορική τροπολογία δεν κρατείται, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της


8.20. Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη [2010/2277(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0146)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Luis Manuel Capoulas SantosA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Έκθεση Sylvie Guillaume – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt και Gerard Batten

Έκθεση Brian Simpson – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica και Seán Kelly

Έκθεση Estelle Grelier – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica και Jim Higgins

Έκθεση João Ferreira – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Έκθεση José Manuel Fernandes – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula και Nicole Sinclaire

Έκθεση Cătălin Sorin Ivan – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi και Marian Harkin

Έκθεση Μαριεττα Γιαννάκου – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt και Nicole Sinclaire

Έκθεση Sandra Kalniete – A7-0083/2011

Roberta Angelilli και Emma McClarkin

Έκθεση António Fernando Correia De Campos – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík και Morten Messerschmidt

Έκθεση Cristian Silviu Buşoi – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin και Andrzej Grzyb


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Franz Obermayr γνωστοποίησε ότι για τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία επί της εκθέσεως João Ferreira - A7-0017/2011.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Evelyne Gebhardt γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα κατά τη συνεδρίαση της 4 Απριλίου 2011 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


12. Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία

Οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig και Corinne Lepage, για να θέσει δύο ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" στην Catherine Trautmann που απαντά, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rebecca Harms, Giles Chichester, για να υπενθυμίσει τον Κανονισμό, Michael Cramer, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Herbert Reul που απαντά, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" των Sonia Alfano, Judith A. Merkies και Hannes Swoboda, Richard Seeber και Marian-Jean Marinescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness και Κρίτων Αρσένης.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Enikő Győri.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj και Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη (B7-0236/2011

- Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής – Τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη (B7-0237/2011

- Giles Chichester, Konrad Szymański και Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη (B7-0240/2011

- Lena Ek και Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπησχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (B7-0241/2011

- Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να εξαχθούν όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (B7-0242/2011

- Bairbre de Brún, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Χουντής, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (B7-0243/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


13. Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη

Ο Zsolt Németh (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi και María Muñiz De Urquiza.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig και Diane Dodds.

Παρεμβαίνει ο Zsolt Németh.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (B7-0249/2011

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (B7-0251/2011

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (B7-0252/2011

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένησχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (B7-0253/2011

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (B7-0254/2011

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (B7-0255/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


14. Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες

Οι Zsolt Németh (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thijs Berman, Filip Kaczmarek, Κρίτων Αρσένης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nirj Deva, και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Zsolt Németh.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Nirj Deva και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (B7-0228/2011

- Ελένη Θεοχάρους, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga και Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (9 – 13 Μαΐου 2011) (B7-0229/2011

- Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ – IV) (B7-0230/2011

- Gabriele Zimmer, João Ferreira και Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (B7-0231/2011

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu και Patrice Tirolien, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (B7-0232/2011

- Louis Michel, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (B7-0233/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


15. Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία

Οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson και Alain Cadec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo και Katarína Neveďalová.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Enikő Győri.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία (B7-0226/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


16. Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Bernd Posselt, Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Μαριεττα Γιαννάκου, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev και Μαρία-Ελένη Κοππά.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Γεώργιος Κουμουτσάκος και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Enikő Győri.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (B7-0225/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


17. Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Ο Zsolt Németh (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder και Ilda Figueiredo.

Παρεμβαίνει ο Zsolt Németh.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0256/2011

Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0257/2011

- Judith Sargentini και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0258/2011

- Véronique De Keyser, Harlem Désir και Miguel Angel Martínez Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0259/2011

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστούσχετικά με την κατάσταση στην ακτή Ελεφαντoστού (B7-0260/2011

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0261/2011

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B7-0262/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.35 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

18. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2011, ο Luigi de Magistris απεύθυνε στον Πρόεδρο δύο αιτήσεις υπέρασπισης της βουλευτικής ασυλίας και προνομίων του, σχετικά με αντίστοιχες διαδικασίες που εκκρεμούν στο Δικαστήριο του Catanzaro και το Δικαστήριο της Νάπολης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 του Κανονισμού, οι δύο αυτές αιτήσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της ουσίας για το εν λόγω ζήτημα.


19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και __[A126148]__ τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

- επιτροπή AFET: Othmar Karas

- επιτροπή INTA: Paul Murphy

- επιτροπή CONT: Paul Rübig αντί Elisabeth Köstinger

- επιτροπή EMPL: Heinz K. Becker

- επιτροπή ENVI: Sophie Auconie

- επιτροπή TRAN: Hubert Pirker

- επιτροπή REGI: Brice Hortefeux αντί Sophie Auconie

- επιτροπή PETI: Heinz K. Becker

- Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Paul Rübig

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ: Paul Rübig

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Paul Murphy

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά: Heinz K. Becker

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


20. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση - Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση (συζήτηση)

Δηλώσεις της Επιτροπής: Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση και Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Mário David, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marek Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα William (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Μαριεττα Γιαννάκου, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Νικόλαος Σαλαβράκος, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Γεώργιος Κουμουτσάκος και Jacek Saryusz-Wolski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Marek Siwiec, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Ανατολική Διάσταση (B7-0198/2011)

- Mário David, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση (B7-0199/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011 και σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


21. Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Emine Bozkurt και Kristiina Ojuland.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Anna Záborská.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes και Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Νικόλαος Χουντής, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (B7-0248/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2010.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 461.047/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Libor Rouček

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου