Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 245kWORD 182k
Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla - Sisämarkkinat eurooppalaisia varten - Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat - Julkiset hankinnat (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla - Sisämarkkinat eurooppalaisia varten - Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat - Julkiset hankinnat (jatkoa keskustelulle)
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Äänestykset
  8.1.Lisätalousarvioesitys nro 1/2011 - Pääluokka III - Komissio (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ─ Vuoden 2010 tulvat Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa, Tšekin tasavallassa, Kroatiassa ja Romaniassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.3.EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.4.EY:n ja Jordanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.5.Riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva sopimus EU:n ja Marokon välillä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.6.EY:n ja Egyptin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.7.Ukrainan osallistuminen unionin ohjelmiin *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.8.Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.9.Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt ***I (äänestys)
  8.10.Euroopan matkailutilastot ***I (äänestys)
  8.11.Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet ***I (äänestys)
  8.12.Kalastus - tekniset siirtymätoimenpiteet ***I (äänestys)
  8.13.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)
  8.14.Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien, elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksyntä ja hyväksynnän epääminen (äänestys)
  8.15.Euroopan unionin kansainvälinen sijoituspolitiikka (äänestys)
  8.16.Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta (äänestys)
  8.17.Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (äänestys)
  8.18.Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla (äänestys)
  8.19.Sisämarkkinat eurooppalaisia varten (äänestys)
  8.20.Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetukset Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (keskustelu)
 13.Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne (keskustelu)
 14.Yhdistyneiden kansakuntien neljäs vähiten kehittyneitä maita käsittelevä konferenssi (keskustelu)
 15.Islantia koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)
 16.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)
 17.Norsunluurannikon tilanne (keskustelu)
 18.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu - itäinen ulottuvuus - Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu – eteläinen ulottuvuus (keskustelu)
 21.Seksuaalisen väkivallan käyttö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu AGRI-valiokunnalta:

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/75/EY muuttamisesta bluetongue-tautia vastaan rokottamisen osalta (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kaptaanin, karbendatsiimin, kyromatsiinin, etefonin, fenamifossin, tiofanaattimetyylin, triasulfuronin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - määräaika: 24/05/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) lennonjohtajien lupakirjoja ja eräitä todistuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - määräaika: 30/06/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission päätökseksi elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2004/452/EY muuttamisesta (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - määräaika: 01/07/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o …/… neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2011 (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - määräaika: 25/06/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


4. Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla - Sisämarkkinat eurooppalaisia varten - Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat - Julkiset hankinnat (keskustelu)

Mietintö hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla [2010/2289(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Mietintö sisämarkkinoista eurooppalaisia varten [2010/2278(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Mietintö yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista [2010/2277(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Komission julkilausuma: Julkiset hankinnat

Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos ja Cristian Silviu Buşoi esittelivät mietintönsä.

Michel Barnier (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Josefa Andrés Barea (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Diogo Feio (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Raffaele Baldassarre (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Liisa Jaakonsaari (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jürgen Creutzmann (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Francesco De Angelis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sophie Auconie (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Piotr Borys (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Toine Manders (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Wim van de Camp (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Erminia Mazzoni (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

(Keskustelu keskeytettiin.)


5. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies antoi julkilausuman Italialle kuuluvan Lampedusan saaren edustalla sattuneen pakolaisveneen haaksirikon johdosta. Hän ilmaisi myös kunnioituksensa Aquilassa kaksi vuotta sitten sattuneen maanjäristyksen uhreille.


6. Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla - Sisämarkkinat eurooppalaisia varten - Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat - Julkiset hankinnat (jatkoa keskustelulle)

Mietintö hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla [2010/2289(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Mietintö sisämarkkinoista eurooppalaisia varten [2010/2278(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Mietintö yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista [2010/2277(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Komission julkilausuma: Julkiset hankinnat

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Morten Løkkegaard ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Matteo Salvini EFD-ryhmän puolesta, Nicole Sinclaire sinisen kortin menettelystä, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel ja Philippe Juvin.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati ja George Sabin Cutaş.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt ja Sylvana Rapti.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos ja Cristian Silviu Buşoi.

Nicole Sinclaire käytti puheenvuoron antaakseen henkilökohtaisen lausuman.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.18, istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.19 ja istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.20.

Komission julkilausumasta "Julkiset hankinnat" toimitetaan äänestys seuraavalla istuntojaksolla.


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

7. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Toimivaltaiset Romanian tasavallan viranomaiset ovat toimittaneet parlamentin puhemiehelle pyynnön Adrian Severinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.

°
° ° °

Puheenvuorot: Sonia Alfano Aquilan maanjäristyksen toisesta vuosipäivästä ja David-Maria Sassoli ja Rui Tavares noin 300:a henkilöä kuljettaneen veneen haaksirikosta Italialle kuuluvan Lampedusan saaren edustalla.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden haaksirikon uhrien muistoksi.

Puheenvuorot: Bruno Gollnisch ja Cristiana Muscardini.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Lisätalousarvioesitys nro 1/2011 - Pääluokka III - Komissio (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta Euroopan unionin lisätalousarvioon nro 1/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III - Komissio [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0128)


8.2. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ─ Vuoden 2010 tulvat Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa, Tšekin tasavallassa, Kroatiassa ja Romaniassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti [KOM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0114/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0129)


8.3. EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0130)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.4. EY:n ja Jordanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan, pöytäkirjan muodossa olevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välillä [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0131)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.5. Riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva sopimus EU:n ja Marokon välillä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0132)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.6. EY:n ja Egyptin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välillä [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0133)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.7. Ukrainan osallistuminen unionin ohjelmiin *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, Ukrainan osallistumista unionin ohjelmiin sääteleviä yleisiä periaatteita koskevasta Euroopan unionin ja Ukrainan puitesopimuksesta tehtävän pöytäkirjan tekemisestä [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0134)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.8. Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0135)


8.9. Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista (uudelleenlaatiminen) [KOM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0136)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0136)


8.10. Euroopan matkailutilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan matkailutilastoista [KOM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Brian Simpson (A7-0329/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0137)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0137)


8.11. Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 muuttamisesta [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A7-0017/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0138)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0138)


8.12. Kalastus - tekniset siirtymätoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisistä siirtymätoimenpiteistä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 muuttamisesta [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0139)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0139)


8.13. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Parlamentti [2011/2018(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0140)

Puheenvuoro
esittelijä José Manuel Fernandes teki momenttia 400 koskevan teknisen korjauksen.


8.14. Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien, elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksyntä ja hyväksynnän epääminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0227/2011

(Täytäntöönpanotoimenpiteet – työjärjestyksen 88 artiklan 4 kohta – katso istunnon pöytäkirja 24.3.2011, kohta 3)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuorot
Glenis Willmott ja Esther de Lange päätöslauselmaesityksestä.


8.15. Euroopan unionin kansainvälinen sijoituspolitiikka (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa [2010/2203(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Kader Arif (A7-0070/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0141)


8.16. Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta (äänestys)

Mietintö Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2009 [2010/2247(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0142)


8.17. Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (äänestys)

Mietintö Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamisesta [2010/2201(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0143)


8.18. Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla (äänestys)

Mietintö hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla [2010/2289(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0144)


8.19. Sisämarkkinat eurooppalaisia varten (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoista eurooppalaisia varten [2010/2278(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0145)

Puheenvuoro
Jürgen Creutzmann esitti ALDE-ryhmän puolesta tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


8.20. Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat (äänestys)

Mietintö yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista [2010/2277(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0146)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus: Luis Manuel Capoulas SantosA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Mietintö Sylvie Guillaume – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt ja Gerard Batten

Mietintö Brian Simpson – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica ja Seán Kelly

Mietintö Estelle Grelier – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica ja Jim Higgins

Mietintö João Ferreira – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Mietintö José Manuel Fernandes – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula ja Nicole Sinclaire

Mietintö Cătălin Sorin Ivan – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi ja Marian Harkin

Mietintö Marietta Giannakou – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt ja Nicole Sinclaire

Mietintö Sandra Kalniete – A7-0083/2011

Roberta Angelilli ja Emma McClarkin

Mietintö António Fernando Correia De Campos – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík ja Morten Messerschmidt

Mietintö Cristian Silviu Buşoi – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin ja Andrzej Grzyb.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Franz Obermayr ilmoitti, että hän ei kyennyt osallistumaan João Ferreiran mietinnöstä (A7-0017/2011) toimitettuun äänestykseen teknisen ongelman vuoksi.


(Istunto keskeytettiin klo 13.25 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Evelyne Gebhardt on ilmoittanut olleensa läsnä 4. huhtikuuta 2011 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


12. Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetukset Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetukset Euroopan ydinturvallisuuden kannalta

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giles Chichester ECR-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig ja Corinne Lepage esittääkseen kaksi kysymystä sinistä korttia nostamalla Catherine Trautmannille, joka vastasi niihin, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, Giles Chichester, joka käytti työjärjestyspuheenvuoron, Michael Cramer esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Herbert Reulille, joka vastasi siihen, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sonia Alfano, Judith A. Merkies ja Hannes Swoboda, Richard Seeber ja Marian-Jean Marinescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness ja Kriton Arsenis.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Enikő Győri.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj ja Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0236/2011)

- Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0237/2011)

- Giles Chichester, Konrad Szymański ja Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0240/2011)

- Lena Ek ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0241/2011)

- Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0242/2011)

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0243/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.2.


13. Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne

Zsolt Németh (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi ja María Muñiz De Urquiza.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig ja Diane Dodds.

Zsolt Németh käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0249/2011)

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Syyriasta, Bahrainista ja Jemenistä (B7-0251/2011)

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0252/2011)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0253/2011)

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0254/2011)

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0255/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.3.


14. Yhdistyneiden kansakuntien neljäs vähiten kehittyneitä maita käsittelevä konferenssi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneiden kansakuntien neljäs vähiten kehittyneitä maita käsittelevä konferenssi

Zsolt Németh (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: Eleni Theocharous PPE-ryhmän puolesta, Thijs Berman S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thijs Berman, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, ja Marek Henryk Migalski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Zsolt Németh.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Nirj Deva ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien neljännestä vähiten kehittyneitä maita käsittelevästä konferenssista (B7-0228/2011)

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga ja Alf Svensson PPE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien neljännestä vähiten kehittyneitä maita käsittelevästä konferenssista (9.–13. toukokuuta 2011) (B7-0229/2011)

- Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien neljännestä vähiten kehittyneitä maita käsittelevästä konferenssista (B7-0230/2011)

- Gabriele Zimmer, João Ferreira ja Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien neljännestä vähiten kehittyneitä maita käsittelevästä konferenssista (B7-0231/2011)

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu ja Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien neljännestä vähiten kehittyneitä maita käsittelevästä konferenssista (B7-0232/2011)

- Louis Michel, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien neljännestä vähiten kehittyneitä maita käsittelevästä konferenssista (B7-0233/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.4.


15. Islantia koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Islantia koskeva edistymiskertomus 2010

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, David-Maria Sassoli S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nick Griffin, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson ja Alain Cadec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo ja Katarína Neveďalová.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Enikő Győri.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Cristian Dan Preda AFET-valiokunnan puolesta Islantia koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta (B7-0226/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.5.


16. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva edistymiskertomus 2010

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev ja Maria Eleni Koppa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos ja Bernd Posselt.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Enikő Győri.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Kristian Vigenin AFET-valiokunnan puolesta entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta (B7-0225/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.6.


17. Norsunluurannikon tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Norsunluurannikon tilanne

Zsolt Németh (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Thijs Berman S&D-ryhmän puolesta, Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler ja Bernd Posselt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder ja Ilda Figueiredo.

Zsolt Németh käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tasavallan tilanteesta (B7-0256/2011)

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta Norsunluurannikosta (B7-0257/2011)

- Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Norsunluurannikosta (B7-0258/2011)

- Véronique De Keyser, Harlem Désir ja Miguel Angel Martínez Martínez S&D-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0259/2011)

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0260/2011)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0261/2011)

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Norsunluurannikon tilanteesta (B7-0262/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.7.


(Istunto keskeytettiin klo 20.35 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

18. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Luigi de Magistris on osoittanut parlamentin puhemiehelle kaksi pyyntöä 31. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta 2011 parlamentaarisen koskemattomuutensa ja etuoikeuksiensa puolustamiseksi Catanzaron ja Napolin tuomioistuimessa käynnissä oleviin oikeuskäsittelyihin liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti nämä pyynnöt on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


19. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja GUE/NGL-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

- AFET-valiokunta: Othmar Karas

- INTA-valiokunta: Paul Murphy

- CONT-valiokunta: Paul Rübig Elisabeth Köstingerin tilalle

- EMPL-valiokunta: Heinz K. Becker

- ENVI-valiokunta: Sophie Auconie

- TRAN-valiokunta: Hubert Pirker

- REGI-valiokunta: Brice Hortefeux Sophie Auconien tilalle

- PETI-valiokunta: Heinz K. Becker

- Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Paul Rübig

- Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta: Paul Rübig

- Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Paul Murphy

- Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta: Heinz K. Becker

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


20. Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu - itäinen ulottuvuus - Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu – eteläinen ulottuvuus (keskustelu)

Komission julkilausumat: Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu - itäinen ulottuvuus ja Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu – eteläinen ulottuvuus

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausumat.

Puheenvuorot: Mário David PPE-ryhmän puolesta, Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos ja Jacek Saryusz-Wolski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou ja Laima Liucija Andrikienė.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marek Siwiec AFET-valiokunnan puolesta Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – itäinen ulottuvuus (B7-0198/2011)

- Mário David AFET-valiokunnan puolesta Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – eteläinen ulottuvuus (B7-0199/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.8 ja istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.9.


21. Seksuaalisen väkivallan käyttö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Seksuaalisen väkivallan käyttö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Emine Bozkurt ja Kristiina Ojuland.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Anna Záborská.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0244/2011)

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes ja Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0245/2011)

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0246/2011)

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0247/2011)

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta seksuaalisen väkivallan käytöstä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (B7-0248/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2010, kohta 6.10.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 461.047/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Libor Rouček

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö