Rodyklė 
Protokolas
PDF 252kWORD 226k
Trečiadienis, 2011 m. balandžio 6 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Valdymas ir partnerystė bendrojoje rinkoje. - Bendroji rinka Europos gyventojams - Bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir augimą - Viešieji pirkimai (diskusijos)
 5.Pirmininko pranešimas
 6.Valdymas ir partnerystė bendrojoje rinkoje. - Bendroji rinka Europos gyventojams - Bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir augimą - Viešieji pirkimai (diskusijų tęsinys)
 7.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projektas. III skirsnis. Komisija (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.2.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. 2010 m. potvyniai Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Čekijos Respublikoje, Kroatijoje ir Rumunijoje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.EB ir Komorų žuvininkystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Ginčų sprendimo mechanizmas pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimą, steigiantį EB ir Jordanijos asociaciją *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.5.ES ir Maroko Karalystės susitarimas, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.6.Ginčų sprendimo mechanizmas pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimą, įsteigiantį EB ir Egipto asociaciją *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.7.Ukrainos dalyvavimas Sąjungos programose *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.8.Žuvininkystės produktų importas iš Grenlandijos * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.9.Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausi reikalavimai (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  8.10.Europos turizmo statistika ***I (balsavimas)
  8.11.Bendrijos finansines priemonės, skirtos bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti ***I (balsavimas)
  8.12.Žuvininkystė. Pereinamojo laikotarpio techninės priemonės ***I (balsavimas)
  8.13.2012 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (balsavimas)
  8.14.Leidimas vartoti ir nesutikimas leisti vartoti tam tikrus su vaikų vystymusi ir sveikata siejamus teiginius apie maisto produktų sveikumą (balsavimas)
  8.15.Būsimoji Europos tarptautinė investicijų politika (balsavimas)
  8.16.Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (balsavimas)
  8.17.Europos politinės partijos ir šių partijų finansavimo taisyklės (balsavimas)
  8.18.Valdymas ir partnerystė bendrojoje rinkoje. (balsavimas)
  8.19.Bendroji rinka Europos gyventojams (balsavimas)
  8.20.Bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir augimą (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Ko galima pasimokyti apie branduolinį saugumą Europoje po branduolinės avarijos Japonijoje (diskusijos)
 13.Padėtis Sirijoje, Bahreine ir Jemene (diskusijos)
 14.Ketvirtoji Jungtinių Tautų konferencija mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (diskusijos)
 15.2010 m. Islandijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 16.2010 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 17.Padėtis Dramblio Kaulo Krante (diskusijos)
 18.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Europos kaimynystės politikos peržiūra. Rytų aspektas - Europos kaimynystės politikos peržiūra. Pietų aspektas (diskusijos)
 21.Seksualinės prievartos naudojimas per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

AGRI komitetas pateikė šį dokumentą:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/75/EB nuostatos dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamento, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kaptano, karbendazimo, ciromazino, etefono, fenamifoso, metiltiofanato, triasulfurono ir tritikonazolio likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai, projektas (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - terminas: 24/05/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjimų taisyklės, projektas (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - terminas: 30/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/452/EB, nustatantis sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, projektas (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - terminas: 01/07/2011)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamento (EB) Nr. …/.. , kuriuo sudaromas pramonės produktų, numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91, Prodcom sąrašas 2011 metams, projektas (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - terminas: 25/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: ITRE


4. Valdymas ir partnerystė bendrojoje rinkoje. - Bendroji rinka Europos gyventojams - Bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir augimą - Viešieji pirkimai (diskusijos)

Pranešimas dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje rinkoje [2010/2289(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos Europos gyventojams [2010/2278(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir augimą [2010/2277(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Komisijos pareiškimas: Viešieji pirkimai

Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos ir Cristian Silviu Buşoi pristatė savo pranešimus.

Michel Barnier (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Josefa Andrés Barea (INTA komiteto nuomonės referentas), Diogo Feio (ECON komiteto nuomonės referentas), Raffaele Baldassarre (EMPL komiteto nuomonės referentas), Liisa Jaakonsaari (EMPL komiteto nuomonės referentas), Jürgen Creutzmann (EMPL komiteto nuomonės referentas), Francesco De Angelis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Sophie Auconie (REGI komiteto nuomonės referentas), Piotr Borys (JURI komiteto nuomonės referentas), Toine Manders (JURI komiteto nuomonės referentas) ir Wim van de Camp (LIBE komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Erminia Mazzoni (PETI komiteto nuomonės referentas).

(Diskusijos nutrauktos)


5. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl netoli Italijai priklausančios Lampedūzos salos krantų nuskendusio pabėgėlių laivo ir pagerbė prieš dvejus metus įvykusio Akvilos žemės drebėjimo aukų atminimą.


6. Valdymas ir partnerystė bendrojoje rinkoje. - Bendroji rinka Europos gyventojams - Bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir augimą - Viešieji pirkimai (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje rinkoje [2010/2289(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos Europos gyventojams [2010/2278(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir augimą [2010/2277(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Komisijos pareiškimas: Viešieji pirkimai

Kalbėjo: Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Morten Løkkegaard ALDE frakcijos vardu, Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Sinclaire pateiktą klausimą, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Matteo Salvini EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire dėl klausimų teikimo pakėlus mėlynąją kortelę tvarkos, Laurence J.A.J. Stassen , nepriklausoma Parlamento narė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel ir Philippe Juvin.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati ir George Sabin Cutaş.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt ir Sylvana Rapti.

Kalbėjo: Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos ir Cristian Silviu Buşoi.

Kalbėjo Nicole Sinclaire kalbėjo asmeniniu klausimu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.18 protokolo 6.4.2011, punktas 8.19 protokolo 6.4.2011 ir punktas 8.20 protokolo 6.4.2011.

Balsavimas dėl Komisijos pareiškimo „Viešieji pirkimai“ vyks per kitą plenarinę sesiją.


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

7. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Rumunijos Respublikos kompetentingos institucijos pateikė Europos Parlamentui prašymą atšaukti Adrian Severin Parlamento nario imunitetą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.

°
° ° °

Kalbėjo: Sonia Alfano dėl antrųjų žemės drebėjimo Akviloje metinių ir David-Maria Sassoli ir Rui Tavares dėl netoli Italijai priklausančios Lampedūzos salos krantų nuskendusio laivo, gabenusio apie 300 asmenų.

Parlamentas tylos minute pagerbė nuskendusio laivo aukų atminimą.

Kalbėjo: Bruno Gollnisch ir Cristiana Muscardini.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projektas. III skirsnis. Komisija (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2011 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2011 projekto. III skirsnis. Komisija [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0128).


8.2. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. 2010 m. potvyniai Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Čekijos Respublikoje, Kroatijoje ir Rumunijoje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą [COM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0114/2011)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0129).


8.3. EB ir Komorų žuvininkystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0130).

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


8.4. Ginčų sprendimo mechanizmas pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimą, steigiantį EB ir Jordanijos asociaciją *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo protokolo forma, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, taikytinas ginčams, numatytiems pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, prekybos nuostatas, sudarymo projekto [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0131).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.5. ES ir Maroko Karalystės susitarimas, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, sudarymo projekto [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0132).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.6. Ginčų sprendimo mechanizmas pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimą, įsteigiantį EB ir Egipto asociaciją *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo protokolo forma, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, taikytinas ginčams pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, prekybos nuostatas, sudarymo projekto [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0133).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.7. Ukrainos dalyvavimas Sąjungos programose *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0134).

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


8.8. Žuvininkystės produktų importas iš Grenlandijos * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI et TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0135).


8.9. Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausi reikalavimai (nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausių reikalavimų (nauja redakcija) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0136).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0136).


8.10. Europos turizmo statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos turizmo statistikos [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0329/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0137).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0137).


8.11. Bendrijos finansines priemonės, skirtos bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A7-0017/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0138).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0138).


8.12. Žuvininkystė. Pereinamojo laikotarpio techninės priemonės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių nustatymo 2010 m. sausio 1 d.–2011 m. birželio 30 d. laikotarpiui [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0139)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0139).


8.13. 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis. Parlamentas [2011/2018(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0140).

Kalbėjo

José Manuel Fernandes, pranešėjas, pateikė techninį pataisymą, susijusį su 400 straipsniu.


8.14. Leidimas vartoti ir nesutikimas leisti vartoti tam tikrus su vaikų vystymusi ir sveikata siejamus teiginius apie maisto produktų sveikumą (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0227/2011

(Įgyvendinimo priemonės – Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 4 dalis – žr. punktą 3 protokolo 24.3.2011)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.

Kalbėjo:

Glenis Willmott ir Esther de Lange dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos.


8.15. Būsimoji Europos tarptautinė investicijų politika (balsavimas)

Pranešimas dėl būsimosios Europos tarptautinės investicijų politikos [2010/2203(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Kader Arif (A7-0070/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0141).


8.16. Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu. 2009 m. metinis pranešimas [2010/2247(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0142).


8.17. Europos politinės partijos ir šių partijų finansavimo taisyklės (balsavimas)

Pranešimas dėl Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių, taikymo [2010/2201(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0143).


8.18. Valdymas ir partnerystė bendrojoje rinkoje. (balsavimas)

Pranešimas dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje rinkoje [2010/2289(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0144).


8.19. Bendroji rinka Europos gyventojams (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos Europos gyventojams [2010/2278(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0145).

Kalbėjo:

Jürgen Creutzmann ALDE frakcijos vardu, jis pateikė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą. Žodinis pakeitimas nebuvo priimtas, nes jam nepritarė daugiau kaip 40 Parlamento narių.


8.20. Bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir augimą (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir augimą [2010/2277(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0146).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija Luis Manuel Capoulas SantosA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Pranešimas: Sylvie Guillaume – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt ir Gerard Batten

Pranešimas: Brian Simpson – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica ir Seán Kelly

Pranešimas: Estelle Grelier – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica ir Jim Higgins

Pranešimas: João Ferreira – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Pranešimas: José Manuel Fernandes – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula ir Nicole Sinclaire

Pranešimas: Cătălin Sorin Ivan – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi ir Marian Harkin

Pranešimas: Marietta Giannakou – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt ir Nicole Sinclaire

Pranešimas: Sandra Kalniete – A7-0083/2011

Roberta Angelilli ir Emma McClarkin

Pranešimas: António Fernando Correia De Campos – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík ir Morten Messerschmidt

Pranešimas: Cristian Silviu Buşoi – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin ir Andrzej Grzyb


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Franz Obermayr pranešė, kad dėl techninių priežasčių jis negalėjo balsuoti dėl João Ferreira pranešimo (A7-0017/2011).


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Evelyne Gebhardt pranešė, kad ji dalyvavo 2011 m. balandžio 4 d. posėdyje, bet jos pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


12. Ko galima pasimokyti apie branduolinį saugumą Europoje po branduolinės avarijos Japonijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ko galima pasimokyti apie branduolinį saugumą Europoje po branduolinės avarijos Japonijoje

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Giles Chichester ECR frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig ir Corinne Lepage, jie pakėlę mėlynąją kortelę pateikė du klausimus Catherine Trautmann, kuri į juos atsakė, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Rebecca Harms, Giles Chichester, jis priminė Darbo tvarkos taisykles, Michael Cramer, jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Herbert Reul, kuris į jį atsakė, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, ji taip pat atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Sonia Alfano Judith A. Merkies ir Hannes Swoboda pateiktus klausimus, Richard Seeber ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness ir Kriton Arsenis.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Enikő Győri.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj ir Jean-Pierre Audy PPE frakcijos vardu – dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu – dėl Komisijos pareiškimo „Ko galima pasimokyti apie branduolinį saugumą Europoje po branduolinės avarijos Japonijoje“ (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański ir Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu – dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0240/2011);

- Lena Ek ir Fiona Hall ALDE frakcijos vardu dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0243/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 7.4.2011.


13. Padėtis Sirijoje, Bahreine ir Jemene (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje, Bahreine ir Jemene

Zsolt Németh (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi ir María Muñiz De Urquiza.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig ir Diane Dodds.

Kalbėjo Zsolt Németh.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Sirijos, Bahreino ir Jemeno (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Konrad Szymański ECR frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ir Boris Zala S&D frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0255/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 7.4.2011.


14. Ketvirtoji Jungtinių Tautų konferencija mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ketvirtoji Jungtinių Tautų konferencija mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu

Zsolt Németh (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Eleni Theocharous PPE frakcijos vardu, Thijs Berman S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Thijs Berman pateiktą klausimą, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nirj Deva pateiktą klausimą, ir Marek Henryk Migalski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai ir João Ferreira.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Zsolt NémethZsolt Németh.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Nirj Deva ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu – dėl Ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga ir Alf Svensson PPE frakcijos vardu – dėl Ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (2011 m. gegužės 9–13 d.) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira ir Cornelis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu ir Patrice Tirolien S&D frakcijos vardu – dėl Ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu – dėl ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (B7-0233/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 7.4.2011.


15. 2010 m. Islandijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2010 m. Islandijos pažangos ataskaita

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, David-Maria Sassoli S&D frakcijos vardu, Pat the Cope Gallagher ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson ir Alain Cadec.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo ir Katarína Neveďalová.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Enikő Győri.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Cristian Dan Preda AFET komiteto vardu – dėl 2010 m. Islandijos pažangos ataskaitos (B7-0226/2011),

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 7.4.2011.


16. 2010 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2010 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev ir Maria Eleni Koppa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos ir Bernd Posselt.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Enikő Győri.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Kristian Vigenin AFET komiteto vardu – dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2010 m. ataskaitos (B7-0225/2011)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 protokolo 7.4.2011.


17. Padėtis Dramblio Kaulo Krante (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Dramblio Kaulo Krante

Zsolt Németh (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Thijs Berman S&D frakcijos vardu, Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Bruno Gollnisch , nepriklausomas Parlamento narys, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Cristian Dan Preda pateiktą klausimą, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler ir Bernd Posselt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder ir Ilda Figueiredo.

Kalbėjo Zsolt Németh.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Krante (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Dramblio Kaulo Kranto (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir ir Miguel Angel Martínez Martínez S&D frakcijos vardu – dėl Dramblio Kaulo Kranto (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Krante (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Dramblio Kaulo Kranto (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Dramblio Kaulo Krante (B7-0262/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 7.4.2011.


(Posėdis sustabdytas 20.35 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

18. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

2011 kovo 31 d. ir balandžio 1 d. Luigi de Magistris, atsižvelgdamas į Katancaro ir Neapolio teismuose vykstančius procesus, pateikė Pirmininkui du prašymus ginti jo imunitetą ir privilegijas.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, šie prašymai buvo perduoti atsakingam Teisės reikalų komitetui.


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE ir GUE/NGL frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

- AFET komitetas: Othmar Karas

- INTA komitetas: Paul Murphy

- CONT komitetas: Paul Rübig vietoj Elisabeth Köstinger

- EMPL komitetas: Heinz K. Becker

- ENVI komitetas: Sophie Auconie

- TRAN komitetas: Hubert Pirker

- REGI komitetas: Brice Hortefeux vietoj Sophie Auconie

- PETI komitetas: Heinz K. Becker

- Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Paul Rübig

- Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Paul Rübig

- Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Paul Murphy

- Delegacija ryšiams su Kanada : Heinz K. Becker

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


20. Europos kaimynystės politikos peržiūra. Rytų aspektas - Europos kaimynystės politikos peržiūra. Pietų aspektas (diskusijos)

Komisijos pareiškimai: Europos kaimynystės politikos peržiūra. Rytų aspektas ir Europos kaimynystės politikos peržiūra. Pietų aspektas

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Mário David PPE frakcijos vardu, Marek Siwiec S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos ir Jacek Saryusz-Wolski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou ir Laima Liucija Andrikienė.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Marek Siwiec AFET komiteto vardu – dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rytų aspekto (B7-0198/2011)

- Mário David AFET komiteto vardu – dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros pietų aspekto (B7-0199/2011)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 7.4.2011 ir punktas 6.9 protokolo 7.4.2011.


21. Seksualinės prievartos naudojimas per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Seksualinės prievartos naudojimas per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Edit Bauer PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Emine Bozkurt ir Kristiina Ojuland.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Anna Záborská.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu – dėl seksualinės prievartos naudojimo per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes ir Maria Eleni Koppa S&D frakcijos vardu – dėl seksualinės prievartos naudojimo per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl seksualinės prievartos naudojimo per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu – dėl seksualinės prievartos naudojimo per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl seksualinės prievartos naudojimo per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose (B7-0248/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.10 protokolo 7.4.2010.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 461.047/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Libor Rouček

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika