Indekss 
Protokols
PDF 254kWORD 213k
Trešdiena, 2011. gada 6. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū - Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem - Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei - Publiskais iepirkums (debates)
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū - Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem - Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei - Publiskais iepirkums (debašu turpināšana)
 7.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Budžeta grozījuma Nr. 1/2011 projekts — III iedaļa — Komisija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.2.ES Solidaritātes fonda izmantošana — 2010. gada plūdi Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Čehijas Republikā, Horvātijā un Rumānijā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.3.Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības zivsaimniecības nolīgums *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.4.Strīdu izšķiršanas mehānisms atbilstoši Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un Jordāniju *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.5.Eiropas Savienības un Marokas nolīgums, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.6.Strīdu izšķiršanas mehānisms atbilstoši Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp EK un Ēģipti *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.7.Ukrainas dalība Savienības programmās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.8.Zivsaimniecības produktu imports no Grenlandes * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  8.9.Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana ***I (balsošana)
  8.10.Eiropas statistika par tūrismu ***I (balsošana)
  8.11.Kopienas finanšu pasākumi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā ***I (balsošana)
  8.12.Zivsaimniecība - pārejas posma tehniskie pasākumi ***I (balsošana)
  8.13.2012. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Parlaments (balsošana)
  8.14.Atļauju piešķiršana un atļaujas piešķiršanas atteikums konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz bērnu attīstību un veselību (balsošana)
  8.15.Eiropas starptautisko ieguldījumu politika (balsošana)
  8.16.Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana (balsošana)
  8.17.Eiropas līmeņa politiskās partijas un noteikumi par to finansēšanu (balsošana)
  8.18.Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū (balsošana)
  8.19.Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem (balsošana)
  8.20.Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Secinājumi Eiropas kodoldrošības jomā pēc kodolnegadījuma Japānā (debates)
 13.Stāvoklis Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (debates)
 14.Ceturtā Apvienoto Nāciju Organizācijas konference par vismazāk attīstītajām valstīm (debates)
 15.Islandes 2010. gada progresa ziņojums (debates)
 16.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2010. gada progresa ziņojums (debates)
 17.Stāvoklis Kotdivuārā (debates)
 18.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana – Austrumu dimensija - Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana – Dienvidu dimensija (debates)
 21.Seksuālās vardarbības izmantošana Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos notiekošajos konfliktos (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/75/EK attiecībā uz vakcināciju pret infekciozo katarālo drudzi (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011).


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Projekts Komisijas regulai, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem kaptāna, karbendazima, ciromazīna, etefona, fenamifosa, tiofanātmetila, triasulfurona un tritikonazola atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - termiņš: 24/05/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. .../..., ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un noteiktiem sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - termiņš: 30/06/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Projekts Komisijas lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2004/452/EK, ar ko nosaka to struktūru sarakstu, kuru pētniekiem zinātniskiem nolūkiem atļauts piekļūt konfidenciāliem datiem (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - termiņš: 01/07/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. .../..., ar ko 2011. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - termiņš: 25/06/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


4. Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū - Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem - Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei - Publiskais iepirkums (debates)

Ziņojums par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū [2010/2289(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A7-0083/2011).

Ziņojums par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem [2010/2278(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011).

Ziņojums par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmei [2010/2277(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011).

Komisijas paziņojums: Publiskais iepirkums.

Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos un Cristian Silviu Buşoi iepazīstināja ar ziņojumiem.

Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja).

Uzstājās Josefa Andrés Barea (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Diogo Feio (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Raffaele Baldassarre (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Liisa Jaakonsaari (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Jürgen Creutzmann (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Francesco De Angelis (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Sophie Auconie (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Piotr Borys (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Toine Manders (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Wim van de Camp (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Erminia Mazzoni (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja).

(Debates tika pārtrauktas.)


5. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu par bēgļu kuģa nogrimšanu Itālijas salas Lampedūzas tuvumā un godināja to upuru piemiņu, kuri gāja bojā Akvilas zemestrīcē pirms diviem gadiem.


6. Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū - Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem - Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei - Publiskais iepirkums (debašu turpināšana)

Ziņojums par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū [2010/2289(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A7-0083/2011).

Ziņojums par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem [2010/2278(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011).

Ziņojums par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmei [2010/2277(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011).

Komisijas paziņojums: Publiskais iepirkums.

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Morten Løkkegaard ALDE grupas vārdā, Emilie Turunen Verts/ALE grupas vārdā, Malcolm Harbour ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz Nicole Sinclaire uzdoto zilās kartītes jautājumu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Matteo Salvini EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire par zilās kartītes procedūru, Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel un Philippe Juvin.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati un George Sabin Cutaş.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt un Sylvana Rapti.

Uzstājās Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos un Cristian Silviu Buşoi.

Uzstājās Nicole Sinclaire, kas sniedza personisku paziņojumu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 6. aprīļa 8.18. punkts, 2011. gada 6. aprīļa 8.19. punkts un 2011. gada 6. aprīļa 8.20. punkts.

Balsošana par Komisijas paziņojumu "Publiskais iepirkums" notiks nākamajā sesijā.


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Rumānijas Republikas kompetentās iestādes ir nosūtījušas Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu atcelt Adrian Severin deputāta imunitāti.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.

°
° ° °

Uzstājās Sonia Alfano par Akvilas zemestrīces otro gadadienu, kā arī David-Maria Sassoli un Rui Tavares par kuģi, kurš nogrimis Itālijas salas Lampedūzas tuvumā un uz kura atradās aptuveni 300 cilvēku.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja kuģa katastrofas upurus.

Uzstājās Bruno Gollnisch un Cristiana Muscardini.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Budžeta grozījuma Nr. 1/2011 projekts — III iedaļa — Komisija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2011 projektu, III iedaļa – Komisija [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0128).


8.2. ES Solidaritātes fonda izmantošana — 2010. gada plūdi Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Čehijas Republikā, Horvātijā un Rumānijā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A7-0114/2011).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0129).


8.3. Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības zivsaimniecības nolīgums *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, kurā noteiktas zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0130).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.4. Strīdu izšķiršanas mehānisms atbilstoši Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un Jordāniju *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu protokola veidā starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0131).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.5. Eiropas Savienības un Marokas nolīgums, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam attiecībā uz Eiropas Savienības un Marokas nolīguma noslēgšanu, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0132).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.6. Strīdu izšķiršanas mehānisms atbilstoši Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp EK un Ēģipti *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu protokola veidā starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Gianluca Susta (A7-0068/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0133).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.7. Ukrainas dalība Savienības programmās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par vispārējiem principiem Ukrainas dalībai Savienības programmās [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0134).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.8. Zivsaimniecības produktu imports no Grenlandes * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas Savienībā no Grenlandes [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0135).


8.9. Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu (pārstrādāta redakcija) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0136).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0136).


8.10. Eiropas statistika par tūrismu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Brian Simpson (A7-0329/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0137).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0137).


8.11. Kopienas finanšu pasākumi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2006. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A7-0017/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0138).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0138).


8.12. Zivsaimniecība - pārejas posma tehniskie pasākumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009, ar ko nosaka pārejas posma tehniskos pasākumus laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Estelle Grelier (A7-0024/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0139).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0139).


8.13. 2012. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2012. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Parlaments [2011/2018(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0140).

Uzstāšanās

Referents José Manuel Fernandes sniedza tehnisku precizējumu attiecībā uz budžeta 4 0 0. pantu.


8.14. Atļauju piešķiršana un atļaujas piešķiršanas atteikums konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz bērnu attīstību un veselību (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0227/2011.

(Īstenošanas pasākumi – Reglamenta 88. panta 4. punkts – skatīt 2011. gada 24. marta sēdes protokola 3. punktu.)

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Glenis Willmott un Esther de Lange runāja par rezolūcijas priekšlikumu.


8.15. Eiropas starptautisko ieguldījumu politika (balsošana)

Ziņojums par turpmāko Eiropas starptautisko ieguldījumu politiku [2010/2203(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Kader Arif (A7-0070/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0141).


8.16. Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — Krāpšanas apkarošana — 2009. gada pārskats [2010/2247(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0142).


8.17. Eiropas līmeņa politiskās partijas un noteikumi par to finansēšanu (balsošana)

Ziņojums par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu [2010/2201(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Marietta Giannakou (A7-0062/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0143).


8.18. Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū (balsošana)

Ziņojums par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū [2010/2289(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A7-0083/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0144).


8.19. Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem (balsošana)

Ziņojums par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem [2010/2278(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0145).

Uzstāšanās

Jürgen Creutzmann ALDE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu 2. grozījumam. Šo mutisko grozījumu nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


8.20. Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei (balsošana)

Ziņojums par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmei [2010/2277(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0146).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Luis Manuel Capoulas Santos ieteikumsA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan un Syed Kamall

Carmen Fraga Estévez ziņojums A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Sylvie Guillaume ziņojums – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt un Gerard Batten

Brian Simpson ziņojums – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica un Seán Kelly

Estelle Grelier ziņojums – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica un Jim Higgins

João Ferreira ziņojums – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

José Manuel Fernandes ziņojums – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula un Nicole Sinclaire

Cătălin Sorin Ivan ziņojums – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi un Marian Harkin

Marietta Giannakou ziņojums – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt un Nicole Sinclaire

Sandra Kalniete ziņojums – A7-0083/2011

Roberta Angelilli un Emma McClarkin

António Fernando Correia De Campos ziņojums – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík un Morten Messerschmidt

Cristian Silviu Buşoi ziņojums – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin un Andrzej Grzyb


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Franz Obermayr ir paziņojis, ka viņš tehnisku iemeslu dēļ nav varējis piedalīties balsošanā par João Ferreira ziņojumu - A7-0017/2011.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.25 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Evelyne Gebhardt ir informējusi, ka viņa bija klāt 2011. gada 4. aprīļa sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.


12. Secinājumi Eiropas kodoldrošības jomā pēc kodolnegadījuma Japānā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Secinājumi Eiropas kodoldrošības jomā pēc kodolnegadījuma Japānā.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Giles Chichester ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig un Corinne Lepage, lai uzdotu divus zilās kartītes jautājumus Catherine Trautmann, kura uz tiem atbildēja, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, kas atbildēja arī uz Rebecca Harms uzdoto zilās kartītes jautājumu, Giles Chichester, lai atgādinātu Reglamenta noteikumus, Michael Cramer, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Herbert Reul, kurš uz to atbildēja, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, kurš atbildēja arī uz trijiem Sonia Alfano, Judith A. Merkies un Hannes Swoboda uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem, Richard Seeber un Marian-Jean Marinescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness un Kriton Arsenis.

Uzstājās Günther Oettinger un Enikő Győri.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj un Jean-Pierre Audy PPE grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog S&D grupas vārdā - par Komisijas paziņojumu „Secinājumi, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā” (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański un Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0240/2011);

- Lena Ek un Fiona Hall ALDE grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0243/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.2. punkts.


13. Stāvoklis Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā, Bahreinā un Jemenā.

Zsolt Németh (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi un María Muñiz De Urquiza.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig un Diane Dodds.

Uzstājās Zsolt Németh.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten un Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par Sīriju, Bahreinu un Jemenu (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Konrad Szymański ECR grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon un Boris Zala S&D grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0255/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.3. punkts.


14. Ceturtā Apvienoto Nāciju Organizācijas konference par vismazāk attīstītajām valstīm (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ceturtā Apvienoto Nāciju Organizācijas konference par vismazāk attīstītajām valstīm.

Zsolt Németh (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Eleni Theocharous PPE grupas vārdā, Thijs Berman S&D grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Nirj Deva ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz Thijs Berman uzdoto zilās kartītes jautājumu, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, kas atbildēja arī uz Nirj Deva uzdoto zilās kartītes jautājumu, un Marek Henryk Migalski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai un João Ferreira.

Uzstājās Štefan Füle un Zsolt Németh.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Nirj Deva un Jan Zahradil ECR grupas vārdā - par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ceturto konferenci par vismazāk attīstītajām valstīm (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga un Alf Svensson PPE grupas vārdā - par ANO 4. konferenci par vismazāk attīstītajām valstīm (2011. gada 9.–13. maijs) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ceturto konferenci par vismazāk attīstītajām valstīm (LDC-IV) (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira un Cornelis de Jong GUE/NGL grupas vārdā - par Ceturto Apvienoto Nāciju Organizācijas konferenci par vismazāk attīstītajām valstīm (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu un Patrice Tirolien S&D grupas vārdā - par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ceturto konferenci par vismazāk attīstītajām valstīm (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā - par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ceturto konferenci par vismazāk attīstītajām valstīm (B7-0233/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.4. punkts.


15. Islandes 2010. gada progresa ziņojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Islandes 2010. gada progresa ziņojums.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, David-Maria Sassoli S&D grupas vārdā, Pat the Cope Gallagher ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, David Campbell Bannerman EFD grupas vārdā, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson un Alain Cadec.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo un Katarína Neveďalová.

Uzstājās Štefan Füle un Enikő Győri.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Cristian Dan Preda AFET komitejas vārdā - par Islandes 2010. gada progresa ziņojumu (B7-0226/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.5. punkts.


16. Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2010. gada progresa ziņojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2010. gada progresa ziņojums.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Kristian Vigenin S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz Bernd Posselt uzdoto zilās kartītes jautājumu, Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev un Maria Eleni Koppa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos un Bernd Posselt.

Uzstājās Štefan Füle un Enikő Győri.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Kristian Vigenin AFET komitejas vārdā - attiecībā uz 2010. gada progresa ziņojumu par Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (B7-0225/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.6. punkts.


17. Stāvoklis Kotdivuārā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kotdivuārā.

Zsolt Németh (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Thijs Berman S&D grupas vārdā, Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz Cristian Dan Preda uzdoto zilās kartītes jautājumu, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler un Bernd Posselt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder un Ilda Figueiredo.

Uzstājās Zsolt Németh.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par stāvokli Kotdivuāras Republikā (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā - par Kotdivuāru (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par Kotdivuāru (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir un Miguel Angel Martínez Martínez S&D grupas vārdā - par Kotdivuāru (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei un Elena Băsescu PPE grupas vārdā - par stāvokli Kotdivuārā (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā - par Kotdivuāru (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par stāvokli Kotdivuārā (B7-0262/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.7. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.35 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

18. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

2011. gada 31. martā un 1. aprīlī Luigi de Magistris iesniedza priekšsēdētājam divus pieprasījumus aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar lietām, ko izskata Katandzāro un Neapoles tiesas.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu šie pieprasījumi ir nodoti atbildīgajai komitejai, proti, Juridiskajai komitejai.


19. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE grupas un GUE/NGL grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

- AFET komiteja: Othmar Karas

- INTA komiteja: Paul Murphy

- CONT komiteja: Paul Rübig aizstāj Elisabeth Köstinger

- EMPL komiteja: Heinz K. Becker

- ENVI komiteja: Sophie Auconie

- TRAN komiteja: Hubert Pirker

- REGI komiteja: Brice Hortefeux aizstāj Sophie Auconie

- PETI komiteja: Heinz K. Becker

- Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Paul Rübig

- Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un ar Arābu Magribas savienību: Paul Rübig

- Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Paul Murphy

- Delegācija attiecībām ar Kanādu: Heinz K. Becker

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


20. Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana – Austrumu dimensija - Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana – Dienvidu dimensija (debates)

Komisijas paziņojumi: Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana – Austrumu dimensija un Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana – Dienvidu dimensija.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Mário David PPE grupas vārdā, Marek Siwiec S&D grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos un Jacek Saryusz-Wolski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou un Laima Liucija Andrikienė.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Marek Siwiec AFET komitejas vārdā - par Eiropas kaimiņattiecību politikas austrumu dimensijas pārskatu (B7-0198/2011);

- Mário David AFET komitejas vārdā - par Eiropas kaimiņattiecību politikas dienvidu dimensijas pārskatīšanu (B7-0199/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.8. punkts un 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.9. punkts.


21. Seksuālās vardarbības izmantošana Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos notiekošajos konfliktos (debates)

Komisijas paziņojums: Seksuālās vardarbības izmantošana Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos notiekošajos konfliktos.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Edit Bauer PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Emine Bozkurt un Kristiina Ojuland.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Anna Záborská.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini un Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā - par seksuālās vardarbības izmantošanu konfliktos Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes un Maria Eleni Koppa S&D grupas vārdā - par seksuālās vardarbības izmantošanu konfliktos Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par seksuālās vardarbības izmantošanu konfliktos Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda un Elena Băsescu PPE grupas vārdā - par seksuālās vardarbības izmantošanu konfliktos Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par seksuālās vardarbības izmantošanu konfliktos Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos (B7-0248/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.10. punkts.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 461.047/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Libor Rouček

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika