Index 
Notulen
PDF 253kWORD 194k
Woensdag 6 april 2011 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Governance en partnerschap op de interne markt - De interne markt voor Europeanen - Een interne markt voor ondernemingen en groei - Overheidsopdrachten (debat)
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Governance en partnerschap op de interne markt - De interne markt voor Europeanen - Een interne markt voor ondernemingen en groei - Overheidsopdrachten (voortzetting van het debat)
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Stemmingen
  
8.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2011 - Afdeling III - Commissie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU - Overstromingen in 2010 in Polen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Kroatië en Roemenië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Visserijovereenkomst tussen de EG en de Comoren *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.De beslechting van geschillen in verband met de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Jordanië *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Overeenkomst tussen de EU en Marokko tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Egypte *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Deelname van Oekraïne aan EU-programma’s *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Invoer van visserijproducten uit Groenland * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.9.Verlening en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***I (stemming)
  
8.10.Europese statistieken over toerisme ***I (stemming)
  
8.11.Communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht ***I (stemming)
  
8.12.Visserij - Technische overgangsmaatregelen ***I (stemming)
  
8.13.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (stemming)
  
8.14.Verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen betreffende de ontwikkeling en gezondheid van kinderen (stemming)
  
8.15.Het Europees internationaal investeringsbeleid (stemming)
  
8.16.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)
  
8.17.De financiering van politieke partijen op Europees niveau (stemming)
  
8.18.Governance en partnerschap op de interne markt (stemming)
  
8.19.De interne markt voor Europeanen (stemming)
  
8.20.Een interne markt voor ondernemingen en groei (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Lering uit het kernongeval in Japan voor de veiligheid van de kernenergie in Europa (debat)
 13.Toestand in Syrië, Bahrein en Jemen (debat)
 14.Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (debat)
 15.Voortgangsverslag 2010 over IJsland (debat)
 16.Voortgangsverslag 2010 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 17.De situatie in Ivoorkust (debat)
 18.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de oostelijke dimensie - Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de zuidelijke dimensie (debat)
 21.Gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

Het volgende document is ontvangen van de commissie AGRI:

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/75/EG wat vaccinatie tegen bluetongue betreft (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor captan, carbendazim, cyromazine, ethefon, fenamifos, thiofanaat-methyl, triasulfuron en triticonazool in of op bepaalde producten (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - termijn: 24/05/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vergunningen en bepaalde certificaten voor luchtverkeersleiders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - termijn: 30/06/2011)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Ontwerpbesluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2004/452/EG tot vaststelling van een lijst van organen waarvan de onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden toegang kunnen krijgen tot vertrouwelijke gegevens (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - termijn: 01/07/2011)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie tot opstelling voor 2011 van de “Prodcom-lijst” van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - termijn: 25/06/2011)
verwezen naar ten principale: ITRE


4. Governance en partnerschap op de interne markt - De interne markt voor Europeanen - Een interne markt voor ondernemingen en groei - Overheidsopdrachten (debat)

Verslag over governance en partnerschap op de interne markt [2010/2289(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Verslag over de interne markt voor Europeanen [2010/2278(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Verslag over een interne markt voor ondernemingen en groei [2010/2277(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Verklaring van de Commissie: Overheidsopdrachten

Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos en Cristian Silviu Buşoi leiden hun verslagen in.

Michel Barnier (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Josefa Andrés Barea (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Diogo Feio (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Raffaele Baldassarre (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Liisa Jaakonsaari (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jürgen Creutzmann (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Francesco De Angelis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Sophie Auconie (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Piotr Borys (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Toine Manders (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Erminia Mazzoni (rapporteur voor advies van de Commissie PETI).

(Het debat wordt onderbroken)


5. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van het zinken van een boot met vluchtelingen bij het Italiaanse eiland Lampedusa en herdenkt de slachtoffers van de aardbeving van Aquila, die twee jaar geleden plaatsvond.


6. Governance en partnerschap op de interne markt - De interne markt voor Europeanen - Een interne markt voor ondernemingen en groei - Overheidsopdrachten (voortzetting van het debat)

Verslag over governance en partnerschap op de interne markt [2010/2289(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Verslag over de interne markt voor Europeanen [2010/2278(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Verslag over een interne markt voor ondernemingen en groei [2010/2277(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Verklaring van de Commissie: Overheidsopdrachten

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Matteo Salvini, namens de EFD-Fractie, Nicole Sinclaire, over de “blauwe kaart”-procedure, Laurence J.A.J. Stassen, niet-ingeschrevene, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel en Philippe Juvin.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati en George Sabin Cutaş.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt en Sylvana Rapti.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos en Cristian Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire voor een persoonlijk feit.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.18 van de notulen van 6.4.2011, punt 8.19 van de notulen van 6.4.2011 en punt 8.20 van de notulen van 6.4.2011.

De stemming over de verklaring van de Commissie over "Overheidsopdrachten" zal plaatsvinden tijdens de volgende vergaderperiode.


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde autoriteiten van de Republiek Roemenië hebben de Voorzitter van het Europees Parlement verzocht om opheffing van de parlementaire immuniteit van Adrian Severin.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sonia Alfano over het feit dat twee jaar geleden de aardbeving van Aquila plaatsvond, en David-Maria Sassoli en Rui Tavares over het zinken van een boot met ongeveer 300 mensen aan boord in de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht voor de slachtoffers van de schipbreuk.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch en Cristiana Muscardini.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2011 - Afdeling III - Commissie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, Afdeling III - Commissie [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0128)


8.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU - Overstromingen in 2010 in Polen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Kroatië en Roemenië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0114/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0129)


8.3. Visserijovereenkomst tussen de EG en de Comoren *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0130)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.4. De beslechting van geschillen in verband met de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Jordanië *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een protocol tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0131)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.5. Overeenkomst tussen de EU en Marokko tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0132)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.6. Regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Egypte *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een protocol tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0133)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.7. Deelname van Oekraïne aan EU-programma’s *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne over de algemene beginselen voor de deelname van Oekraïne aan EU-programma's [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0134)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.8. Invoer van visserijproducten uit Groenland * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de invoer in de Europese Unie van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en bijproducten daarvan uit Groenland [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0135)


8.9. Verlening en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0136)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0136)


8.10. Europese statistieken over toerisme ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Brian Simpson (A7-0329/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0137)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0137)


8.11. Communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A7-0017/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0138)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0138)


8.12. Visserij - Technische overgangsmaatregelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1288/2009 van de Raad tot vaststelling van technische overgangsmaatregelen van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2011 [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0139)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0139)


8.13. Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement [2011/2018(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0140)

Het woord werd gevoerd door:

José Manuel Fernandes, rapporteur, om een technische correctie inzake artikel 400 aan te brengen.


8.14. Verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen betreffende de ontwikkeling en gezondheid van kinderen (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0227/2011

(Uitvoeringsmaatregelen – artikel 88, lid 4, van het Reglement – zie punt 3 van de notulen van 24.3.2011)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Glenis Willmott en Esther de Lange over de ontwerpresolutie.


8.15. Het Europees internationaal investeringsbeleid (stemming)

Verslag over het toekomstig Europees internationaal investeringsbeleid [2010/2203(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Kader Arif (A7-0070/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0141)


8.16. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding – Jaarverslag 2009 [2010/2247(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0142)


8.17. De financiering van politieke partijen op Europees niveau (stemming)

Verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau [2010/2201(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0143)


8.18. Governance en partnerschap op de interne markt (stemming)

Verslag over governance en partnerschap op de interne markt [2010/2289(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0144)


8.19. De interne markt voor Europeanen (stemming)

Verslag over de interne markt voor Europeanen [2010/2278(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0145)

Het woord werd gevoerd door:

Jürgen Creutzmann, namens de ALDE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen op amendement 2. Het mondeling amendement werd niet in aanmerking genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten


8.20. Een interne markt voor ondernemingen en groei (stemming)

Verslag over een interne markt voor ondernemingen en groei [2010/2277(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0146)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Luis Manuel Capoulas SantosA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Verslag Sylvie Guillaume – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt en Gerard Batten

Verslag Brian Simpson – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica en Seán Kelly

Verslag Estelle Grelier – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica en Jim Higgins

Verslag João Ferreira – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Verslag José Manuel Fernandes – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula en Nicole Sinclaire

Verslag Cătălin Sorin Ivan – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi en Marian Harkin

Verslag Marietta Giannakou – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt en Nicole Sinclaire

Verslag Sandra Kalniete – A7-0083/2011

Roberta Angelilli en Emma McClarkin

Verslag António Fernando Correia De Campos – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík en Morten Messerschmidt

Verslag Cristian Silviu Buşoi – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin en Andrzej Grzyb


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Franz Obermayr heeft laten weten om technische redenen niet aan de stemming te hebben kunnen deelnemen over het verslag João Ferreira - A7-0017/2011.


(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Evelyne Gebhardt heeft laten weten dat zij tijdens de vergadering van 4 april 2011 weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.


12. Lering uit het kernongeval in Japan voor de veiligheid van de kernenergie in Europa (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Lering uit het kernongeval in Japan voor de veiligheid van de kernenergie in Europa

Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Giles Chichester, namens de ECR-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig en Corinne Lepage, om een “blauwe kaart”-vraag te stellen aan Catherine Trautmann die hierop ingaat, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Giles Chichester, om te wijzen op het Reglement, Michael Cramer, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Herbert Reul die hierop ingaat, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, die tevens ingaat op drie “blauwe kaart”-vragen van Sonia Alfano, Judith A. Merkies en Hannes Swoboda, Richard Seeber en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness en Kriton Arsenis.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Enikő Győri.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj en Jean-Pierre Audy, namens de PPE-Fractie, over de lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, over de verklaring van de Commissie - lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański en Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, over de lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa (B7-0240/2011);

- Lena Ek en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, over de lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de voor de nucleaire veiligheid in Europa te trekken lering uit het nucleaire ongeluk in Japan (B7-0243/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 7.4.2011.


13. Toestand in Syrië, Bahrein en Jemen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Toestand in Syrië, Bahrein en Jemen

Zsolt Németh (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi en María Muñiz De Urquiza.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig en Diane Dodds.

Het woord wordt gevoerd door Zsolt Németh.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten en Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Syrië, Bahrein en Jemen (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over Syrië, Bahrein en Jemen (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Syrië, Bahrein en Jemen (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Syrië, Bahrein en Jemen (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Syrië, Bahrein en Jemen (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Syrië, Bahrein en Jemen (B7-0255/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 7.4.2011.


14. Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen

Zsolt NémethZsolt Németh (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eleni Theocharous, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thijs Berman, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nirj Deva, en Marek Henryk Migalski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Zsolt NémethZsolt Németh.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Nirj Deva en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, over de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga en Alf Svensson, namens de PPE-Fractie, over de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (9-13 mei 2011) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (MOL - IV) (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira en Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu en Patrice Tirolien, namens de S&D-Fractie, over de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, over de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (B7-0233/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 7.4.2011.


15. Voortgangsverslag 2010 over IJsland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2010 over IJsland

Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, David-Maria Sassoli, namens de S&D-Fractie, Pat the Cope Gallagher, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, Nick Griffin, niet-ingeschrevene, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson en Alain Cadec.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo en Katarína Neveďalová.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Enikő Győri.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2010 over IJsland (B7-0226/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 7.4.2011.


16. Voortgangsverslag 2010 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2010 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev en Maria Eleni Koppa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos en Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Enikő Győri.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Kristian Vigenin, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2010 betreffende de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B7-0225/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 7.4.2011.


17. De situatie in Ivoorkust (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Ivoorkust

Zsolt Németh (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler en Bernd Posselt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder en Ilda Figueiredo.

Het woord wordt gevoerd door Zsolt Németh.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Republiek Ivoorkust (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas en Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, over Ivoorkust (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Ivoorkust (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir en Miguel Angel Martínez Martínez, namens de S&D-Fractie, over Ivoorkust (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Ivoorkust (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over Ivoorkust (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Ivoorkust (B7-0262/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 7.4.2011.


(De vergadering wordt om 20.35 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

18. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Op 31 maart en 1 april 2011 heeft Luigi de Magistris bij de Voorzitter twee verzoeken ingediend om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten in verband met twee lopende gerechtelijke procedures respectievelijk bij de rechtbank van Catanzaro en de rechtbank van Napels.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement worden beide verzoeken naar de ter zake bevoegde Commissie juridische zaken verwezen.


19. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE en GUE/NGL-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

- Commissie AFET: Othmar Karas

- Commissie INTA: Paul Murphy

- Commissie CONT: Paul Rübig in de plaats van Elisabeth Köstinger

- Commissie EMPL: Heinz K. Becker

- Commissie ENVI: Sophie Auconie

- Commissie TRAN: Hubert Pirker

- Commissie REGI: Brice Hortefeux in de plaats van Sophie Auconie

- Commissie PETI: Heinz K. Becker

- Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Paul Rübig

- Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Paul Rübig

- Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: Paul Murphy

- Delegatie voor de betrekkingen met Canada: Heinz K. Becker

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


20. Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de oostelijke dimensie - Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de zuidelijke dimensie (debat)

Verklaringen van de Commissie: Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de oostelijke dimensie en Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de zuidelijke dimensie

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Mário David, namens de PPE-Fractie, Marek Siwiec, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos en Jacek Saryusz-Wolski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou en Laima Liucija Andrikienė.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marek Siwiec, namens de Commissie AFET, over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid – de oostelijke dimensie (B7-0198/2011)

- Mário David, namens de Commissie AFET, over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid – de zuidelijke dimensie (B7-0199/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 7.4.2011 en punt 6.9 van de notulen van 7.4.2011.


21. Gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (debat)

Verklaring van de Commissie: Gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Edit Bauer, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Emine Bozkurt en Kristiina Ojuland.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over het gebruik van seksueel geweld in de conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes en Maria Eleni Koppa, namens de S&D-Fractie, over het gebruik van seksueel geweld in de conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, over het gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over het gebruik van seksueel geweld in de conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over het gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (B7-0248/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 7.4.2010.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 461.047/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Libor Rouček

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid