Indeks 
Protokół
PDF 256kWORD 227k
Środa, 6 kwietnia 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Ład i partnerstwo na jednolitym rynku - Jednolity rynek dla Europejczyków - Jednolity rynek przyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu - Zamówienia publiczne (debata)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Ład i partnerstwo na jednolitym rynku - Jednolity rynek dla Europejczyków - Jednolity rynek przyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu - Zamówienia publiczne (ciąg dalszy debaty)
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 8.Głosowanie
  
8.1.Projekt budżetu korygującego nr 1/2011 - Sekcja III - Komisja (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - powodzie w 2010 r. w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Chorwacji i Rumunii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Umowa w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Mechanizm rozwiązywania sporów w Układzie eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między WE a Jordanią *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Umowa między UE a Marokiem ustanawiająca mechanizm rozstrzygania sporów *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Mechanizm rozstrzygania sporów w Układzie eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między WE a Egiptem *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Udział Ukrainy w programach unijnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Przywóz produktów rybołówstwa z Grenlandii * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Udzielanie i cofanie ochrony międzynarodowej ***I (głosowanie)
  
8.10.Statystyki europejskie w dziedzinie turystyki ***I (głosowanie)
  
8.11.Wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza ***I (głosowanie)
  
8.12.Rybołówstwo - przejściowe środki techniczne ***I (głosowanie)
  
8.13.Preliminarz wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 - sekcja I - Parlament (głosowanie)
  
8.14.Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (głosowanie)
  
8.15.Europejska polityka inwestycji międzynarodowych (głosowanie)
  
8.16.Ochrona interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  
8.17.Partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich finansowania (głosowanie)
  
8.18.Ład i partnerstwo na jednolitym rynku (głosowanie)
  
8.19.Jednolity rynek dla Europejczyków (głosowanie)
  
8.20.Jednolity rynek sprzyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wnioski, jakie należy wyciągnąć z wypadku jądrowego w Japonii dla bezpieczeństwa jądrowego w Europie (debata)
 13.Sytuacja w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (debata)
 14.Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych (debata)
 15.Sprawozdanie z postępów Islandii w roku 2010 (debata)
 16.Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r. (debata)
 17.Sytuacja na Wybrzeżu Kości Słoniowej (debata)
 18.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiar wschodni - Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar południowy (debata)
 21.Stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujący dokument złożyła komisja AGRI:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/75/WE w zakresie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)


3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - termin: 24/05/2011)
odesłany do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr …/… ustanawiającego szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - termin: 30/06/2011)
odesłany do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Projekt decyzji Komisji zmieniającej decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - termin: 01/07/2011)
odesłany do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… ustanawiającego na 2011 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - termin: 25/06/2011)
odesłany do komisji przedm. właśc.: ITRE


4. Ład i partnerstwo na jednolitym rynku - Jednolity rynek dla Europejczyków - Jednolity rynek przyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu - Zamówienia publiczne (debata)

Sprawozdanie w sprawie ładu i partnerstwa na jednolitym rynku [2010/2289(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków [2010/2278(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu [2010/2277(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Oświadczenie Komisji: Zamówienia publiczne

Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos i Cristian Silviu Buşoi przedstawili sprawozdania.

Michel Barnier (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrała Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady).

Głos zabrali: Josefa Andrés Barea (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Diogo Feio (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Liisa Jaakonsaari (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jürgen Creutzmann (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Francesco De Angelis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Sophie Auconie (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Piotr Borys (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Toine Manders (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) i Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE).

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Erminia Mazzoni (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI).

(Przerwanie debaty)


5. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący wydał oświadczenie w związku z zatonięciem niedaleko wyspy Lampeduza statku przewożącego uchodźców oraz uczcił pamięć ofiar trzęsienia ziemi w Aquila, które miało miejsce dwa lata temu.


6. Ład i partnerstwo na jednolitym rynku - Jednolity rynek dla Europejczyków - Jednolity rynek przyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu - Zamówienia publiczne (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie w sprawie ładu i partnerstwa na jednolitym rynku [2010/2289(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków [2010/2278(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu [2010/2277(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Oświadczenie Komisji: Zamówienia publiczne

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Nicole Sinclaire, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Matteo Salvini w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire, z sprawie procedury „niebieskiej kartki”, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel i Philippe Juvin.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati i George Sabin Cutaş.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt i Sylvana Rapti.

Głos zabrali: Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos i Cristian Silviu Buşoi.

Głos zabrała Nicole Sinclaire w sprawie osobistej.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.18 protokołu z dnia 6.4.2011, pkt 8.19 protokołu z dnia 6.4.2011 i pkt 8.20 protokołu z dnia 6.4.2011.

Głosowanie nad oświadczeniem Komisji z sprawie „Zamówień publicznych” odbędzie się z czasie kolejnej sesji plenarnej.


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

7. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy Republiki Rumunii skierowały do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu posła Adriana Severina.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.

°
° ° °

Głos zabrali: Sonia Alfano w sprawie drugiej rocznicy trzęsienia ziemi w Aquila oraz David-Maria Sassoli i Rui Tavares w sprawie zatonięcia na morzu w pobliżu włoskiej wyspy Lampeduza statku, na którego pokładzie znajdowało się około 300 osób.

Parlament uczcił pamięć ofiar katastrofy minutą ciszy.

Głos zabrali: Bruno Gollnisch i Cristiana Muscardini.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Projekt budżetu korygującego nr 1/2011 - Sekcja III - Komisja (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2011 na rok budżetowy 2011 - Sekcja III - Komisja [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0128)


8.2. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - powodzie w 2010 r. w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Chorwacji i Rumunii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0114/2011)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0129)


8.3. Umowa w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0130)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.4. Mechanizm rozwiązywania sporów w Układzie eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między WE a Jordanią *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0131)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.5. Umowa między UE a Marokiem ustanawiająca mechanizm rozstrzygania sporów *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiającej mechanizm rozstrzygania sporów [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0132)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.6. Mechanizm rozstrzygania sporów w Układzie eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między WE a Egiptem *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Arabską Republiką Egiptu [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0133)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.7. Udział Ukrainy w programach unijnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącego zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0134)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.8. Przywóz produktów rybołówstwa z Grenlandii * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0135)


8.9. Udzielanie i cofanie ochrony międzynarodowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich (przekształcenie) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0136)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0136)


8.10. Statystyki europejskie w dziedzinie turystyki ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki europejskiej w dziedzinie turystyki [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0329/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0137)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0137)


8.11. Wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0017/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0138)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0138)


8.12. Rybołówstwo - przejściowe środki techniczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0139)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0139)


8.13. Preliminarz wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 - sekcja I - Parlament (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament [2011/2018(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0140)

Wystąpienie

José Manuel Fernandes, sprawozdawca, z celu zgłoszenia zmiany technicznej do art. 400.


8.14. Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0227/2011

(Środki wykonawcze – art. 88 ust. 4 Regulaminu – patrz pkt 3 protokołu z dnia 24.3.2011)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienia

Glenis Willmott i Esther de Lange w sprawie projektu rezolucji.


8.15. Europejska polityka inwestycji międzynarodowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych [2010/2203(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Kader Arif (A7-0070/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0141)


8.16. Ochrona interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych – Sprawozdanie roczne za 2009 r. [2010/2247(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0142)


8.17. Partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich finansowania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania [2010/2201(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0143)


8.18. Ład i partnerstwo na jednolitym rynku (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ładu i partnerstwa na jednolitym rynku [2010/2289(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0144)


8.19. Jednolity rynek dla Europejczyków (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków [2010/2278(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0145)

Wystąpienie

Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE, w celu przedstawienia poprawki ustnej do poprawki 2. Poprawka ustna nie została przyjęta, gdyż ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tego wniosku.


8.20. Jednolity rynek sprzyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu [2010/2277(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0146)


9. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Zalecenie Luis Manuel Capoulas SantosA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Sprawozdanie Sylvie Guillaume – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt i Gerard Batten

Sprawozdanie Brian Simpson – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica i Seán Kelly

Sprawozdanie Estelle Grelier – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica i Jim Higgins

Sprawozdanie João Ferreira – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Sprawozdanie José Manuel Fernandes – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula i Nicole Sinclaire

Sprawozdanie Cătălin Sorin Ivan – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi i Marian Harkin

Sprawozdanie Marietta Giannakou – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt i Nicole Sinclaire

Sprawozdanie Sandra Kalniete – A7-0083/2011

Roberta Angelilli i Emma McClarkin

Sprawozdanie António Fernando Correia De Campos – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík i Morten Messerschmidt

Sprawozdanie Cristian Silviu Buşoi – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin i Andrzej Grzyb


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Franz Obermayr poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udziału w głosowaniu nad sprawozdaniem João Ferreira - A7-0017/2011.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.25 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Evelyne Gebhardt poinformowała, iż była obecna na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.


12. Wnioski, jakie należy wyciągnąć z wypadku jądrowego w Japonii dla bezpieczeństwa jądrowego w Europie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wnioski, jakie należy wyciągnąć z wypadku jądrowego w Japonii dla bezpieczeństwa jądrowego w Europie

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Giles Chichester w imieniu grupy ECR, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig i Corinne Lepage, w celu skierowania dwóch pytań zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” do Catherine Trautmann, która udzieliła na nie odpowiedzi, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Rebecca Harms, Giles Chichester, w celu przywołania Regulaminu, Michael Cramer, by zadać pytanie zgodnie z procedurą„niebieskiej kartki” Herbertowi Reulowi, który udzielił na nie odpowiedzi, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, która odpowiedziała również na trzy pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sonię Alfano, Judith A. Merkies i Hannesa Swobodę, Richard Seeber i Marian-Jean Marinescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness i Kriton Arsenis.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Enikő Győri.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj i Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni jądrowej w Japonii (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański i Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii (B7-0240/2011);

- Lena Ek i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni jądrowej w Japonii (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii (B7-0243/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 7.4.2011.


13. Sytuacja w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja w Syrii, Bahrajnie i Jemenie

Zsolt Németh (urzędujący Przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi i María Muñiz De Urquiza.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig i Diane Dodds.

Głos zabrał Zsolt Németh.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten i Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Syrii, Bahrajnu i Jemenu (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Konrad Szymański w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon i Boris Zala w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (B7-0255/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 7.4.2011.


14. Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych

Zsolt NémethZsolt Németh (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Eleni Theocharous w imieniu grupy PPE, Thijs Berman w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys niezrzeszony, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Thijsa Bermana, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nirja Devę, oraz Marek Henryk Migalski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai i João Ferreira.

Głos zabrali: Štefan Füle i Zsolt NémethZsolt Németh.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Nirj Deva i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR w sprawie czwartej konferencji ONZ poświęconej krajom najsłabiej rozwiniętym (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga i Alf Svensson w imieniu grupy PPE w sprawie czwartej konferencji ONZ poświęconej krajom najsłabiej rozwiniętym (9-13 maja 2011 r.) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie czwartej konferencji ONZ na temat krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC – IV) (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira i Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie IV konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu i Patrice Tirolien w imieniu grupy S&D w sprawie IV Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez i Charles Goerens w imieniu grupy ALDE w sprawie IV konferencji ONZ na temat krajów najsłabiej rozwiniętych (B7-0233/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 7.4.2011.


15. Sprawozdanie z postępów Islandii w roku 2010 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Islandii w roku 2010

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, David-Maria Sassoli w imieniu grupy S&D, Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Nick Griffin niezrzeszony, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson i Alain Cadec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo i Katarína Neveďalová.

Głos zabrali: Štefan Füle i Enikő Győri.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristian Dan Preda w imieniu komisji AFET w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2010 r. (B7-0226/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 7.4.2011.


16. Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r.

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Bernd Posselt, Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev i Maria Eleni Koppa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos i Bernd Posselt.

Głos zabrali: Štefan Füle i Enikő Győri.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Kristian Vigenin, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r. (B7-0225/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 7.4.2011.


17. Sytuacja na Wybrzeżu Kości Słoniowej (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Zsolt Németh (Urzędujący Przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Thijs Berman w imieniu grupy S&D, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Bruno Gollnisch niezrzeszony, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler i Bernd Posselt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder i Ilda Figueiredo.

Głos zabrał Zsolt Németh.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir i Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira i Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (B7-0262/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 7.4.2011.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.35 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

18. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

W dniu 31 marca i 1 kwietnia 2011 r. Luigi de Magistris skierował do Przewodniczącego dwa wnioski o skorzystanie z immunitetu i przywilejów w związku z toczącym się w jego sprawie postępowaniem przed Trybunałem w Neapolu i postępowaniem przed Trybunałem w Catanzaro.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu te dwa wnioski zostały przekazane właściwej w tej sprawie Komisji Prawnej.


19. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i GUE/NGL wnioski w sprawie następujących nominacji:

- komisja AFET: Othmar Karas

- komisja INTA: Paul Murphy

- komisja CONT: Paul Rübig zamiast Elisabeth Köstinger

- komisja EMPL: Heinz K. Becker

- komisja ENVI: Sophie Auconie

- komisja TRAN: Hubert Pirker

- komisja REGI: Brice Hortefeux zamiast Sophie Auconie

- komisja PETI: Heinz K. Becker

- Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Paul Rübig

- Delegacja ds. stosunków z krajami Maghrebu i Unii Maghrebu Arabskiego: Paul Rübig

- Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej: Paul Murphy

- Delegacja do spraw stosunków z Kanadą: Heinz K. Becker

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


20. Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiar wschodni - Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar południowy (debata)

Oświadczenia Komisji: Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiar wschodni i Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar południowy

Štefan Füle (członek Komisji) wygłosił oświadczenia.

Głos zabrali: Mário David w imieniu grupy PPE, Marek Siwiec w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos i Jacek Saryusz-Wolski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou i Laima Liucija Andrikienė.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marek Siwiec, w imieniu komisji AFET, w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru wschodniego (B7-0198/2011)

- Mário David, w imieniu komisji AFET, w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru południowego (B7-0199/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 7.4.2011 i pkt 6.9 protokołu z dnia 7.4.2011.


21. Stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (debata)

Oświadczenie Komisji: Stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie

Štefan Füle (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Edit Bauer w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Emine Bozkurt i Kristiina Ojuland.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Anna Záborská.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes i Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0248/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 7.4.2010.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 461.047/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.50.

Klaus Welle

Libor Rouček

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności