Index 
Proces-verbal
PDF 264kWORD 223k
Miercuri, 6 aprilie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice - Piaţa unică pentru europeni - Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică - Achiziţii publice (dezbatere)
 5.Comunicarea Preşedintelui
 6.Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice - Piaţa unică pentru europeni - Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică - Achiziţii publice (continuarea dezbaterii)
 7.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 8.Votare
  
8.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 - secţiunea III - Comisia (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - Inundaţiile din 2010 din Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, Croaţia şi România (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Acordului euro-mediteranean de asociere între CE şi Iordania *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Acordul UE - Maroc privind instituirea unui mecanism de soluţionare a litigiilor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Acordului euro-mediteraneean de asociere între CE și Egipt *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Participarea Ucrainei la programele Uniunii *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.9.Acordarea și retragerea protecției internaționale ***I (vot)
  
8.10.Statisticile europene privind turismul ***I (vot)
  
8.11.Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării ***I (vot)
  
8.12.Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii ***I (vot)
  
8.13.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 - secţiunea I - Parlamentul (vot)
  
8.14.Autorizarea și refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate formulate pentru alimente și care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (vot)
  
8.15.Viitoarea politică europeană în domeniul investiţiilor internaţionale (vot)
  
8.16.Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei (vot)
  
8.17.Statutul și finanţarea partidelor politice la nivel european (vot)
  
8.18.Guvernanță și parteneriat în cadrul pieţei unice (vot)
  
8.19.Piaţa unică pentru europeni (vot)
  
8.20.Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (dezbatere)
 13.Situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen (dezbatere)
 14.A patra conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind ţările cel mai puţin dezvoltate (dezbatere)
 15.Raportul de ţară pentru 2010 privind Islanda (dezbatere)
 16.Raportul de ţară pentru 2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 17.Situaţia din Côte d'Ivoire (dezbatere)
 18.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 19.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 20.Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică - Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică (dezbatere)
 21.Utilizarea violenţei sexuale în conflictele din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

MIERCURI 6 APRILIE 2011

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

A fost depus următorul document de Comisia AGRI:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/75/CE privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine (05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)) – Comisia AGRI - Raportor: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)


3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru captan, carbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron și triticonazol din sau de pe anumite produse (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - termen: 24/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de Regulament (UE) nr. …/... al Comisei de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - termen: 30/06/2011)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de decizie a Comisiei de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - termen: 01/07/2011)
retrimis fond: ITRE

- Proiect de Regulament (UE) NR. …/… al Comisei din de stabilire, pentru anul 2011, a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - termen: 25/06/2011)
retrimis fond: ITRE


4. Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice - Piaţa unică pentru europeni - Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică - Achiziţii publice (dezbatere)

Raport referitor la guvernanţă şi parteneriat în cadrul pieţei unice [2010/2289(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Raport referitor la piața unică pentru europeni [2010/2278(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Raport referitor la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică [2010/2277(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Declaraţie a Comisiei: Achiziţii publice

Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos şi Cristian Silviu Buşoi şi-au prezentat rapoartele.

Michel Barnier (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

A intervenit Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului).

Au intervenit: Josefa Andrés Barea (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Diogo Feio (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Raffaele Baldassarre (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Liisa Jaakonsaari (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jürgen Creutzmann (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Francesco De Angelis (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Sophie Auconie (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Piotr Borys (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Toine Manders (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) şi Wim van de Camp (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE).

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

A intervenit Erminia Mazzoni (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI).

(Dezbaterea a fost întreruptă.)


5. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie privind naufragiul unui vas de refugiaţi în largul insulei italiene Lampedusa şi a adus un omagiu memoriei victimelor cutremurului care a avut loc acum doi ani în regiunea Aquila.


6. Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice - Piaţa unică pentru europeni - Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică - Achiziţii publice (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la guvernanţă şi parteneriat în cadrul pieţei unice [2010/2289(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Raport referitor la piața unică pentru europeni [2010/2278(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Raport referitor la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică [2010/2277(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Declaraţie a Comisiei: Achiziţii publice

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Morten Løkkegaard, în numele Grupului ALDE, Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Nicole Sinclaire, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Matteo Salvini, în numele Grupului EFD, Nicole Sinclaire, cu privire la procedura „cartonaşului albastru”, Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel şi Philippe Juvin.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati şi George Sabin Cutaş.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt şi Sylvana Rapti.

Au intervenit: Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos şi Cristian Silviu Buşoi.

A intervenit Nicole Sinclaire pentru o chestiune de ordin personal.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.18 al PV din 6.4.2011, punctul 8.19 al PV din 6.4.2011 şi punctul 8.20 al PV din 6.4.2011.

Votoarea Declaraţiei Comisiei privind achiziţiile publice va avea loc în următoarea perioadă de sesiune.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

7. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Autorităţile competenete ale Republicii România i-au adresat Preşedintelui o cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Adrian Severin.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.

°
° ° °

Au intervenit: Sonia Alfano, privind împlinirea a doi ani de la cutremurul din regiunea Aquila, şi David-Maria Sassoli şi Rui Tavares, privind naufragiul în largul insulei italiene Lampedusa a unui vas ce transporta aproximativ 300 de persoane.

Parlamentul a ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor naufragiului.

Au intervenit: Bruno Gollnisch şi Cristiana Muscardini.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 - secţiunea III - Comisia (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziţia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011, secţiunea III - Comisia [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0128)


8.2. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - Inundaţiile din 2010 din Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, Croaţia şi România (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi al Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2011)0010 - C7-0023/2011- 2011/2021(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A7-0114/2011)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0129)


8.3. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0130)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.4. Mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Acordului euro-mediteranean de asociere între CE şi Iordania *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de încheiere a unui Acord sub forma unui protocol între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de instituire a unui mecanism de soluționare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispozițiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteranean de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte [13758/2010 - C7-0057/2011- 2010/0173(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0131)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.5. Acordul UE - Maroc privind instituirea unui mecanism de soluţionare a litigiilor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de încheiere a unui Acord între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de instituire a unui mecanism de soluționare a litigiilor [13754/2010 - C7-0431/2010- 2010/0181(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0132)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.6. Mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Acordului euro-mediteraneean de asociere între CE și Egipt *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de încheiere a unui Acord sub forma unui protocol între Uniunea Europeană şi Republica Arabă Egipt de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte [13762/2010 - C7-0372/2010- 2010/0229(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0133)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.7. Participarea Ucrainei la programele Uniunii *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Ucraina privind principiile generale de participare a Ucrainei la programele Uniunii [13604/2010 - C7-0401/2010- 2010/0218(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0134)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.8. Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a normelor privind importurile în Uniunea Europeană provenite din Groenlanda de produse pescărești, moluște bivalve vii, echinoderme, tunicate, gasteropode marine și subproduse ale acestora [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE ŞI PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0135)


8.9. Acordarea și retragerea protecției internaționale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0136)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0136)


8.10. Statisticile europene privind turismul ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile europene privind turismul [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Brian Simpson (A7-0329/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0137)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0137)


8.11. Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului şi în domeniul dreptului mării [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A7-0017/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0138)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0138)


8.12. Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2011 [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0139)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0139)


8.13. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 - secţiunea I - Parlamentul (vot)

Raport referitor la estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Parlamentului European pentru exerciţiul financiar 2012 - secţiunea I - Parlamentul [2011/2018(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0140)

Intervenţie

José Manuel Fernandes, raportor, pentru a face o corectură de ordin tehnic la articolul 400.


8.14. Autorizarea și refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate formulate pentru alimente și care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0227/2011

(Măsuri de executare – articolul 88 alienatul (4) din Regulamentul de procedură – a se vedea punctul 3 al PV din 24.3.2011)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Respins

Intervenţii

Glenis Willmott şi Esther de Lange privind propunerea de rezoluţie.


8.15. Viitoarea politică europeană în domeniul investiţiilor internaţionale (vot)

Raport referitor la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale [2010/2203(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Kader Arif (A7-0070/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0141)


8.16. Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei (vot)

Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2009 [2010/2247(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0142)


8.17. Statutul și finanţarea partidelor politice la nivel european (vot)

Raport referitor la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european [2010/2201(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportoare: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0143)


8.18. Guvernanță și parteneriat în cadrul pieţei unice (vot)

Raport referitor la guvernanţă şi parteneriat în cadrul pieţei unice [2010/2289(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0144)


8.19. Piaţa unică pentru europeni (vot)

Raport referitor la piața unică pentru europeni [2010/2278(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0145)

Intervenţie

Jürgen Creutzmann, în numele Grupului ALDE, pentru a prezenta un amendament oral la amendementul 2. Amendamentul oral nu a fost reţinut, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale


8.20. Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică (vot)

Raport referitor la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică [2010/2277(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0146)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Recomandare Luis Manuel Capoulas SantosA7-0056/2011
Peter Jahr, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Raport Sylvie Guillaume – A7-0085/2011

Pino Arlacchi, Silvia Costa, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt şi Gerard Batten

Raport Brian Simpson – A7-0329/2010

Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica şi Seán Kelly

Raport Estelle Grelier – A7-0024/2011

Izaskun Bilbao Barandica şi Jim Higgins

Raport João Ferreira – A7-0017/2011

Izaskun Bilbao Barandica

Raport José Manuel Fernandes – A7-0087/2011

Ville Itälä, Morten Messerschmidt, Hannu Takkula şi Nicole Sinclaire

Raport Cătălin Sorin Ivan – A7-0050/2011

Miroslav Mikolášik, Alfredo Antoniozzi şi Marian Harkin

Raport Marietta Giannakou – A7-0062/2011

Ville Itälä, Andrzej Grzyb, Morten Messerschmidt şi Nicole Sinclaire

Raport Sandra Kalniete – A7-0083/2011

Roberta Angelilli şi Emma McClarkin

Raport António Fernando Correia De Campos – A7-0072/2011

Ville Itälä, Sergej Kozlík şi Morten Messerschmidt

Raport Cristian Silviu Buşoi – A7-0071/2011

Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Pascal Canfin şi Andrzej Grzyb


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Franz Obermayr a anunţat că, din motive tehnice, nu a putut participa la votarea Raportului João Ferreira - A7-0017/2011.


(Şedinţa, suspendată la 13.25, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Evelyne Gebhardt a anunţat că a fost prezentă la şedinţa din 4 aprilie 2011, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.


12. Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia

Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Giles Chichester, în numele Grupului ECR, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig şi Corinne Lepage, pentru a-i adresa două întrebări în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Catherine Trautmann care a răspuns, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Rebecca Harms, Giles Chichester, pentru a face trimitere la regulament, Michael Cramer, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Herbert Reul care a răspuns, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Sonia Alfano, Judith A. Merkies şi Hannes Swoboda, Richard Seeber şi Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness şi Kriton Arsenis.

Au intervenit: Günther Oettinger şi Enikő Győri.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE, referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, referitoare la declarația Comisiei – Concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański şi Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0240/2011);

- Lena Ek şi Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la concluziile privind siguranţa nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la concluziile privind siguranţa nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear din Japonia (B7-0243/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 7.4.2011.


13. Situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen

Zsolt Németh (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi şi María Muñiz De Urquiza.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig şi Diane Dodds.

A intervenit Zsolt Németh.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Siria, Bahrain și Yemen (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Siria, Bahrain și Yemen (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Siria, Bahrain și Yemen (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin şi Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Siria, Bahrain și Yemen (B7-0255/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 7.4.2011.


14. A patra conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind ţările cel mai puţin dezvoltate (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: A patra conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind ţările cel mai puţin dezvoltate

Zsolt Németh (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Eleni Theocharous, în numele Grupului PPE, Thijs Berman, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, neafiliat, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Thijs Berman, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Nirj Deva, şi Marek Henryk Migalski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai şi João Ferreira.

Au intervenit: Štefan Füle şi Zsolt Németh.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Nirj Deva şi Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, referitoare la cea de a patra Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind țările cele mai puțin dezvoltate (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga şi Alf Svensson, în numele Grupului PPE, referitoare la cea de a patra Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind țările cel mai puțin dezvoltate (9-13 mai 2011) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cea de a patra Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind țările cel mai puțin dezvoltate (LDC-IV) (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira şi Cornelis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cea de a patra Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind țările cel mai puțin dezvoltate (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu şi Patrice Tirolien, în numele Grupului S&D, referitoare la cea de a patra Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind țările cel mai puțin dezvoltate (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, referitoare la cea de a patra Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind țările cele mai puțin dezvoltate (B7-0233/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 7.4.2011.


15. Raportul de ţară pentru 2010 privind Islanda (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul de ţară pentru 2010 privind Islanda

Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, David-Maria Sassoli, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, David Campbell Bannerman, în numele Grupului EFD, Nick Griffin, neafiliat, Alf Svensson, Catherine Stihler, Struan Stevenson şi Alain Cadec.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jan Kozłowski, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo şi Katarína Neveďalová.

Au intervenit: Štefan Füle şi Enikő Győri.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Cristian Dan Preda, în numele Comisiei AFET, referitoare la raportul de țară pentru 2010 privind Islanda (B7-0226/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 7.4.2011.


16. Raportul de ţară pentru 2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul de ţară pentru 2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Bernd Posselt, Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev şi Maria Eleni Koppa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos şi Bernd Posselt.

Au intervenit: Štefan Füle şi Enikő Győri.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Kristian Vigenin, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul privind progresele înregistrate pentru anul 2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (B7-0225/2011)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 7.4.2011.


17. Situaţia din Côte d'Ivoire (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Côte d'Ivoire

Zsolt Németh (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Thijs Berman, în numele Grupului S&D, Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Bruno Gollnisch, neafiliat, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler şi Bernd Posselt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder şi Ilda Figueiredo.

A intervenit Zsolt Németh.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Republica Côte d’Ivoire (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la Côte d'Ivoire (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Côte d'Ivoire (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir şi Miguel Angel Martínez Martínez, în numele Grupului S&D, referitoare la Côte d’Ivoire (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Côte d'Ivoire (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Côte d’Ivoire (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Côte d’Ivoire (B7-0262/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 7.4.2011.


(Şedinţa, suspendată la 20.35, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

18. Cerere de apărare a imunităţii parlamentare

La 31 martie şi 1 aprilie 2011, Luigi de Magistris a adresat Preşedinţiei două cereri de apărare a imunităţii şi privilegiilor sale, în legătură cu procedurile în instanţă în faţa Tribunalului din Catanzaro şi, respectiv, a Tribunalului din Napoli.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, aceste două cereri au fost trimise comisiei competente în fond, şi anume Comisia pentru afaceri juridice.


19. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE şi a Grupului GUE/NGL următoarele cereri de numire:

- AFET: Othmar Karas

- INTA: Paul Murphy

- CONT: Paul Rübig în locul lui Elisabeth Köstinger

- EMPL: Heinz K. Becker

- ENVI: Sophie Auconie

- TRAN: Hubert Pirker

- REGI: Brice Hortefeux în locul lui Sophie Auconie

- PETI: Heinz K. Becker

- Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Paul Rübig

- Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab: Paul Rübig

- Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud: Paul Murphy

- Delegaţia pentru relaţiile cu Canada: Heinz K. Becker

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


20. Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică - Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică (dezbatere)

Declaraţiile Comisiei: Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică şi Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţiile.

Au intervenit: Mário David, în numele Grupului PPE, Marek Siwiec, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de William (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos şi Jacek Saryusz-Wolski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou şi Laima Liucija Andrikienė.

A intervenit Štefan Füle.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Marek Siwiec, în numele Comisiei AFET, referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică (B7-0198/2011)

- Mário David, în numele Comisiei AFET, referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică (B7-0199/2011)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 7.4.2011 şi punctul 6.9 al PV din 7.4.2011.


21. Utilizarea violenţei sexuale în conflictele din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Utilizarea violenţei sexuale în conflictele din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Edit Bauer, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Emine Bozkurt şi Kristiina Ojuland.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly şi Anna Záborská.

A intervenit Štefan Füle.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la utilizarea violenței sexuale în conflictele din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes şi Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, referitoare la utilizarea violenței sexuale în conflictele din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la utilizarea violenței sexuale în conflictele din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la utilizarea violenței sexuale în conflictele din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la utilizarea violenței sexuale în conflictele din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu (B7-0248/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 7.4.2010.


22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 461.047/OJJE).


23. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Libor Rouček

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate