Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2645(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0249/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0148

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

6.3. Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 και B7-0255/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0249/2011

(αντικαθιστά τις B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 και B7-0254/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake και Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0148)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0255/2011 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου