Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0256/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0152

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

6.7. Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 και B7-0262/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0256/2011

(αντικαθιστά τις B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 και B7-0262/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu και Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon και Patrice Tirolien, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0152)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0257/2011 και B7-0261/2011 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου