Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2657(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0263/2011

Συζήτηση :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0158

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

11.2. Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 και B7-0270/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0238/2011

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0263/2011

(αντικαθιστά τις B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 και B7-0270/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fiorello Provera.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)158)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου