Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 239kWORD 197k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (συζήτηση)
 4.Eμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ***I (συζήτηση)
 5.Κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Eμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ***I (ψηφοφορία)
  6.2.Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (ψηφοφορία)
  6.3.Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (ψηφοφορία)
  6.4.Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ψηφοφορία)
  6.5.Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία (ψηφοφορία)
  6.6.Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  6.7.Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (ψηφοφορία)
  6.8.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση (ψηφοφορία)
  6.9.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση (ψηφοφορία)
  6.10.Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)
  6.11.Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  10.1.Η περίπτωση Ai WeiWei στην Κίνα
  10.2.Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης
  10.3.Ζιμπάμπουε
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Η περίπτωση Ai WeiWei στην Κίνα (ψηφοφορία)
  11.2.Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης (ψηφοφορία)
  11.3.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί το καθεστώς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO


3. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2009 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2010/2248(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

Ο George Sabin Cutaş παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Philippe Maystadt (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Jean-Paul Gauzès, Antolín Sánchez Presedo, James Elles, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Alfredo Pallone, Olle Ludvigsson και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Antonio Cancian, Alfreds Rubiks, Iosif Matula και Werner Kuhn.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič, Philippe Maystadt και George Sabin Cutaş.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


4. Eμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ***I (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων [COM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Ο Janusz Wojciechowski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, John Stuart Agnew, επί της προηγούμενης παρεμβάσεως, Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Julie Girling, Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, Horst Schnellhardt και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Giommaria Uggias και Peter Jahr.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Janusz Wojciechowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


5. Κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000040/2011) που κατέθεσε η Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Αναφορά 1565/2009, του José Maria Pozancos, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο (B7-0211/2011)

Η Erminia Mazzoni αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Esther Herranz García, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Josefa Andrés Barea, Paolo De Castro και Iratxe García Pérez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Pier Antonio Panzeri, Raül Romeva i Rueda, Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Jahr και Michel Dantin.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Η συζήτηση περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Nigel Farage ο οποίος ερωτεί εάν η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 1, του Κανονισμού, προτίθεται να προβεί σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στην Πορτογαλία.


6.1. Eμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων [COM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0147)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0147)

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία, Paolo De Castro (πρόεδρος της επιτροπής AGRI) και Janusz Wojciechowski (εισηγητής).


6.2. Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 και B7-0243/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0236/2011

(αντικαθιστά τις B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 και B7-0243/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Lena Ek, Fiona Hall και Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0236/2011

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0237/2011

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0240/2011

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0241/2011

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣVB7-0242/2011

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0243/2011

Απορρίπτεται


6.3. Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 και B7-0255/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0249/2011

(αντικαθιστά τις B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 και B7-0254/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake και Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0148)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0255/2011 καταπίπτει.)


6.4. Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 και B7-0233/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0228/2011

(αντικαθιστά τις B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 και B7-0233/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ελένη Θεοχάρους, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga και Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu και Patrice Tirolien, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Goerens και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Judith Sargentini και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0149)

Παρέμβαση

Ο Nirj Deva ο οποίος παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 16 (η οποία δεν κρατείται, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της).


6.5. Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0226/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0150)

Παρέμβαση

Ο Cristian Dan Preda για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2 (η οποία κρατείται).


6.6. Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0225/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0151)

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία, Νικόλαος Σαλαβράκος για να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας και Kristian Vigenin κατά του εν λόγω αιτήματος (το Σώμα απορρίπτει το αίτημα).

Eduard Kukan για να προτείνει η τελική ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί με ονομαστική κλήση.

Kristian Vigenin επί της ψηφοφορίας στην παράγραφο1.

Πριν την τελική ψηφοφορία, Gerard Batten, για να υπενθυμίσει τον Κανονισμό όσον αφορά την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση του ψηφίσματος.


6.7. Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 και B7-0262/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0256/2011

(αντικαθιστά τις B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 και B7-0262/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu και Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon και Patrice Tirolien, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0152)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0257/2011 και B7-0261/2011 καταπίπτουν.)


6.8. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0198/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0153)


6.9. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0199/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0154)

Παρέμβαση

Ο Paweł Robert Kowal για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7 (η οποία δεν κρατείται, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της).


6.10. Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 και B7-0248/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0244/2011

(αντικαθιστά τις B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 και B7-0248/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle και Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Britta Thomsen, Μαρία-Ελένη Κοππά, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes και Carmen Romero López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala και Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis και Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0155)


6.11. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2009 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2010/2248(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0156)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Janusz Wojciechowski - A7-0121/2011

Ville Itälä, Giommaria Uggias

Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία - RC-B7-0236/2011

Ville Itälä, Bernd Lange, Sergej Kozlík, Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Paul Murphy, Francesco De Angelis, Filip Kaczmarek, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Gay Mitchell

Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη - RC-B7-0249/2011

Mitro Repo, Paul Murphy, Adam Bielan, Hannu Takkula

Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία - B7-0226/2011

Paul Murphy,Peter Jahr

Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας- B7-0225/2011

Mitro Repo, Martin Kastler

Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού - RC-B7-0256/2011

Adam Bielan

Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση - B7-0198/2011

Ville Itälä, Adam Bielan

Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση - B7-0199/2011

Cristiana Muscardini


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2011)


10.1. Η περίπτωση Ai WeiWei στην Κίνα

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 και B7-0279/2011

Ο Guy Verhofstadt παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B7-0274/2011.

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt.

Οι Rui Tavares, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Heidi Hautala και Ana Gomes παρουσιάζουν τις άλλες προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Rosario Crocetta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernd Posselt, Mitro Repo και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Peter Jahr και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


10.2. Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 και B7-0270/2011

Οι Jaroslav Paška, Charles Tannock, Eva Lichtenberger, Kristiina Ojuland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Thomas Mann παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Monica Luisa Macovei.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Sari Essayah, Seán Kelly και Mitro Repo.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


10.3. Ζιμπάμπουε

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 και B7-0273/2011

Οι Jaroslav Paška, Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Kristiina Ojuland, Ana Gomes, Seán Kelly και Rui Tavares παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristian Silviu Buşoi, Elena Băsescu, Mitro Repo και Albert Deß.

Παρεμβαίνει οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.4.2011.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


11.1. Η περίπτωση Ai WeiWei στην Κίνα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 και B7-0279/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0274/2011

(αντικαθιστά τις B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 και B7-0279/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Fiorello Provera.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)157)


11.2. Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 και B7-0270/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0238/2011

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0263/2011

(αντικαθιστά τις B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 και B7-0270/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fiorello Provera.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)158)


11.3. Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 και B7-0273/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0239/2011

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0265/2011

(αντικαθιστά τις B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 και B7-0273/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Fiorello Provera.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)159)


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποίηση του Κανονισμού (άρθρο 212 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Μεταβατικά μέτρα όσον αφορά την επιτροπολογία που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων (2009/2195(REG))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή AGRI

- Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (2011/2051(INI))
γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, ITRE, REGI

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2011/2052(INI))
γνωμοδότηση: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, REGI

επιτροπή FEMM

- Μια προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία στον ορίζοντα του 2020 (2011/2066(INI))

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή AFET

- Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: AFET, BUDG, ITRE


14. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

0001/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

156

0002/2011

Mara Bizzotto

27

0003/2011

Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand

338

0004/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

56

0005/2011

Dieter-Lebrecht Koch

48

0006/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

122

0007/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

237

0008/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

88

0009/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

129

0010/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

232

0011/2011

Oreste Rossi

44

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

36

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

24

0014/2011

Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström

83

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

52

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

19

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

39


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 9 Μαΐου 2011 έως τις 12 Μαΐου 2011.


17. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου