Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 216kWORD 174k
Neljapäev, 7. aprill 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne (arutelu)
 4.Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine **I (arutelu)
 5.Tomatite importimine Marokost ELi (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine ***I (hääletus)
  6.2.Jaapani tuumaavarii õppetunnid Euroopa tuumaohutuse jaoks (hääletus)
  6.3.Olukord Süürias, Bahreinis ja Jeemenis (hääletus)
  6.4.ÜRO neljas vähim arenenud riikide teemaline konverents (hääletus)
  6.5.Islandi 2010. aasta eduaruanne (hääletus)
  6.6.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2010. aasta eduaruanne (hääletus)
  6.7.Olukord Côte d’Ivoire’is (hääletus)
  6.8.Euroopa naabruspoliitika idamõõtme läbivaatamine (hääletus)
  6.9.Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamine (hääletus)
  6.10.Seksuaalvägivalla kasutamine Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida konfliktides (hääletus)
  6.11.Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  10.1.Ai WeiWei juhtum Hiinas
  10.2.Tiibeti eksiilvalitsuse valimiste keelustamine Nepalis
  10.3.Zimbabwe
 11.Hääletused
  11.1.Ai WeiWei juhtum Hiinas (hääletus)
  11.2.Tiibeti eksiilvalitsuse valimiste keelustamine Nepalis (hääletus)
  11.3.Zimbabwe (hääletus)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Liidu Kohtu põhikirja (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunike kohta (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta (KOM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO


3. Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruande kohta [2010/2248(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

George Sabin Cutaş tutvustas raportit.

Sõna võtsid Philippe Maystadt (Euroopa Investeerimispanga president) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Thijs Berman fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Pascal Canfin fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jean-Paul Gauzès, Antolín Sánchez Presedo, James Elles, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Alfredo Pallone, Olle Ludvigsson ja Struan Stevenson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Antonio Cancian, Alfreds Rubiks, Iosif Matula ja Werner Kuhn.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič, Philippe Maystadt ja George Sabin Cutaş.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.4.2011protokoll punkt 6.11.


4. Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine **I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise osas [KOM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Janusz Wojciechowski tutvustas raportit.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE nimel, John Stuart Agnew eelnenud sõnavõtu kohta, Sergio Gutiérrez Prieto fraktsiooni S&D nimel, Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel ja James Nicholson fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Julie Girling, Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, Horst Schnellhardt ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Giommaria Uggias ja Peter Jahr.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Janusz Wojciechowski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.4.2011protokoll punkt 6.1.


5. Tomatite importimine Marokost ELi (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000040/2011), mille esitas(id) Erminia Mazzoni PETI komisjoni nimel komisjonile: José Maria Pozancose (Hispaania) petitsioon nr 1565/2009 tomatite importimise kohta Marokost ELi (B7-0211/2011)

Erminia Mazzoni esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Esther Herranz García fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gabriel Mato Adrover, Josefa Andrés Barea, Paolo De Castro ja Iratxe García Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giovanni La Via, Pier Antonio Panzeri, Raül Romeva i Rueda, Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Jahr ja Michel Dantin.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati enne hääletust kell 11.35 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Nigel Farage, kes küsis, kas komisjon kavatseb teha kodukorra artikli 110 lõike 1 kohaselt avalduse olukorra kohta Portugalis.


6.1. Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise osas [KOM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0147)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0147)

Sõnavõtud

Enne hääletust Paolo De Castro (AGRI komisjoni esimees) ja Janusz Wojciechowski (raportöör).


6.2. Jaapani tuumaavarii õppetunnid Euroopa tuumaohutuse jaoks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 ja B7-0243/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0236/2011

(asendades B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 ja B7-0243/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera ja Peter Liese fraktsiooni PPE nimel,
Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel,
Lena Ek, Fiona Hall ja Leonidas Donskis fraktsiooni ALDE nimel,
Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0236/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0237/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0240/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0241/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0242/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0243/2011

Tagasi lükatud


6.3. Olukord Süürias, Bahreinis ja Jeemenis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 ja B7-0255/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0249/2011

(asendades B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 ja B7-0254/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake ja Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0148)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0255/2011 muutus kehtetuks.)


6.4. ÜRO neljas vähim arenenud riikide teemaline konverents (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 ja B7-0233/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0228/2011

(asendades B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 ja B7-0233/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga ja Alf Svensson fraktsiooni PPE nimel,
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu ja Patrice Tirolien fraktsiooni S&D nimel,
Charles Goerens ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,
Judith Sargentini ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel,
Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0149)

Sõnavõtt

Nirj Deva esitas lõike 16 kohta suulise muudatusettepaneku (mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli vastu selle arvesse võtmisele).


6.5. Islandi 2010. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0226/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0150)

Sõnavõtt

Cristian Dan Preda esitas muudatusettepaneku 2 kohta suulise muudatusettepaneku (võeti vastu).


6.6. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2010. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0225/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0151)

Sõnavõtud

Enne hääletust Nikolaos Salavrakos, kes taotles hääletuse edasilükkamist, ja Kristian Vigenin, kes oli selle vastu (parlament lükkas taotluse tagasi).

Eduard Kukan, kes tegi ettepaneku, et lõplik hääletus võiks olla nimeline.

Kristian Vigenin lõike 1 hääletuse kohta.

Enne lõplikku hääletust Gerard Batten, kes tegi kodukorda puudutava märkuse seoses resolutsiooni nimelise hääletusega.


6.7. Olukord Côte d’Ivoire’is (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 ja B7-0262/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0256/2011

(asendades B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 ja B7-0262/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu ja Alf Svensson fraktsiooni PPE nimel,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon ja Patrice Tirolien fraktsiooni S&D nimel,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel,
Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0152)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0257/2011 ja B7-0261/2011 muutusid kehtetuks.)


6.8. Euroopa naabruspoliitika idamõõtme läbivaatamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0198/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0153)


6.9. Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0199/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0154)

Sõnavõtt

Paweł Robert Kowal, kes esitas muudatusettepaneku 7 kohta suulise muudatusettepaneku (mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli vastu selle arvesse võtmisele).


6.10. Seksuaalvägivalla kasutamine Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida konfliktides (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 ja B7-0248/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0244/2011

(asendades B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 ja B7-0248/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel,
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes ja Carmen Romero López fraktsiooni S&D nimel,
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala ja Frieda Brepoels fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis ja Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0155)


6.11. Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruande kohta [2010/2248(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0156)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Janusz Wojciechowski - A7-0121/2011

Ville Itälä, Giommaria Uggias

Jaapani tuumaavarii õppetunnid Euroopa tuumaohutuse jaoks - RC-B7-0236/2011

Ville Itälä, Bernd Lange, Sergej Kozlík, Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Paul Murphy, Francesco De Angelis, Filip Kaczmarek, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Gay Mitchell

Olukord Süürias, Bahreinis ja Jeemenis - RC-B7-0249/2011

Mitro Repo, Paul Murphy, Adam Bielan, Hannu Takkula

Islandi 2010. aasta eduaruanne - B7-0226/2011

Paul Murphy, Peter Jahr

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2010. aasta eduaruanne- B7-0225/2011

Mitro Repo, Martin Kastler

Olukord Côte d’Ivoire’is - RC-B7-0256/2011

Adam Bielan

Euroopa naabruspoliitika idamõõtme läbivaatamine - B7-0198/2011

Ville Itälä, Adam Bielan

Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamine - B7-0199/2011

Cristiana Muscardini


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 5.4.2011protokoll punkt 2.)


10.1. Ai WeiWei juhtum Hiinas

Resolutsiooni ettepanekud B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 ja B7-0279/2011

Guy Verhofstadt tutvustas resolutsiooni ettepanekut B7-0274/2011.

Sõna võttis Bernd Posselt.

Rui Tavares, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Heidi Hautala ja Ana Gomes tutvustasid muid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel, Rosario Crocetta fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paul Murphy, fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bernd Posselt, Mitro Repo ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Peter Jahr ja Gesine Meissner.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.4.2011protokoll punkt 11.1.


10.2. Tiibeti eksiilvalitsuse valimiste keelustamine Nepalis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 ja B7-0270/2011

Jaroslav Paška, Charles Tannock, Eva Lichtenberger, Kristiina Ojuland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Thomas Mann tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Kriton Arsenis fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Sari Essayah, Seán Kelly ja Mitro Repo.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.4.2011protokoll punkt 11.2.


10.3. Zimbabwe

Resolutsiooni ettepanekud B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 ja B7-0273/2011

Jaroslav Paška, Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Kristiina Ojuland, Ana Gomes, Seán Kelly ja Rui Tavares tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel, Kriton Arsenis fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristian Silviu Buşoi, Elena Băsescu, Mitro Repo ja Albert Deß.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.4.2011protokoll punkt 11.3.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Ai WeiWei juhtum Hiinas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 ja B7-0279/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0274/2011

(asendades B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 ja B7-0279/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel;

Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel;

Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel;

Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2011)157)


11.2. Tiibeti eksiilvalitsuse valimiste keelustamine Nepalis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 ja B7-0270/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0238/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0263/2011

(asendades B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 ja B7-0270/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel;

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel;

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel;

Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2011)158)


11.3. Zimbabwe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 ja B7-0273/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0239/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0265/2011

(asendades B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 ja B7-0273/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2011)159)


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 212)

AFCO komisjon

- Esimeeste konverentsi vastuvõetud üleminekumeetmed komiteemenetluse valdkonnas (2009/2195(REG))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

AGRI komisjon

- Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks ning toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine (2011/2051(INI))
nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, ITRE, REGI

EMPL komisjon

- Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm (2011/2052(INI))
nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, REGI

FEMM komisjon

- Naiste väljavaated Türgis - 2020 (2011/2066(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

AFET komisjon

- Infosüsteemide vastu suunatud ründed ja nõukogu raamotsuse 2005/222/JSK kehtetuks tunnistamine (KOM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, ITRE


14. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0001/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

156

0002/2011

Mara Bizzotto

27

0003/2011

Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand

338

0004/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

56

0005/2011

Dieter-Lebrecht Koch

48

0006/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

122

0007/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

237

0008/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

88

0009/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

129

0010/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

232

0011/2011

Oreste Rossi

44

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

36

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

24

0014/2011

Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström

83

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

52

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

19

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

39


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 9. maist 2011 kuni 12. maini 2011.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika