Zoznam 
Zápisnica
PDF 223kWORD 198k
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Výročná správa EIB za rok 2009 (rozprava)
 4.Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) ***I (rozprava)
 5.Dovoz paradajok z Maroka do EÚ (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) ***I (hlasovanie)
  
6.2.Ponaučenia v oblasti jadrovej bezpečnosti v Európe vyplývajúce z jadrovej havárie v Japonsku (hlasovanie)
  
6.3.Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene (hlasovanie)
  
6.4.Štvrtá konferencia Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách (hlasovanie)
  
6.5.Správa o pokroku Islandu za rok 2010 (hlasovanie)
  
6.6.Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010 (hlasovanie)
  
6.7.Situácia v Republike Pobrežie Slonoviny (hlasovanie)
  
6.8.Revízia európskej susedskej politiky – východný rozmer (hlasovanie)
  
6.9.Revízia európskej susedskej politiky – južný rozmer (hlasovanie)
  
6.10.Používanie sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe (hlasovanie)
  
6.11.Výročná správa EIB za rok 2009 (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
10.1.Prípad Aj Wej-weja v Číne
  
10.2.Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále
  
10.3.Zimbabwe
 11.Hlasovanie
  
11.1.Prípad Aj Wej-weja v Číne (hlasovanie)
  
11.2.Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (hlasovanie)
  
11.3.Zimbabwe (hlasovanie)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Predložené dokumenty

Rada a Komisia predložili tieto dokumenty:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Súdneho dvora Európskej únie (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))

pridelené

gestorský výbor :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zastupujúcich sudcoch Súdu pre verejnú službu Európskej únie (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD))

pridelené

gestorský výbor :

JURI

- Návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (KOM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO


3. Výročná správa EIB za rok 2009 (rozprava)

Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2009 [2010/2248(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

George Sabin Cutaş uviedol správu.

Vystúpili: Philippe Maystadt (prezident EIB) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Thijs Berman v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Pascal Canfin v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, Hans-Peter Martin nezaradený poslanec, Jean-Paul Gauzès, Antolín Sánchez Presedo, James Elles, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Alfredo Pallone, Olle Ludvigsson a Struan Stevenson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Antonio Cancian, Alfreds Rubiks, Iosif Matula a Werner Kuhn.

Vystúpili: Maroš Šefčovič, Philippe Maystadt a George Sabin Cutaş.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 7.4.2011.


4. Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) [KOM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Janusz Wojciechowski uviedol správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Jeggle v mene skupiny PPE, John Stuart Agnew k predchádzajúcemu vystúpeniu, Sergio Gutiérrez Prieto v mene skupiny S&D, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE a James Nicholson v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Julie Girling, Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, Horst Schnellhardt a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Giommaria Uggias a Peter Jahr.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Janusz Wojciechowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 7.4.2011.


5. Dovoz paradajok z Maroka do EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000040/2011), ktorú položila Erminia Mazzoni, v mene výboru PETI, pre Komisiu: Petícia č. 1565/2009 Josého Mariu Pozancosa (zo Španielska) o dovoze paradajok z Maroka do EÚ (B7-0211/2011)

Erminia Mazzoni rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Esther Herranz García v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Josefa Andrés Barea, Paolo De Castro a Iratxe García Pérez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Pier Antonio Panzeri, Raül Romeva i Rueda, Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Jahr a Michel Dantin.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Rozprava sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h z dôvodu hlasovania a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Nigel Farage a položil Komisii otázku, či má v pláne v súlade s článkom 110 ods. 1 rokovacieho poriadku vydať vyhlásenie k situácii v Portugalsku.


6.1. Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) [KOM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0147)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0147)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním: Paolo De Castro (predseda Výboru AGRI) a Janusz Wojciechowski (spravodajca).


6.2. Ponaučenia v oblasti jadrovej bezpečnosti v Európe vyplývajúce z jadrovej havárie v Japonsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 a B7-0243/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0236/2011

(nahrádzajúci B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 a B7-0243/2011):

podaný týmito poslancami:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera a Peter Liese v mene skupiny PPE,
Marita Ulvskog v mene skupiny S&D,
Lena Ek, Fiona Hall a Leonidas Donskis v mene skupiny ALDE,
Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0236/2011

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0237/2011

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0240/2011

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0241/2011

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIAVB7-0242/2011

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0243/2011

Zamietnutý


6.3. Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 a B7-0255/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0249/2011

(nahrádzajúci B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 a B7-0254/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon a Boris Zala v mene skupiny S&D,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake a Jorgo Chatzimarkakis v mene skupiny ALDE,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Konrad Szymański v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2011)0148)

(Návrh uznesenia B7-0255/2011 sa stal bezpredmetným.)


6.4. Štvrtá konferencia Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 a B7-0233/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0228/2011

(nahrádzajúci B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 a B7-0233/2011):

podaný týmito poslancami:

Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga a Alf Svensson v mene skupiny PPE,
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu a Patrice Tirolien v mene skupiny S&D,
Charles Goerens a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE,
Judith Sargentini a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE,
Jan Zahradil v mene skupiny ECR,
Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2011)0149)

Vystúpenie

Nirj Deva vystúpil s ústnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odseku 16 (nebol prijatý, pretože viac než 40 poslancov vznieslo proti nemu námietku).


6.5. Správa o pokroku Islandu za rok 2010 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0226/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0150)

Vystúpenie

Cristian Dan Preda vystúpil s ústnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2 (prijatý).


6.6. Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0225/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0151)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním: Nikolaos Salavrakos so žiadosťou o odklad hlasovania a Kristian Vigenin proti tejto žiadosti (Parlament žiadosť zamietol).

Eduard Kukan s návrhom, aby sa v záverečnom hlasovaní hlasovalo podľa mien.

Kristian Vigenin k hlasovaniu o odseku 1.

Pred záverečným hlasovaním: Gerard Batten s procedurálnou námietkou k hlasovaniu podľa mien o uznesení.


6.7. Situácia v Republike Pobrežie Slonoviny (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 a B7-0262/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0256/2011

(nahrádzajúci B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 a B7-0262/2011):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu a Alf Svensson v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon a Patrice Tirolien v mene skupiny S&D,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,
Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński a Adam Bielan v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2011)0152)

(Návrhy uznesenia B7-0257/2011 a B7-0261/2011 sa stali bezpredmetnými.)


6.8. Revízia európskej susedskej politiky – východný rozmer (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0198/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0153)


6.9. Revízia európskej susedskej politiky – južný rozmer (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0199/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0154)

Vystúpenie

Paweł Robert Kowal s ústnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 7 (nebol prijatý, pretože viac než 40 poslancov vznieslo proti nemu námietku).


6.10. Používanie sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 a B7-0248/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0244/2011

(nahrádzajúci B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 a B7-0248/2011):

podaný týmito poslancami:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle a Tokia Saïfi v mene skupiny PPE,
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes a Carmen Romero López v mene skupiny S&D,
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala a Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis a Andrea Češková v mene skupiny ECR,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0155)


6.11. Výročná správa EIB za rok 2009 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2009 [2010/2248(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0156)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Janusz Wojciechowski - A7-0121/2011

Ville Itälä, Giommaria Uggias

Ponaučenia v oblasti jadrovej bezpečnosti v Európe vyplývajúce z jadrovej havárie v Japonsku - RC-B7-0236/2011

Ville Itälä, Bernd Lange, Sergej Kozlík, Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Paul Murphy, Francesco De Angelis, Filip Kaczmarek, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Gay Mitchell

Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene - RC-B7-0249/2011

Mitro Repo, Paul Murphy, Adam Bielan, Hannu Takkula

Správa o pokroku Islandu za rok 2010 - B7-0226/2011

Paul Murphy, Peter Jahr

Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010- B7-0225/2011

Mitro Repo, Martin Kastler

Situácia v Republike Pobrežie Slonoviny - RC-B7-0256/2011

Adam Bielan

Revízia európskej susedskej politiky – východný rozmer - B7-0198/2011

Ville Itälä, Adam Bielan

Revízia európskej susedskej politiky – južný rozmer - B7-0199/2011

Cristiana Muscardini


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 2 zápisnice zo dňa 5.4.2011)


10.1. Prípad Aj Wej-weja v Číne

Návrhy uznesenia B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 a B7-0279/2011

Guy Verhofstadt uviedol návrh uznesenia B7-0274/2011.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt.

Rui Tavares, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Heidi Hautala a Ana Gomes uviedli ďalšie návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Sari Essayah v mene skupiny PPE, Rosario Crocetta v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Paul Murphy, v mene skupiny GUE/NGL, Bernd Posselt, Mitro Repo a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Peter Jahr a Gesine Meissner.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 7.4.2011.


10.2. Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále

Návrhy uznesenia B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 a B7-0270/2011

Jaroslav Paška, Charles Tannock, Eva Lichtenberger, Kristiina Ojuland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Thomas Mann uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu v mene skupiny PPE, Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL a Monica Luisa Macovei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Seán Kelly a Mitro Repo.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 7.4.2011.


10.3. Zimbabwe

Návrhy uznesenia B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 a B7-0273/2011

Jaroslav Paška, Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Kristiina Ojuland, Ana Gomes, Seán Kelly a Rui Tavares uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek v mene skupiny PPE, Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristian Silviu Buşoi, Elena Băsescu, Mitro Repo a Albert Deß.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 7.4.2011.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Prípad Aj Wej-weja v Číne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 a B7-0279/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0274/2011

(nahrádzajúci B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 a B7-0279/2011):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik a László Tőkés v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser v mene skupiny S&D;

Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE;

Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR;

Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL;

Fiorello Provera.

Prijatý (P7_TA(2011)157)


11.2. Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 a B7-0270/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA B7-0238/2011

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0263/2011

(nahrádzajúci B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 a B7-0270/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka a László Tőkés v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D;

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE;

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński a Adam Bielan v mene skupiny ECR;

Fiorello Provera.

Prijatý (P7_TA(2011)158)


11.3. Zimbabwe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 a B7-0273/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA B7-0239/2011

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0265/2011

(nahrádzajúci B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 a B7-0273/2011):

podaný týmito poslancami:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman a Ana Gomes v mene skupiny S&D;

Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński a Adam Bielan v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Fiorello Provera.

Prijatý (P7_TA(2011)159)


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmena rokovacieho poriadku (článok 212 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Prechodné opatrenia v oblasti komitológie prijaté Konferenciou predsedov (2009/2195(REG))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AGRI

- SPP do roku 2020: Zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území (2011/2051(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, ITRE, REGI)

výbor EMPL

- Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2011/2052(INI))
stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, REGI

výbor FEMM

- Výhľad do roku 2020, čo sa týka žien v Turecku (2011/2066(INI))

Pridelenie výborom

výbor AFET

- Útoky na informačné systémy a zrušenie rámcového rozhodnutia Rady 2005/222/SVV (KOM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD))
pridelené gestorský: LIBE
stanovisko: AFET, BUDG, ITRE


14. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0001/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

156

0002/2011

Mara Bizzotto

27

0003/2011

Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand

338

0004/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

56

0005/2011

Dieter-Lebrecht Koch

48

0006/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

122

0007/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

237

0008/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

88

0009/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

129

0010/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

232

0011/2011

Oreste Rossi

44

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

36

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

24

0014/2011

Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström

83

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

52

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

19

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

39


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 9. mája 2011 do 12. mája 2011.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.30 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia