Index 
Protokoll
PDF 222kWORD 177k
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.EIB:s årsrapport för 2009 (debatt)
 4.Vaccinering mot bluetongue **I (debatt)
 5.EU:s tomatimport från Marocko (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Vaccinering mot bluetongue ***I (omröstning)
  
6.2.Före omröstningen, Paolo De Castro (ordförande för utskottet AGRI) och Janusz Wojciechowski (föredragande).
  
6.3.Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan (omröstning)
  
6.4.Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (omröstning)
  
6.5.Fjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna (omröstning)
  
6.6.2010 års framstegsrapport om Island (omröstning)
  
6.7.2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
6.8.Situationen i Elfenbenskusten (omröstning)
  
6.9.Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (omröstning)
  
6.10.Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen (omröstning)
  
6.11.Användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern (omröstning)
  
6.12.EIB:s årsrapport för 2009 (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
10.1.Fallet Ai Weiwei i Kina
  
10.2.Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal
  
10.3.Zimbabwe
 11.Omröstning
  
11.1.Fallet Ai Weiwei i Kina (omröstning)
  
11.2.Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal (omröstning)
  
11.3.Zimbabwe (omröstning)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument: från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av stadgan för Europeiska Unionens domstol (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillförordnade domare i Europeiska Unionens personaldomstol (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO


3. EIB:s årsrapport för 2009 (debatt)

Betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2009 [2010/2248(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

George Sabin Cutaş redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Philippe Maystadt (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Jean-Pierre Audy (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Thijs Berman för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Pascal Canfin för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") William (The Earl of) Dartmouth, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") Hans-Peter Martin, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Jean-Paul Gauzès, Antolín Sánchez Presedo, James Elles, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Alfredo Pallone, Olle Ludvigsson och Struan Stevenson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Antonio Cancian, Alfreds Rubiks, Iosif Matula och Werner Kuhn.

Talare: Maroš Šefčovič, Philippe Maystadt och George Sabin Cutaş.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 7.4.2011.


4. Vaccinering mot bluetongue **I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot bluetongue [KOM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Janusz Wojciechowski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Elisabeth Jeggle för PPE-gruppen, John Stuart Agnew, om föregående inlägg, Sergio Gutiérrez Prieto för S&D-gruppen, Marit Paulsen för ALDE-gruppen, och James Nicholson för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Julie Girling, Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, Horst Schnellhardt och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Giommaria Uggias och Peter Jahr.

Talare: Maroš Šefčovič och Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 7.4.2011.


5. EU:s tomatimport från Marocko (debatt)

Muntlig fråga (O-000040/2011) från Erminia Mazzoni, för utskottet PETI, till kommissionen: Framställning 1565/2009, ingiven av José Maria Pozancos (spansk medborgare) om EU-import av tomater från Marocko (B7-0211/2011)

Erminia Mazzoni utvecklade den muntliga frågan.

Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Esther Herranz García för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Gabriel Mato Adrover, Josefa Andrés Barea, Paolo De Castro och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Pier Antonio Panzeri, Raül Romeva i Rueda, Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Jahr och Michel Dantin.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.35, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Nigel Farage som undrade om kommissionen, i enlighet med artikel 110.1 i arbetsordningen, avsåg att göra ett uttalande om situationen i Portugal.


6.1. Vaccinering mot bluetongue ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot bluetongue [KOM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0147)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0147)

Inlägg:


6.2. Före omröstningen, Paolo De Castro (ordförande för utskottet AGRI) och Janusz Wojciechowski (föredragande).

6.3. Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 och B7-0243/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0236/2011

(ersätter B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 och B7-0243/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera och Peter Liese för PPE-gruppen,
Marita Ulvskog för S&D-gruppen,
Lena Ek, Fiona Hall och Leonidas Donskis för ALDE-gruppen,
Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0236/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0237/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0240/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0241/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAGVB7-0242/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0243/2011

Förkastades


6.4. Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 och B7-0255/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0249/2011

(ersätter B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 och B7-0254/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon och Boris Zala för S&D-gruppen,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake och Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Konrad Szymański för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0148)

(Resolutionsförslag B7-0255/2011 bortföll.)


6.5. Fjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 och B7-0233/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0228/2011

(ersätter B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 och B7-0233/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga och Alf Svensson för PPE-gruppen,
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu och Patrice Tirolien för S&D-gruppen,
Charles Goerens och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,
Judith Sargentini och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen,
Jan Zahradil för ECR-gruppen,
Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0149)

Inlägg

Nirj Deva för att presentera ett muntligt ändringsförslag till punkt 16 (beaktades inte eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta).


6.6. 2010 års framstegsrapport om Island (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0226/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0150)

Inlägg

Cristian Dan Preda för att presentera ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2 (beaktades).


6.7. 2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0225/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0151)

Inlägg:

Före omröstningen, Nikolaos Salavrakos för att begära uppskjutande av omröstningen och Kristian Vigenin som mtsatte sig denna begäran (parlamentet avvisade begäran).

Eduard Kukan för att föreslå att den slutomröstningen skulle ske genom namnupprop.

Kristian Vigenin om omröstningen om punkt 1.

Före slutomröstningen, Gerard Batten, som hänvisade till arbetsordningen avseende omröstning med namnupprop vid behandling av resolutioner.


6.8. Situationen i Elfenbenskusten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 och B7-0262/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0256/2011

(ersätter B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 och B7-0262/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu och Alf Svensson för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon och Patrice Tirolien för S&D-gruppen,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland och Sonia Alfano för ALDE-gruppen,
Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0152)

(Resolutionsförslagen B7-0257/2011 och B7-0261/2011 bortföll.)


6.9. Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0198/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0153)


6.10. Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0199/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0154)

Inlägg

Paweł Robert Kowal för att presentera ett muntligt ändringsförslag till ändringförslag 7 (beaktades inte eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta).


6.11. Användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 och B7-0248/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0244/2011

(ersätter B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 och B7-0248/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle och Tokia Saïfi för PPE-gruppen,
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes och Carmen Romero López för S&D-gruppen,
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano och Marietje Schaake för ALDE-gruppen,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala och Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis och Andrea Češková för ECR-gruppen,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0155)


6.12. EIB:s årsrapport för 2009 (omröstning)

Betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2009 [2010/2248(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0156)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Janusz Wojciechowski - A7-0121/2011

Ville Itälä, Giommaria Uggias

Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan - RC-B7-0236/2011

Ville Itälä, Bernd Lange, Sergej Kozlík, Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Paul Murphy, Francesco De Angelis, Filip Kaczmarek, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Gay Mitchell

Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen - RC-B7-0249/2011

Mitro Repo, Paul Murphy, Adam Bielan, Hannu Takkula

2010 års framstegsrapport om Island - B7-0226/2011

Paul Murphy,Peter Jahr

2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien- B7-0225/2011

Mitro Repo, Martin Kastler

Situationen i Elfenbenskusten - RC-B7-0256/2011

Adam Bielan

Översyn av den europeiska grannskapspolitiken - B7-0198/2011

Ville Itälä, Adam Bielan

Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen - B7-0199/2011

Cristiana Muscardini


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 5.4.2011).


10.1. Fallet Ai Weiwei i Kina

Resolutionsförslag B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 och B7-0279/2011

Guy Verhofstadt redogjorde för resolutionsförslag B7-0274/2011.

Talare: Bernd Posselt.

Rui Tavares, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Heidi Hautala och Ana Gomes redogjorde för övriga resolutionsförslag.

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen, Rosario Crocetta för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Paul Murphy, för GUE/NGL-gruppen, Bernd Posselt, Mitro Repo och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr och Gesine Meissner.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 7.4.2011.


10.2. Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal

Resolutionsförslag B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 och B7-0270/2011

Jaroslav Paška, Charles Tannock, Eva Lichtenberger, Kristiina Ojuland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Thomas Mann redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Seán Kelly och Mitro Repo.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 7.4.2011.


10.3. Zimbabwe

Resolutionsförslag B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 och B7-0273/2011

Jaroslav Paška, Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Kristiina Ojuland, Ana Gomes, Seán Kelly och Rui Tavares redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristian Silviu Buşoi, Elena Băsescu, Mitro Repo och Albert Deß.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 7.4.2011.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


11.1. Fallet Ai Weiwei i Kina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 och B7-0279/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0274/2011

(ersätter B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 och B7-0279/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik och László Tőkés för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser för S&D-gruppen;

Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt och Marietje Schaake för ALDE-gruppen;

Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen;

Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen;

Fiorello Provera.

Antogs (P7_TA(2011)157)


11.2. Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 och B7-0270/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0238/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0263/2011

(ersätter B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 och B7-0270/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka och László Tőkés för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen;

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake och Sonia Alfano för ALDE-gruppen;

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński och Adam Bielan för ECR-gruppen;

Fiorello Provera.

Antogs (P7_TA(2011)158)


11.3. Zimbabwe (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 och B7-0273/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0239/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0265/2011

(ersätter B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 och B7-0273/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman och Ana Gomes för S&D-gruppen;

Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano och Marietje Schaake för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński och Adam Bielan för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Fiorello Provera.

Antogs (P7_TA(2011)159)


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


13. Beslut om vissa dokument

Ändring av arbetsordningen (artikel 212 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Övergångsåtgärder för kommittéförfarandet som beslutats av talmanskonferensen (2009/2195(REG))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AGRI

- Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans (2011/2051(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, ENVI, ITRE, REGI)

utskottet EMPL

- Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (2011/2052(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, REGI)

utskottet FEMM

- Ett 2020-perspektiv för kvinnor i Turkiet (2011/2066(INI))

Hänvisningar till utskott

utskottet AFET

- Angrepp mot informationssystem och upphävande av rådet rambeslut 2005/222/RIF (KOM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: AFET, BUDG, ITRE


14. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

0001/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

156

0002/2011

Mara Bizzotto

27

0003/2011

Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand

338

0004/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

56

0005/2011

Dieter-Lebrecht Koch

48

0006/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

122

0007/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

237

0008/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

88

0009/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

129

0010/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

232

0011/2011

Oreste Rossi

44

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

36

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

24

0014/2011

Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström

83

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

52

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

19

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

39


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 9–12 maj 2011.


17. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy