Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2143(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0094/2011

Συζήτηση :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2011 - 11.3
CRE 10/05/2011 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0196

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο

4. Απαλλαγή 2009 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Απαλλαγή 2009 : γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2009, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [SEC(2010)0963 - C7-0211/2010 - 2010/2142(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

Ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2009 της Επιτροπής

Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2009 της Επιτροπής [2010/2204(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0135/2011)

Απαλλαγή 2009: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [SEC(2010)0963 - C7-0212/2010 - 2010/2143(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ville Itälä (A7-0094/2011)

Απαλλαγή 2009: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα II - Συμβούλιο [SEC(2010)0963 - C7-0213/2010- 2010/2144(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Crescenzio Rivellini (A7-0088/2011)

Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Δικαστήριο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα ΙV – Δικαστήριο [SEC(2010)0963 - C7-0214 - 2010/2145(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

Απαλλαγή 2009 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα V — Ελεγκτικό Συνέδριο [SEC(2010)0963 - C7-0215/2010 - 2010/2146(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Crescenzio Rivellini (A7-0138/2011)

Απαλλαγή 2009 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [SEC(2010)0963 - C7-0216/2010 - 2010/2147(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Crescenzio Rivellini (A7-0136/2011)

Απαλλαγή 2009 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [SEC(2010)0963 - C7-0217/2010 - 2010/2148(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Crescenzio Rivellini (A7-0139/2011)

Απαλλαγή 2009 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [SEC(2010)0963 - C7-0218/2010 - 2010/2149(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

Απαλλαγή 2009 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2009, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων [SEC(2010)0963 - C7-0219/2010 - 2010/2150(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

Απαλλαγή 2009 : όγδοο, ένατο και δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2009 [COM(2010)0402 - C7-0220/2010 - 2010/2151(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bart Staes (A7-0140/2011)

Απαλλαγή 2009: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή για το 2009: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ [2010/2271(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0149/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0241/2010- 2010/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0150/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0233/2010- 2010/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0153/2011)

Απαλλαγή 2009 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0232/2010 - 2010/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0119/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0226/2010 - 2010/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0106/2011)

Απαλλαγή 2009: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0244/2010 - 2010/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0118/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0237/2010 - 2010/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0123/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0239/2010 - 2010/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0107/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0245/2010 - 2010/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0127/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0230/2010 - 2010/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0122/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0238/2010 - 2010/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0146/2011)

Απαλλαγή 2009: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0229/2010 - 2010/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0120/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0236/2010 - 2010/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0132/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0252/2010 - 2010/2192(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0105/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0240/2010 - 2010/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0125/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0235/2010 - 2010/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0109/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0231/2010 - 2010/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0104/2011)

Απαλλαγή 2009 : Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0246/2010 - 2010/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0144/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0227/2010 - 2010/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0108/2011)

Απαλλαγή 2009 : Eurojust

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963- C7-0234/2010 - 2010/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0133/2011)

Απαλλαγή 2009 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0120/2010 - 2010/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0130/2011)

Απαλλαγή 2009 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0242/2010 - 2010/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0145/2011)

Απαλλαγή 2009 : Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0243/2010 - 2010/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0103/2011)

Απαλλαγή 2009 : Κοινή επιχείρηση ARTEMIS

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0250/2010 - 2010/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0126/2011)

Απαλλαγή 2009 : Κοινή επιχείρηση Clean Sky

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0249/2010 - 2010/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0128/2011)

Απαλλαγή 2009 : Κοινή επιχείρηση (Κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0251/2010 - 2010/2191(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0129/2011)

Απαλλαγή 2009 : Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0247/2010 - 2010/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0131/2011)

Απαλλαγή 2009 : Κοινή επιχείρηση SESAR

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2009 [SEC(2010)0963 - C7-0248/2010 - 2010/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0124/2011)

Παρεμβαίνουν οι Jorgo Chatzimarkakis, Ville Itälä (σε συνέχεια αυτής της τελευταίας παρέμβασης, ο Πρόεδρος επανέρχεται στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στο εσωτερικό των κτιρίων του Κοινοβουλίου), Tamás Deutsch, Bart Staes και Γεώργιος Σταυρακάκης για να παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Zsolt László Becsey (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Charles Goerens (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Csaba Őry (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Mathieu Grosch (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Giommaria Uggias (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Jens Geier (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Pat the Cope Gallagher (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Iratxe García Pérez (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cătălin Sorin Ivan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Martin Ehrenhauser, μη εγγεγραμμένος.

(Συνέχεια και τέλος της συζήτησης: βλέπε σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2011 και σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2011)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου