Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 май 2011 г. - Страсбург

5. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

- Поправка (P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)) към позицията на Европейския парламент приета на първо четене на 24 ноември 2010 r. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработен текст) P7_TA-PROV(2010)0431 - (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))-ENVI

- Поправка (P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)) към позицията на Европейския парламент приета на първо четене на 16 февруари 2011г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяване навлизането в законната верига на доставка на фалшифицирани лекарствени продукти P7_TA-PROV(2011)0056 - (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))-ENVI

- Поправка (P6_TA(2009)0282(COR01)) към позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 Април 2009 r. с оглед приемането на директива Директива 2009/.../EО на Европейския парламент и на Съвета за изменениена Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права P6_TA(2009)0282 (COM(2008)0464–C6-0281/2008–2008/0157(COD))-JURI

- Поправка (P7_TA-PROV(2010)0393(COR01)) към позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 P7_TA-PROV(2010)0393 -(COM(2009)0207–C7-0040/2009–2009/0064(COD))-ECON

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 48 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.

Поправките са на разположение на сайта Séance en direct.

Правна информация - Политика за поверителност