Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο

5. Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθι διορθωτικά στα κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2010 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση) P7_TA-PROV(2010)0431 - (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))-ENVI

- Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού P7_TA-PROV(2011)0056 - (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))-ENVI

- Διορθωτικό (P6_TA(2009)0282(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 ενόψει της έκδοσης οδηγίας 2009/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων P6_TA(2009)0282 (COM(2008)0464–C6-0281/2008–2008/0157(COD))-JURI

- Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2010)0393(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Νοεμβρίου 2010 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕK) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 P7_TA-PROV(2010)0393 -(COM(2009)0207–C7-0040/2009–2009/0064(COD))-ECON

Σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 4, του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά θεωρούνται εγκριθέντα, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τα διορθωτικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Séance en direct.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου