Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2011 - Strasbourg

5. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Vastutavad komisjonid on Euroopa Parlamendi vastuvõetud tekstide kohta edastanud järgmised parandused:

- Parandus (P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)) esimesel lugemisel 24. novembril 2010 vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/.../EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (uuesti sõnastatud) - P7_TA-PROV(2010)0431 - (KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)) - ENVI

- Parandus (P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 16. veebruaril 2011.aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/.../EL, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) seoses vajadusega vältida võltsitud ravimite sattumist seaduslikku tarneahelasse - P7_TA-PROV(2011)0056 - (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)) - ENVI

- Parandus (P6_TA(2009)0282(COR01)) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 23. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta - P6_TA(2009)0282 (KOM(2008)0464–C6-0281/2008–2008/0157(COD)) - JURI

- Parandus (P7_TA-PROV(2010)0393(COR01)) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 11. novembril 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/.../EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 - P7_TA-PROV(2010)0393 – (KOM(2009)0207–C7-0040/2009–2009/0064(COD)) - ECON

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast nende teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panekuks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika