Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. mája 2011 - Štrasburg

5. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili tieto korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom

- Korigendum (P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 24. novembra 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) P7_TA-PROV(2010)0431 - (KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))-ENVI

- Korigendum (P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 16. februára 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu aRady 2011/.../EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca P7_TA-PROV(2011)0056 - (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))-ENVI

- Korigendum (P6_TA(2009)0282(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv P6_TA(2009)0282 (KOM(2008)0464–C6-0281/2008–2008/0157(COD))-JURI

- Korigendum (P7_TA-PROV(2010)0393(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. novembra 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 P7_TA-PROV(2010)0393 -(KOM(2009)0207–C7-0040/2009–2009/0064(COD))-ECON

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia