Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 maja 2011 r. - Strasburg

5. Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-000096/2011), które skierowali do Komisji João Ferreira i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL: Kryzys w sektorze rybołówstwa wywołany wzrostem cen paliw (B7-0306/2011);

Pytanie ustne (O-000101/2011), które skierowali do Komisji Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jim Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Werner Kuhn, Ioannis A. Tsoukalas, Crescenzio Rivellini, Rareş-Lucian Niculescu, Vito Bonsignore i Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE: Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy (B7-0307/2011);

Pytanie ustne (O-000102/2011), które skierowali do Komisji Philippe de Villiers i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD: Kryzys europejskiego sektora rybołówstwa wywołany wzrostem ceny ropy (B7-0308/2011);

Pytanie ustne (O-000106/2011), które skierowała do Komisji Britta Reimers w imieniu grupy ALDE: Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy (B7-0310/2011);

Pytanie ustne (O-000107/2011), które skierowali do Komisji Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Luis Manuel Capoulas Santos, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Ulrike Rodust, Antolín Sánchez Presedo i Catherine Trautmann w imieniu grupy S&D: Wzrost cen ropy naftowej a wsparcie dla rybaków (B7-0311/2011);

Pytanie ustne (O-000113/2011, które skierowała do Komisji Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE: Kryzys w sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy (B7-0313/2011)

Debata odbyła się dnia 9 maja 2011 (pkt 17 protokołu z dnia 9.5.2011).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn i Vito Bonsignore w imieniu grupy PPE, w sprawie kryzysu w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowanego wzrostem cen ropy (B7-0297/2011);

- Philippe de Villiers i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, w sprawie kryzysu europejskiego sektora rybołówstwa wywołanego wzrostem cen ropy (B7-0298/2011);

- Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, w sprawie kryzysu w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowanego wzrostem cen ropy naftowej (B7-0299/2011);

- Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, w sprawie kryzysu w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowanego wzrostem cen ropy (B7-0300/2011);

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda i Jean-Paul Besset w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie kryzysu w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowanego wzrostem cen ropy (B7-0321/2011);

- Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, w sprawie kryzysu w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowanym wzrostem cen ropy (B7-0322/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer i Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa spowodowanego wzrostem cen paliw (B7-0323/2011).

Głosowanie: pkt 12.5 protokołu z dnia 12.5.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności