Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 maja 2011 r. - Strasburg

7. Zamówienia publiczne (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Zamówienia publiczne

Debata odbyła się dnia 6 kwietnia 2011 (pkt 4 protokołu z dnia 6.4.2011 i pkt 6 protokołu z dnia 6.4.2011).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud w imieniu grupy S&D, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy ALDE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie równego dostępu do rynków sektora publicznego w UE i państwach trzecich oraz w sprawie zmiany ram prawnych zamówień publicznych, w tym koncesji (B7-0284/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie zamówień publicznych (B7-0285/2011).

Głosowanie: pkt 12.4 protokołu z dnia 12.5.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności