Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2159(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0099/2011

Разисквания :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 12.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0231

Протокол
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург

9. „Младежта в движение“ - рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа - Обучение в ранна детска възраст - Културното измерение на външната дейност на ЕС - Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии - Сараево - Европейска столица на културата през 2014 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно „Младежта в движение“ - рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа [2010/2307(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A7-0169/2011)

Доклад относно обучението в ранна детска възраст в Европейския съюз [2010/2159(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Доклад относно културното измерение на външната дейност на ЕС [2010/2161(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Доклад относно "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии" [2010/2156(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000061/2011), зададен от Doris Pack, от името на комисията CULT, към Комисията: Сараево - Европейска столица на културата през 2014 г. (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball и Marietje Schaake представиха своите доклади.

Doris Pack разви въпроса, изискващ устен отговор.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid представи доклада.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: William (The Earl of) Dartmouth (докладчик по становището на комисията INTA), Jutta Steinruck (докладчик по становището на комисията EMPL), Karima Delli (докладчик по становището на комисията EMPL), Ivo Belet (докладчик по становището на комисията ITRE), Oldřich Vlasák (докладчик по становището на комисията REGI), Cecilia Wikström (докладчик по становището на комисията JURI), Marco Scurria, от името на групата PPE, Katarína Neveďalová, от името на групата S&D, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Oriol Junqueras Vies, от името на групата Verts/ALE, Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, Giancarlo Scottà, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo и Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt и Kinga Göncz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Evelyn Regner.

Изказаха се: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake и Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на комисията CULT, относно Сараево – Европейска столица на културата през 2014 г. (B7-0281/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 12.5.2011.

Правна информация - Политика за поверителност