Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2159(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0099/2011

Συζήτηση :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0231

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο

9. «Νεολαία σε κίνηση» – ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης - Μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής - Πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ - Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας - Το Σαράγεβο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με «Νεολαία σε κίνηση» - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης [2010/2307(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A7-0169/2011)

Έκθεση σχετικά με τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2010/2159(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ [2010/2161(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Έκθεση σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας [2010/2156(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000061/2011), που κατέθεσε η Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Το Σαράγεβο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014 (B7-0215/2011).

Οι Milan Zver, Mary Honeyball και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Η Doris Pack αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Marie-Thérèse Sanchez-Schmid παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Jutta Steinruck (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Karima Delli (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ivo Belet (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Oldřich Vlasák (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Cecilia Wikström (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Katarína Neveďalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oriol Junqueras Vies, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo και Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt και Kinga Göncz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Νικόλαος Σαλαβράκος, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλλα Βασιλείου, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με το Σαράγεβο ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014 (B7-0281/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου